BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR netmore januari-december 2017

February 20, 2018

Förstärkt organisation successivt under året med erfaren CFO, rutinerad säljchef och breddad teknikkompetens Tillfört kompetens och varumärke genom förvärv av bolaget Netmore AB Industrisegmentet visar fortsatt stark försäljning. Lansering av mobilabonnemang för lokala mobilnät och med de första kommersiella kunderna. Stort och växande intresse från fastighetsmarknaden och från flerbostadshus, men med genomgående långa beslutstider

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR netmore januari-december 2017

 • Förstärkt organisation successivt under året med erfaren CFO, rutinerad säljchef och breddad teknikkompetens
 • Tillfört kompetens och varumärke genom förvärv av bolaget Netmore AB
 • Industrisegmentet visar fortsatt stark försäljning.
 • Lansering av mobilabonnemang för lokala mobilnät och med de första kommersiella kunderna.
 • Stort och växande intresse från fastighetsmarknaden och från flerbostadshus, men med genomgående långa beslutstider

Fjärde kvartalet 2017

 • Flertalet nya order och utökningsorder inom industrisegmentet understryker kundnyttan och visar på stor kundnöjdhet.
 • Fortsatt leverans av mobilabonnemang till kunder med lokalt mobilnät.
 • Fokus på att etablera återförsäljarkanaler och strategiska samarbeten
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,4 Mkr att jämföra med motsvarande kvartal 2016 1,8 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,8 Mkr (-1,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 Mkr (-4,7)

12 månader 2017

 • Intäkterna ökade med 92 % under 2017 jämfört med 2016*
 • Under Q2-Q3 genomförde bolaget en IPO.
 • Edward Rassmus påbörjade sin anställning som säljchef under Q3.
 • Ökade säljresurser och tydligare säljfokus har lett till en betydande ökning av kundkontakter, ”leads” och offerter
 • Nettoomsättningen uppgick till 8,7 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -17,0 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -22,2 Mkr

Efter kvartalets utgång

 • Lansering av nytt varumärke, netmore.
 • Kommersiell lansering av nya mobilabonnemang anpassade för att även fungera med lokala mobilnät.

*jämförelsen avser moderbolagets försäljning 2016 och 2017, då koncernen bildades 20160430

Netmore (north net connect AB (publ.) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

VD – Kommentar

Under Q4 har försäljningen ökat med 27% jämfört med Q3 (1,4 Mkr respektive 1,1 Mkr)

Intäkterna är i huvudsak kopplade till nyförsäljning av nät (Wifi- & Mobilnät). Utöver supportintäkter för sålda nät, som är av återkommande karaktär, fokuserar vi på att öka intäkterna från abonnemangsförsäljningen (SIM-kort).

I december 2017 förvärvades bolaget Netmore AB som är specialiserat på nätoptimering och att säkerställa bästa prestanda i trådlösa nät vilket passar bra för bolagets leveranser av lokala nät. Samtidigt ville vi förändra vårt varumärke till ett kortare namn, mer anpassat till vår verksamhet. Detta genomförde vi i början av år 2018 då vi bytte varumärke till netmore. Notera dock att juridisk enhet fortfarande är north net connect AB och ticker för handel på Nasdaq First North fortfarande är nornet.

Under år 2017 har vi slutfört flera stora industriprojekt med Norrvatten och Käppalaförbundet med lyckat resultat och nöjda kunder som lett till fortsatta utökningsaffärer under Q4 2017.

Bolagets organisation har under hösten förstärkts med ny CFO och försäljningschef och det pågår rekrytering av ytterligare säljare.

Efter leverans av de stora industriprojekten under första halvåret 2017 har bolagets försäljning minskat något under hösten då bolagets kapacitet var otillräcklig för att fullt ut klara både försäljning och projektleveranser och samtidigt arbetet med IPO och nyemission. Arbetet med att återgå till stadig försäljningstillväxt pågår för fullt med marknadsföring och försäljningsarbete inom samtliga marknadssegment och bolaget har under hösten ökat antal offerter och kundbesök kraftigt. Vi ser att industrisegmentet fortsätter att vara vårt starkaste område följt av kontor & företag medan fastighetsbranschen och flerbostadshus visar stort intresse, men tar betydligt längre tid till beslut. Bolaget fortsätter sin marknadsföring inom samtliga segment och vår bedömning är att det finns en stor potential även inom fastighetsbranschen och flerbostadshus, men att uthållighet är nödvändig.

Bolagets produkt & tjänsteerbjudanden har utökats med mobilabonnemang (SIM kort) som har blivit leveransklara under Q4 -17 och erbjuds nu till våra kunder tillsammans med lokala mobilnät. Detta är en viktig del i vårt produkterbjudande då det ger kunderna en unik produkt som fungerar både i det lokala nätet och när man befinner sig utanför med hjälp av roamingtjänster. Det är också en återkommande intäkt från dessa kunder som är en viktig komponent i vår affärsplan.

Bolagets patenterade tarifflex teknologi, IT integration, marknadsförs och säljs till våra industrikunder och det pågår även en del diskussioner med potentiella kunder i Europa och Asien.

Intresset för bolagets produkter & tjänster fortsätter att växa och jag är övertygad om att vårt fokus på marknadsföring och försäljning kommer att ge positiva resultat med stadig försäljningsökning även om vi för närvarande ser att vissa segment kräver uthållighet.

Rikard Slunga

Verkställande direktör

Verksamheten under 2017

Industri

Bolaget har haft störst försäljning inom industrisegmentet. Under Q4 har bolaget fått nya utökningsorder från tidigare kunder. De nya mobilabonnemangen anpassade till lokala mobilnät har också levererats till de första kommersiella kunderna.

Kontor/publika miljöer

Beställningar och leveranser av anläggningar bestående av både förstärkning av de publika mobilnäten och wifi med radioplanerad kvalitet har fortsatt. Marknadsföringsaktiviteter pågår också mot vårdhem och sjukhus.

Flerbostadshus

Intresset är mycket stort inom segmentet fastigheter och flerbostadshus samtidigt som segmentet inte genererat så mycket affärer. Orsaken till detta är främst att branschen har långa beslutsprocesser vilket kräver uthållighet.

Återförsäljare

Bolaget har etablerat samarbete med 7 återförsäljare runt om i landet och förhandling pågår också med en större kedja och denna förväntas bli klar under Q1 2018.

Mässor

Netmore deltog i november 2017 på Bostadsrättsmässan i Kista. Syftet var att bredda vårt kontaktnät inom fastighetsbranschen och hitta leads och affärer inom detsamma, samt potentiella BRFer, som likt många andra lider av dålig mobiltäckning och/eller dåligt wifi. Vi träffade många intressanta potentiella kunder, men också samarbetspartners bland de andra utställarna som inte sällan är beroende av fullgod inomhustäckning. Vi ser mässdeltagandet som givande och framgångsrikt och jobbar långsiktigt inom segmentet för att bli det självklara valet i branschen när det kommer till trådlös kommunikation

Medarbetare

Koncernen hade vid periodens utgång 9 personer anställda att jämföra med 5 personer vid föregående årsskifte. Därutöver anlitas ytterligare personer som underkonsulter vid behov. Rekrytering av ytterligare säljare pågår.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget lanserade sitt nya varumärke, netmore, i januari 2018 och valde att samtidigt lansera de nya mobilabonnemangen särskilt anpassade till lokala mobilnät.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Koncernens intäkter uppgick till 8,7 Mkr under 2017 och till 1,4 Mkr under det fjärde kvartalet (1,8). Rörelsekostnaderna uppgick till 31,4 Mkr under 2017 och till 7,9 Mkr under det fjärde kvartalet (5,1).

Resultatet (EBITDA) för 2017 uppgick till -17 Mkr och för kvartalet till -4,8 Mkr.

Under 2017 har 1,2 Mkr i utvecklingskostnader kapitaliserats

Bruttomarginal

Bolagets två affärsområden – Lokala nät och Trafik – har under 2017 befunnit sig i olika faser. Trafik (abonnemang mm) har till skillnad från Lokala nät inte genererat några intäkter under 2017. Detta enligt plan då etableringsfasen med driftsättande och tester av corenätet, vilken är en förutsättning för intäktsgenerering enligt affärsmodellen, inneburit driftskostnader innan försäljning kunnat påbörjas.

Nedanstående tabeller synliggör dock den underliggande marginalen i affären Lokala nät under 2017 (33 %), som dock är i underkant p g a nollmarginal i ett viktigt inbrytningsprojekt inom fastighetsbranschen.

Vi ser samtidigt ytterligare förbättringspotential (marginalmässigt) genom att styra om externa installatörer till egen personal på sikt.

Kassaflöde och finansiell ställning

Per sista december 2017 uppgick totala tillgängliga likvida medel till 11 Mkr, varav 5 Mkr avser en checkräkningskredit som per rapportperiodens utgång var outnyttjad. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 57 %. Kassaflödet från verksamheten var – 4,6 Mkr under fjärde kvartalet och – 21,6 Mkr för helåret 2017.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 1,5 Mkr (1,8) och resultat efter skatt till –5,0 Mkr (-4,0). Under 2017 uppgick omsättningen till 8,8 Mkr (4,6) och resultat efter skatt till -21,3 Mkr (-11,6).

Under fjärde kvartalet har flera skulder och fordringar mellan närstående bolag kvittats mot varandra – i enlighet med avtal om omstrukturering av mellanhavanden per 20161231 – med resultatet att total balansomslutning minskat med ca 5 Mkr.

Framtidsutsikter

De bakomliggande orsakerna till att våra produkter – lokala nät och inomhusnät – blir successivt starkare är flera. Fler nybyggda hus med mycket begränsad inträngningsförmåga för mobiltrafik, ökad mobilanvändning och allt mer krävande användningsområden där hög tillgänglighet och kvalitet på kommunikationen efterfrågas. Det gäller såväl mobilnät som WiFi-nät.

Vi gör därför en fortsatt mycket positiv bedömning av framtiden avseende efterfrågan på våra lösningar. 5G diskuteras flitigt för tillfället och är i realiteten vad vi levererar i våra lokala nät. Det underliggande behovet av robusta inom- och utomhuslösningar inom WiFi och Lokala mobilnät inklusive abonnemang är påtagligt i kontakten med potentiella kunder (kundmöten, mässor mm).

Mot bakgrund av det stora antalet kundaktiviteter (förfrågningar, offerter, dialoger) – där fokus i huvudsak ligger på större strategiskt viktiga affärer – hoppas vi nå genombrott inom kort. Vi är dock ödmjuka inför att bearbetningen av större affärer

(samarbetsavtal mm) tar något längre tid än beräknat, som är fallet i många infrastrukturprojekt, varför vi bearbetar marknaden brett och hoppas komplettera de större affärerna med mindre anläggningar med snabbare beslut och leverans.

Potentialen i samarbetsavtalen är inte bara av strategisk betydelse, utan också finansiellt viktiga – då de förväntas ge oss en välkommen uthållighet i form av volymer och återkommande intäkter.

Vi har också stora förhoppningar på ett pågående utvecklingsprojekt där vi utvecklar en WiFi-calling app – som kommer att komplettera vårt WiFi-erbjudande på ett bra sätt. Vi ser bland annat en stor potential internationellt i alla utlandssvenskar, som vi därmed kan erbjuda rejält sänkta telefonikostnader.

1)     Koncernen bildades 30 april 2016

Övrigt

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i årsredovisningen för 2016.

Operativa och finansiella risker

Netmore har per 20171231 en tvistig leverantörsskuld om 0,5 Mkr

Därutöver finns netmores operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer beskrivna i dokumentet Bolagsbeskrivning, utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B på First North.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Information lämnas för offentliggörande den 20 februari 2018 kl 8.00.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2018-02-20

Rikard Slunga                                                                Rolf Norberg

Verkställande direktör                                                   Styrelseordförande

Hans Benndorf                                                               Johan Jobér

Ledamot                                                                         Ledamot

Kommande rapporter 2018

Delårsrapport 1 jan-mars 2018 (Q1)        2 maj 2018

Årsstämma 2018                                      3 maj 2018

Halvårssrapport 2 jan-juni 2018 (Q2)      22 augusti 2018

Delårsrapport 3 jan-sept 2018 (Q3)         9 november 2018

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.netmore.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD, + 46 73 17 23 002, Rikard.Slunga@netmore.se,

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 klockan 08.00.