Delårsrapport för Netmore Group AB januari-juni 2018

August 22, 2018

Delårsrapport för Netmore Group AB januari-juni 2018

 • Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
 • Netmore Connect – Lansering av ny tjänsteorienterad paketering
 • Företrädesemission maj/juni 2018
 • Två Vinnova projekt tilldelade
 • Bolaget genomförde namnbyte till Netmore Group AB

Andra kvartalet 2018

 • Utökat försäljningssamarbete med IP-Only/DGC
 • Utökning med nya återförsäljare
 • Lansering av Netmore Connectoch ny tjänsteorienterad paketering
 • Leverans av utökningsorder till Norrvatten har slutförts
 • Två Vinnova projekt tilldelade om totalt ca 5.6 Mkr
 • Företrädesemission påbörjad under maj/juni
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,0 Mkr (2,8)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,7 Mkr (-5,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,3 Mkr (-6,6)

Första halvåret 2018

 • Nettoomsättningen för koncernen var under perioden 2,0 Mkr (6,2)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –9,6 Mkr (-7,6)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -12,8 Mkr (-10,4)

Efter kvartalets utgång

 • Netmore Group AB och Electra Sweden AB ingår avtal om försäljningssamarbete
 • Företrädesemissionen avslutad
 • Riktad nyemission genomförd

VD – Kommentar 

När jag summerar vår resa från ett teknikbolag till mobiloperatör blir det tydligt att vi nu går in i en ny fas. Genom ett antal lyckosamma industriprojekt har vi vunnit förtroende i telekom- Sverige. Vi kan nu genom vårt eget mobilnät som den femte mobiloperatören på marknaden erbjuda mobiltjänster till samtliga marknadssegment, dels genom direktförsäljning men framförallt via återförsäljare.

Intäkterna för andra kvartalet, ca 1 Mkr, hamnade under förväntan. Jag konstaterar att transformering från renodlat teknik- och systemleverantör till mobiloperatör har påverkat säljfokus negativt, vilket slagit på intäkterna.

Inom direktförsäljningen har vi under kvartalet fortsatt med offertarbete, kundmöten och förhandlingar. Vi har vidare fortsatt att utveckla återförsäljarkanalerna och har i skrivande stund uppnått mer än 75 återförsäljare runt om i landet. Under perioden har vi också ingått ett viktigt försäljningssamarbete med IP-Only/DGC, som är starka inom storkundsegment och offentliga organisationer.

Vår marknadsbedömning är att behovet av våra mobiltjänster och inomhuslösningar är stort och kommer att öka ytterligare över tiden. Det är därför viktigt att bolaget säkerställer en stor och stabil marknadsposition så snart som möjligt.

I maj/juni 2018 inledde bolaget en företrädesemission som tillför bolaget ca 9, 8 Mkr före kvittningar och emissionskostnader. Emissionen är en del av den plan som har lagts fram för att nå tillväxtmålen och därmed break-even under första halvåret 2019.

I början av juni 2018 lanserade bolaget Netmore Connecttillsammans med en ny tjänsteorienterad paketering.Netmore Connectkombinerar företagsväxel med mobilabonnemang där kunderna kan få garanterad täckning. Detta är en unik produkt i marknaden. Mobilabonnemangsstrukturen modifierades också för att ge kunderna fler abonnemangsformer att välja bland. Bolaget har också en pågående digital marknadskampanj med bland annat Google Ads.

Netmore deltar även i två Vinnova projekt och beviljades anslag med 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita samt Region Norr- och Västerbotten.

I maj 2018 hölls dels ordinarie bolagsstämma samt en extra bolagsstämma. På ordinarie bolagsstämman invaldes Thomas Eriksson som ny ledamot, med en bakgrund inom bank och finans. Det beslutades även om namnändring av bolaget till Netmore Group AB. På extrastämman beslutades, förutom att godkänna förslaget om företrädesemission, att ge styrelsen ett bemyndigande avseende framtida emissioner.

Steg för steg implementerar vi bolagets strategiska plan och med nya produktpaketeringen och ett allt starkare återförsäljarnät är jag förhoppningsfull gällande våra tillväxtambitioner kommande månader

Rikard Slunga

Verkställande direktör

Verksamheten under andra kvartalet 2018

Industri

Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Få affärer har dock kommit till avslut, men arbetet att få in flera industriorder fortsätter.

Bolaget har under perioden levererat klart systemen till Norrvatten och Käppalaverken och kunden är mycket nöjd med leveranserna. Ny kund under perioden blev Svenska bevakningsgruppen AB som valde Netmore mobiltjänst till samtliga väktare och SCA med ett initialt konsultuppdrag.

Kontor/publika miljöer

Under perioden har fokus legat på försäljningsaktiviteter, offerter och kundmöten. Arbetet med att nå avslut på många affärer fortsätter nu i kvartal 3. Under perioden har system levererats till Office management och Reijmyre Glasbruk, som valt Netmore Connecttill företagskommunikation.

Flerbostadshus

Möten och marknadsföring till fastighetsbolag fortsätter. Netmore beviljades anslag med 5,6 Mkr för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning. I projektgrupperna deltar flera viktiga strategiska partners som SABO, JM, Ericsson, Luleå Tekniska Universitet, Visita , Region Norr- och Västerbotten.

Mobila tjänster

Försäljningen av mobila tjänster har nått drygt 500 kunder. I juni 2018 valde Svenska Bevakningsgruppen AB Netmore som leverantör av den mobila kommunikationen för sina väktare.

Återförsäljare

Arbetet med att utöka återförsäljarnätet pågår och under perioden blev avtalet med IP-Only/DGC klart. IP-Only/DGC är en mycket intressant samarbetspartner med många stora konton samt offentliga kunder. Med detta avtal öppnas en effektiv väg för Netmore att nå denna kundgrupp med vårt produkterbjudande. Vidare pågår förhandling med andra återförsäljarkedjor med fokus på SME marknaden. De beräknas bli färdiga under augusti 2018. Samtliga återförsäljare har visat stort intresse att inkludera Netmores produkter med de unika egenskaper som erbjuds, t.ex. mobilabonnemang med garanterad täckning.

Medarbetare

Koncernen hade vid periodens utgång 10 personer anställda.

Därutöver anlitas ytterligare personer som underkonsulter vid behov.

Övrigt

Under perioden har diskussioner avseende försäljning av den danska mobiltelefonilicensen förts med två parter. Bolaget förväntas slutföra de pågående förhandlingarna under augusti 2018.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång har företrädesemissionen slutförts. Därutöver har en riktad nyemission om ca 1,8 Mkr till en av bolagets storägare genomförts. Netmore har tecknat avtal om försäljningssamarbete med Electra Sweden AB (där RingUp kedjan ingår), vilket ger tillgång till den viktiga SME marknaden.

Kommentarer till resultat- och balansräkning 

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter uppgick till 1,0 Mkr under det andra kvartalet 2018 (2,8). Rörelsekostnaderna uppgick till 7,4 Mkr under det andra kvartalet (9,4).

Resultatet (EBITDA) för andra kvartalet uppgick till -4,7 Mkr (-5,2)

Lokala nät

Försäljningen av Lokala nät under andra kvartalet uppgick till ca 0,4 Mkr.

SCA, Office Management och Norrvatten står för huvuddelen av försäljningen och intäkterna.

Trafik (abonnemang)

Försäljningen under kvartalet uppgick till drygt 0,1 Mkr och består av fasta abonnemangsintäkter.

Support

Intäkterna från supportavtal uppgick till ca 0,2 Mkr

Kassaflöde och finansiell ställning

Per sista juni 2018 uppgick totala tillgängliga likvida medel till 1,8 Mkr, vilket innebär en utnyttjad checkräkningskredit med 3,2 Mkr. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 36 %. Kassaflödet från verksamheten var -3,0 Mkr under andra kvartalet

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för det första kvartalet uppgick till 1,0 Mkr (2,8) och resultat efter skatt till –5,7 Mkr (-5,1).

Framtidsutsikter 

Framtidsutsikterna är fortsatt goda då behovet av bra inomhustäckning är fortsatt stort inom många marknadssegment och beräknas öka när 5G och Internet of Things växer sig större. För närvarande finns det största behovet inom industrisektorn som har behov av robust och pålitlig kommunikation och inom energieffektiva fastigheter där isolering utestänger radiosignaler från och till de publika mobilnäten.

Bolaget fortsätter implementera sin strategi med direkt försäljning, främst till industrikunder, men också genom uppbyggnad av ett starkt återförsäljarnät. Återförsäljarkanalen kommer ge försäljningen mer kraft mot små- och medelstora företag såväl som mot stora kunder och offentliga organisationer. Under det senaste kvartalet har vi haft ett flertal förhandlingar med större återförsäljarkedjor, som samtliga visat stort intresse att inkludera Netmores produkter i sitt försäljningsutbud. I juni blev avtalet klart med IP-Only/DGC om försäljningssamarbete. Förhandling pågår med ytterligare kedjor som förväntas ge betydande bidrag med affärer och företagskontakter runt om i landet.

Bolagets nya tjänsteorienterade paketering, som ger våra kunder enkla och tydliga tjänster är en viktig del i att stödja ökad försäljning på ett effektivare sätt. Dessa inkluderar Netmore Connect som består av företagsväxel med mobilabonnemang som har garanterad täckning hos kunden, Netmore WiFi och särskilda IoT (m2m) mobilabonnemang.

Försäljning av mobila tjänster och mobilabonnemang som kom igång tidigare i år är en viktig intäktskälla för bolaget när kundstocken växer. Målet för året är att nå 5 000 kunder.

Bolaget gör bedömningen att de säljstödjande åtgärder som implementerats är tillräckliga för att nå önskad försäljningstillväxt.

Övrigt

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i årsredovisningen för 2017, som finns att ladda ned på bolagets hemsida.

Operativa och finansiella risker

Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i dokumentet Bolagsbeskrivning, utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B på First North.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2018-08-22

Rikard Slunga                                                                Rolf Norberg

Verkställande direktör                                                   Styrelseordförande

Hans Benndorf                                                               Johan Jobér

Ledamot                                                                         Ledamot

Thomas Eriksson

Ledamot

Kommande rapporter 2018-2019

Delårsrapport 3 jan-sept 2018 (Q3)         9 november 2018

Bokslutskommuniké jan-dec 2018          19 februari 2019

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.netmore.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD, + 46 73 17 23 002, Rikard.Slunga@netmore.se

 

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris.

Till kunden marknadsför och levererar Netmore utöver mobiltjänster och eget mobilnät (med mobil accesspunkt), högkvalitativa WiFi-nät samt IT -integration in i kundens kritiska process- och affärssystem. Kundens behov styr den helhetslösning som erbjuds och som framtidssäkrar kundens kommunikation. Netmore erbjuder specialister inom nätkonstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Produkter och tjänster säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser, främst på den svenska marknaden – men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden och Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 klockan 08:30 (CET).