Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) januari-mars 2020

May 12, 2020

Stark omsättningstillväxt jämfört med motsvarande kvartal 2019, men acceleration med viss inbromsning under kvartalet

Delårsrapport för Netmore Group AB (publ) januari-mars 2020

Stark omsättningstillväxt jämfört med motsvarande kvartal 2019, men acceleration med viss inbromsning under kvartalet

Första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 3,9 MSEK (1,5)
 • Totala intäkter i koncernen uppgick till 7,0 (2,9)
 • EBITDA uppgick till -7,7 MSEK (-4,8)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -10,8 MSEK (-7,0)
 • Beslut om företrädesemission om högst 22,7 MSEK
 • Företrädesemissionen garanterad till 100 % av strategiska storägaren Vincero
 • Beslut om apport- och kvittningsemission (köpeskilling Bredbandsson samt kvittning av skulder)
 • Förvärv av Bredbandsson AB genom apportemission (tillträde)
 • Etablering av Joint Venture (JV) i Storbritannien (Netmore IoT Solutions Ltd)
 • Kundorder om ca 0,8 MSEK till Netmores Irländska dotterbolag avseende publika WiFi nätverk
 • Ramavtal med Elisa Corporation avseende leverans av privata nätverkslösningar i Sverige och Finland
 • Henrik Sund tillträdde som affärsområdeschef för Connected Industry som etablerades som eget fokusområde
 • Netmores JV i Storbritannien – Netmore IoT Solutions – har ingått konsortium-avtal om byggnation av 5G nät för Sherwood skogen
 • Extrastämma hållen med beslut om ökning av gränsvärdena för aktier och aktiekapital
 • Rörelsedrivande verksamheten i Netmore Group flyttad till Netmore AB genom inkråmsaffär med effekt f.o.m första januari 2020
 • Fusion genomförd avseende helägda dotterbolaget Blink Services till Netmore AB med effekt f.o.m första januari 2020
 • Bredbandsson konsoliderad balansmässigt per sista mars, men utan resultateffekt i första kvartalet.

Efter kvartalets utgång

 • Georg Tsaros har tillträtt rollen som COO i Netmore Group AB (publ) och som ansvarig för dotterbolaget Bredbandsson AB
 • Kundorder på ca 1,0 MSEK avseende leverans av lösning för mobiltäckning till Lundbergs fastigheter under kvartal 2
 • Åtgärdsprogram implementerat för att minska och skjuta på kostnader med anledning av pågående situation med Covid-19
 • Netmores huvudägare Vincero AB bildar tillsammans med Stronghold Invest AB ett nytt ägarbolag, Buildroid AB, där Netmore Group blir ett centralt innehav

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2020 klockan 08:30 (CET).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Erik Hallberg, VD, + 46 70 658 16 16, erik.hallberg@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO + 46 76 894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market. G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market. Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

Netmore Group AB är en dynamisk kommunikationsoperatör med fokus på IoT (Internet of Things). Våra industriella lösningar lämpar sig för målgrupper inom fastigheter, Industri och publik sektor. Netmore erbjuder dagens och morgondagens trådlösa nät, lokalt såväl som nationellt och globalt. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och hela samhällen.

En viktig del i Netmores konkurrenskraft är den egenutvecklade integrationsplattformen som tillsammans med standardiserad hårdvara skapar en ekonomisk och funktionell lösning. Plattformen möjliggör smidigare datautläsning från ett flertal olika kommunikationsteknologier och system.

Kombinationen i Netmores erbjudande av oberoende nätverkslösningar för uppkoppling, Netmores ekosystem av partners som levererar IoT-tjänster i nätet samt integrationsplattform gör Netmore unikt och skapar ett hållbart samhälle där alla parter gynnas.