Delårsrapport för Netmore januari-mars 2018

May 2, 2018

Flera nya ÅF-kanaler etablerade Lansering av mobilabonnemang anpassade för lokala mobilnät Första kommersiella leveransen av abonnemang till lokalt mobilnät

Delårsrapport för Netmore januari-mars 2018

 • Flera nya ÅF-kanaler etablerade
 • Lansering av mobilabonnemang anpassade för lokala mobilnät
 • Första kommersiella leveransen av abonnemang till lokalt mobilnät

Första kvartalet 2018

 • Flera utökningsorder till bolagets två största kunder (Norrvatten och Käppalaförbundet) understryker återigen kundnytta och kundnöjdhet.
 • Första kommersiella leveransen av abonnemang till lokalt mobilnät.
 • 10 nya återförsäljarkanaler etablerade
 • Slutförhandling kring strategiskt ÅF-samarbete
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,1 Mkr (3,4)
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,9 Mkr (-2,4)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,5 Mkr (-3,8)

Efter kvartalets utgång

 • Netmores CTO Johan Jobér var föredragshållare på mycket uppskattat 5G-forum organiserat av PTS.
 • Förhandling med intressenter avseende försäljning av bolagets danska mobiltelefoni-licens
 • Netmore har beviljats Vinnova-bidrag om ca 6 Mkr till 2 projekt avseende lägenhets- och glesbyggdstäckning

VD – Kommentar 

Intäkterna under perioden är i huvudsak kopplade till nyförsäljning av lokala nät             (WiFi- och Mobilnät), supportintäkter samt trafikintäkter, sedan bolaget under perioden lanserat försäljning av mobilabonnemang. Intäkterna från försäljningen av mobilabonnemang är idag blygsamma, då den nyligen lanserats, men ambitionen är att nå minst 5 000 mobilabonnemang under året. Försäljningen av mobilabonnemang ger återkommande intäkter och kommer att bli en viktig byggsten i bolagets tillväxt- och lönsamhetsplaner framöver.

Bolagets nya varumärke, Netmore, har mottagits mycket positivt i marknaden och reflekterar bättre det mervärde som bolagets produkter och tjänster ger våra kunder.

Under Q4 2017 och Q1 2018 har bolaget fokuserat på försäljning och marknadsföring för att säkerställa en stadig ökning av försäljningen. Detta har ännu inte gett önskat resultat, vilket framgår av rapporten med en försäljning om 1,1 Mkr. Kundmöten med potentiella kunder understryker återigen att behovet och intresset för våra produkter och tjänster inom samtliga segment är stort. Antalet utestående offerter har ökat kraftigt under kvartalet som en konsekvens av detta och tack vare våra säljinsatser. Den viktigaste pusselbiten för vår tillväxtagenda är ökningen av antalet återförsäljare med ökat säljfokus (ökat antal besök och marknadssupport). En del marknadssegment har dock långa införsäljningscykler – framförallt inom fastighetsbranschen.

Under perioden har bolaget levererat ett flertal projekt bland annat WiFi nät till Akademikerförbundet SSR i Stockholm (kontorsfastighet med 5 våningar). Via samarbete med återförsäljaren Bredbandsson har bolaget fått en order på lokalt mobilnät till ett industribolag i Skåne omfattande 7 basstationer. Leverans av systemet har slutförts och kunden har även gjort tilläggsbeställningar av mobilabonnemang.

Bolagets säljorganisation har förstärkts med en ny säljare under perioden.

Arbetet med att öka försäljningstakten fortsätter och fokuserar nu särskilt på att utöka återförsäljarnätet för mobilabonnemang. De återförsäljare som vi nu slutförhandlar med förväntas generera ca 5 000 nya abonnemang årligen – vilket signifikant kommer att bidra till bolagets tillväxt. Sammanfattningsvis har jag stora förhoppningar på vad våra ansträngningar – att utöka både försäljningskapacitet och marknad via nya ÅF-kanaler – kommer att generera framöver.

Rikard Slunga

Verkställande direktör

Verksamheten under första kvartalet 2018

Industri

Bolaget har under perioden levererat tilläggsbeställningar till Norrvatten i Stockholm till ett värde av ca 0,6 Mkr. I samarbete med en återförsäljare har ett lokalt mobilnät levererats till ett industribolag i Skåne, med en intäkt om ca 0,2 Mkr. Affären inkluderar utöver supportavgifter, även mobilabonnemang till de anställda, vilket ger återkommande intäkter. Under kvartalet har vi i samarbete med återförsäljaren utökat antal mobilabonnemang och därmed den fasta månatliga intäkten från ca 2 500 kr till ca 10 000 kr.

Kontor/publika miljöer

Flera leveranser av lokala nät har skett till bland annat Akademikerförbundet SSR fastighet, en 5 våningsbyggnad i centrala Stockholm, till ett värde av ca 0,1 Mkr. I övrigt pågår marknadsföringsaktiviteter mot vårdhem och sjukhus. Netmore deltog även på mässan ”Mötesplatsen för välfärdsteknologi och e-hälsa” vid Kista mässan.

Flerbostadshus

Vi har fått förtroendet av Bonava att lösa problemet med dålig datatäckning hos en BRF i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Intresset är mycket stort inom segmentet fastigheter och flerbostadshus, samtidigt konstaterar vi fortsatt att avslutsprocesserna är utdragna vilket kräver uthållighet.

Återförsäljare

Bolaget har etablerat samarbete med 10 återförsäljare runt om i landet och slutförhandling pågår därutöver med större ÅF kedjor – som kommer att vara en viktig försäljningskanal av både mobilabonnemang och lokala nät.

Medarbetare

Koncernen hade vid periodens utgång 11 personer anställda.

Därutöver anlitas ytterligare personer som underkonsulter vid behov.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Netmore har beviljats Vinnova-bidrag om ca 6 Mkr till 2 projekt avseende lägenhets- och glesbyggdstäckning

Kommentarer till resultat- och balansräkning 

Intäkter och resultat

Koncernens intäkter uppgick till 1,1 Mkr under det första kvartalet 2018 (3,4). Rörelsekostnaderna uppgick till 7,7 Mkr under det första kvartalet (7,1).

Resultatet (EBITDA) för första kvartalet uppgick till -4,9 Mkr (-2,4)

Lokala nät

Försäljningen av Lokala nät under första kvartalet uppgick till ca 0,7 Mkr. En viktig milstolpe var att försäljningen inkluderade ett lokalt nät med mobiltjänster (första kommersiella abonnemangskunden). Bruttomarginalen för Lokala nät landade på drygt 50 %, delvis beroende på att delar av installationsarbetet gjorts med interna resurser.

Trafik (abonnemang)

Försäljningen under kvartalet uppgick till ca 0,1 Mkr och består av engångsavgifter och trafik. Intäkten ger ”proof of concept” för vår affärsmodell, där lokala nät och trafiktjänster (Netmore abonnemang) kombineras. Affären beräknas ha stor tillväxtpotential och eftersom intäkten är återkommande (abonnemang) bidrar den även till portföljsuppbyggnad.

Support

Intäkterna från supportavtal uppgick till ca 0,2 Mkr och är precis som abonnemangen en återkommande intäktskälla – som växer i takt med utvecklingen av segmentet Lokala nät.

Kassaflöde och finansiell ställning

Per sista mars 2018 uppgick totala tillgängliga likvida medel till 4,8 Mkr, varav 5 Mkr avser en checkräkningskredit. Soliditeten vid periodens utgång uppgick till 50 %. Kassaflödet från verksamheten var -6,0 Mkr under första kvartalet

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter för det första kvartalet uppgick till 1,1 Mkr (3,4) och resultat efter skatt till –5,4 kr (-2,8).

Framtidsutsikter 

Framtidsutsikterna är fortsatt goda, då behovet av bättre inomhustäckning är stort i dag och förväntas öka inom många områden. Två områden sticker ut ur mängden. Industrisektorn, där behovet av en egen robust kommunikationslösning inom en anläggning är påtagligt och energieffektiva fastigheter, där effektiv isolering utestänger radiosignaler.

I och med lanseringen av mobilabonnemang tidigare i år har Netmore tagit steget till att bli Sveriges nya mobiloperatör. Bolaget erbjuder nu kunder med dålig eller ingen täckning, abonnemang med garanterad täckning på den plats kunden bestämmer. Marknadsföring och försäljning fokuseras nu allt mer på abonnemangsförsäljningen med garanterad täckning, dvs. lokala mobilnät.

Behovet av bättre inomhustäckning och trådlösa industrinät kommer att öka ytterligare allt eftersom fler enheter och nyttjandet generellt ökar. Detta drivs på ytterligare av introduktionen av 5G med Internet of Things, IoT, som oftast avser någon typ av användning inomhus eller i industriell tillämpning.

Bolaget konstaterar att viss uthållighet krävs för att nå önskad tillväxt i försäljningen, vilket oftast beror på långa beslutscykler (avtalsbundna kunder, strategiska beslut), dessutom har produkten mobilabonnemang med garanterad täckning nyligen lanserats. Högsta prioritet och fokus framgent är marknadsföring och försäljningsaktiviteter.

Övrigt

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i årsredovisningen för 2016.

Operativa och finansiella risker

Bolagets operativa- och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i dokumentet Bolagsbeskrivning, utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B på First North.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2018-05-02

Rikard Slunga                                                                Rolf Norberg

Verkställande direktör                                                   Styrelseordförande

Hans Benndorf                                                               Johan Jobér

Ledamot                                                                         Ledamot

Kommande rapporter 2018

Årsstämma 2018                                      3 maj 2018

Halvårssrapport 2 jan-juni 2018 (Q2)      22 augusti 2018

Delårsrapport 3 jan-sept 2018 (Q3)         9 november 2018

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.netmore.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD, + 46 73 17 23 002, Rikard.Slunga@netmore.se,

 

Om north net connect AB (publ)

North net connect AB (publ) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem, numera under varumärket netmore Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 klockan 08:00 (CET).