DELÅRSRAPPORT FÖR north net connect AB januari-juni 2017 Nyemission och notering av bolagets aktie

August 22, 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR north net connect AB januari-juni 2017   Nyemission och notering av bolagets aktie

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 2,8 Mkr att jämföra med maj-juni 2016 (2 månader)1)0,8 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –5,2 Mkr (-2,2)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -6,6 Mkr (-2,9)
 • Fortsatt stort intresse för bolagets produkter och tjänster.
 • Samarbetsavtal tecknat med LRF
 • Publik nyemission genomförd under kvartalet vilket ledde till utökad finansiering med drygt 20 Mkr och breddat ägande
 • Framgångsrik slutleverans av ett flertal projekt under kvartalet
 • Ett antal nya service- och underhållsavtal tecknade för de nya leveranserna

Första halvåret

 • Nettoomsättning uppgick till 6,1 Mkr1).
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -7,6 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,4 Mkr

Efter kvartalets utgång

 • Bolagets aktie av serie B och teckningsoption TO1 noteras på Nasdaq First North
 • Organisationen förstärks genom viktiga rekryteringar

1)       Koncernen bildades den 30 april 2016 varför jämförelseperioden omfattar 2 månader (maj-juni).

VD – Kommentar

Under kvartalet har vi inlett samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, som innebär att north net connect ska erbjuda lantbrukare egna lokala mobilnät anpassade till deras verksamhet, med garanterad täckning och som underlättar automatisering vilket ger lantbrukaren en effektivare verksamhet. Samarbetet inleds med en pilotinstallation som anpassas efter de speciella krav som finns på ett jordbruk. Vidare har bolaget lanserat ett nytt trådlöst fastighetsnät speciellt för flerbostadshus. Det nya nätet ger bra mobiltäckning samt stabilt WiFi i fastigheten och innebär ett slut för dålig mobiltäckning som många boende tvingats leva med idag.

Bolaget har under kvartalet genomfört en publik nyemission om drygt 20 Mkr samt i mitten av juli noterat bolagets B-aktie på Nasdaq First North. Detta arbete har inneburit ett stort fokus och arbete för styrelse och bolagets övriga organisation och tagit mycket tid vilket har haft en påverkan på marknadsföring och försäljning med lägre aktivitetsnivån vilket avspeglas i kvartalets försäljning som blev lägre än förväntat. Med vår förstärkta finansiella ställning har vi nu förstärkt vår organisation och vi har efter kvartalets utgång rekryterat en permanent CFO och en säljchef.

Då jag ser att det finns ett stort intresse och behov för våra tjänster bedömer jag att den ökade aktivitetsnivån som vi kommer att ha inom försäljning- och marknadsföring kommer att leda till ett ökat antal avslut. Ledtiden till beslut kan dock ofta vara lång varför det är av vikt att arbeta parallellt med många säljprojekt. Med ett antal genomförda projekt som referenser samt ökat fokus och förstärkningen av säljorganisationen ser jag med tillförsikt fram emot det kommande halvåret.

Rikard Slunga

Verkställande direktör

Verksamheten under första halvåret 2017

Industri

Bolagets hitintills största projekt, mobil kommunikation för Käppalaförbundet och Norrvatten som är leverantör av vatten och avlopp till Stockholms norra kommuner, har fullföljts under kvartalet med en nöjd kund som resultat. Detta gäller även några projekt för Edström logistik och ytterligare andra kunder.

Kontor/publika miljöer

Beställningar och leveranser under första kvartalet har även innefattat några kontorslösningar liknande den vi gjort för Kungsholmens kontorshotell som genomfördes under andra halvåret 2016. Inom området publika miljöer märks även ett par gymnasieskolor.

Flerbostadshus

Ett Vinnovafinansierat projekt avseende framtidens kommunikation i flerbostadshus har fullföljts och detta har rönt stort intresse bland många av de större bostadsbolagen i landet. Ett flertal diskussioner pågår från norr till söder i Sverige om kommande projekt. Bolaget har under kvartalet lanserat ett nytt trådlöst fastighetsnät speciellt anpassat för flerbostadshus som ger både bra mobiltäckning och stabilt WiFi i fastigheter och som nu marknadsförs till fastighetsbolag.

Återförsäljare

Bolaget har även påbörjat uppbyggnad av ett återförsäljarnät, något som redan resulterat i ett par affärer som kommer att levereras under tredje kvartalet.

Teknisk plattform

Bolagets plattform för uppkoppling av lokala mobil- och WiFinät(core-nät) har fortsatt vidareutvecklats under kvartalet. Detta arbete kommer att fortgå för att så långt det är möjligt kunna ha en plattform för teletjänster som är kontinuerligt uppdaterad. Plattformen skapar förutsättningar för bolagets kunder att tillhandahålla ett komplett utbud av teletjänster i såväl de lokala näten som de nationella och internationella näten. I dagsläget stöds alla funktioner som bedöms nödvändiga.

Under kvartalet har nor.net appen lanserats i version 1.0.

Medarbetare

Koncernen hade vid periodens utgång 7 personer anställda att jämföra med 5 personer vid senaste årsskiftet. Därutöver anlitas ytterligare personer som underkonsulter.

Bolaget har efter kvartalets utgång rekryterat Joakim Widström som CFO. Joakim kommer närmast från egen verksamhet. Vidare har Edward Rassmus anställt som säljchef, han kommer närmast från Telia koncernen.

I Bolagets personaloptionsprogram har 220 000 teckningsoptioner förvärvats av viktiga befattningshavare och rådgivare till bolaget. Resterande 30 000 optioner avses att erbjudas i samband med nyrekryteringar.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolagets aktie av serie B och teckningsoption TO1 noteras på Nasdaq First North den 14 juli 2017.

En större kompletteringsorder har även erhållits från Norrvatten avseende integration av ytterligare funktioner i deras IT-system med användning av Tarifflex-metoden.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Koncernens intäkter för första halvåret uppgick till 6,2 Mkr och för det andra kvartalet 2017 till 2,8 Mkr (0,9). Jämförelsetalen avser maj-juni 2016 då koncernen bildades den 30 april 2016. Rörelsekostnaderna uppgick till 16,5 Mkr för första halvåret 2017 och till 9,4 Mkr för andra kvartalet (3,8). Omsättningen har väsentligt påverkats av att bolaget under andra kvartalet genomfört en publik nyemission och notering av bolagets aktie på Nasdaq First North som inneburit stort fokus från bolagsledningen. I kostnaderna för handelsvaror ingår bland annat externa konsultkostnader för Tarifflex, licenskostnader samt kostnader för bolagets corenät. I bolagets övriga externa kostnader ingår bland annat kostnaders av engångskaraktär föranledda av emissions- och noteringsarbetet.  Finansnetto uppgick till -0,4 Mkr för första halvåret och till -0,2 Mkr för det andra kvartalet (-0,1).

Balansräkning

Koncernens har under andra kvartalet genomfört flera nyemissioner avseende dels kvittning om lån om totalt 12 Mkr dels emissioner om netto drygt 20 Mkr. Genom kontantemissionerna har balansomslutningen ökat till drygt 61 Mkr och det egna kapitalet uppgår till knappt 34 Mkr. Soliditeten uppgick vid halvårsskiftet till 55 procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolaget har under perioden genomfört nyemissioner om netto drygt 20 Mkr samt kvittningsemissioner om 12 Mkr. Genom kvittningsemissioner har lån omvandlats till eget kapital. Bolaget har vid halvårsskiftet amorterat ett brygglån om 5 Mkr.

Bolagets checkräkningskredit om 5 Mkr var outnyttjad vid rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för det andra kvartalet uppgick till 2,8 Mkr (1,1) och resultat efter skatt till -5,1 Mkr (-2,5). För första halvåret uppgick omsättningen till 6,2 Mkr (2,3) och resultat efter skatt till -7,9 Mkr (-4,6).

Framtidsutsikter

Vår bedömning kvarstår att framtidsutsikterna är goda mot bakgrund av det ökande behovet och intresset för bolagets produkter och tjänster. Detta mot bakgrund av en ökande marknadsmognad för privata mobila lösningar främst inomhus, men även i krävande utomhusapplikationer. Vårt erbjudande är både brett och unikt och vi kan tillfredsställa våra kunders behov inom såväl mobil kommunikation som inom kvalificerade WiFi-nät.

Vi har också kunnat konstatera att Tarifflex-metoden röner intresse från många kunder som vi har kontakt med och vi har som beskrivits ovan även erhållit ytterligare en order i början på tredje kvartalet. Vi ser Tarifflex-metoden som en viktig förstärkningsfaktor, särskilt för kontor och industri.

Koncernens resultaträkning i sammandrag1)2)
2017201620172016
kkrQ2maj-juniQ1-Q2maj-dec
Nettoomsättning277277261203149
Övriga rörelseintäkter3615269327
Summa rörelsens intäkter280892461893476
Handelsvaror-3872-1361-7356-3081
Övriga externa kostnader-2837-946-3726-3358
Personalkostnader-1328-896-2718-3362
Avskrivningar-1376-593-2719-2655
Övriga rörelsekostnader-80-11-93
Rörelseresultat-6613-2872-10341-9073
Finansiella poster-155-69-382-1681
Resultat före skatt-6768-2941-10723-10754
Skatt15042301167
Periodens nettoresultat-6618-2900-10422-10587

1)      Koncernen bildades den 30 april 2016 varför jämförelseperioden omfattar två månader (maj-juni).

2)      Avser senaste räkenskapsåret för koncernen (koncernen bildades den 30 april 2016).

Nyckeltal
2017201620172016
Q2maj-juniQ1-Q2maj-dec
EBITDA-marginal, %-187%-247%-123%-185%
Soliditet, %55%13%55%18%
Resultat per aktie före utspädning, kr-0,70-0,68-1,11-2,31
Resultat per aktie efter full utspädning, kr-0,59-0,68-0,92-2,17
Genomsnittligt antal aktier, tusental7146428271464582
Antal aktier vid periodens slut, tusentals9410428294104882
Antal aktier vid full utspädning, tusentals112704282112704882
Antal anställda vid periodens utgång77
Koncernens balansräkning i sammandrag
201720162016
kkr30-jun30-jun31-dec
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar263731055327281
Materiella anläggningstillgångar116431394112990
Finansiella anläggningstillgångar3210716
Varulager9809641321
Kundfordringar208312961403
Övriga kortfristiga fordringar10137122198151
Kassa och bank9811492701
SUMMA TILLGÅNGAR613483946552563
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital3399150319233
Avsättningar378615943997
Långfristiga skulder6000803912409
Leverantörsskulder953084845981
Övriga kortfristiga skulder80411631720943
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER613483946552563
Koncernens kassaflöde i sammandrag
2017201620172016
kkrQ2maj-juniQ1-Q2maj-dec
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital-6807-3559-8781-9190
Förändringar i rörelsekapital60510859107213042
Kassaflöde från den löpande verksamheten-62027300-77093852
Kassaflöde från investeringsverksamheten-60-400-69-2635
Kassaflöde från finansieringsverksamheten15430-731016888-1418
Periodens kassaflöde9168-4109110-201
Likvida medel vid periodens början643902701902
Likvida medel vid periodens slut98114929811701
Förändringar i koncernens eget kapital
201720162016
Kkr30-jun30-jun31-dec
Ingående balans923378327832
Nyemission35211012000
Omräkningsdifferens-3199-12
Resultat-10422-2900-10587
SUMMA EGET KAPITAL3399150319233
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag1)
20172016201720162016
KkrQ2Q2Q1-Q2Q1-Q2maj-dec
Nettoomsättning2772772609015222856
Övriga rörelseintäkter3630069780327
Summa rörelsens intäkter28081072615923023183
Handelsvaror-2469-912-5983-1503-2330
Övriga externa kostnader-3495-1128-4157-1723-3174
Personalkostnader-1071-1245-2185-2387-3323
Avskrivningar-625-187-1250-619-1639
Övriga rörelsekostnader-80-11-4-48
Rörelseresultat-4860-2400-7427-3934-7331
Finansiella poster-277-128-474,5-665-1685
Resultat före skatt-5136-2528-7901,4-4600-9016
Skatt00000
Periodens nettoresultat-5136-2528-7901-4600-9016

1)      Moderbolaget hade förkortat räkenskapsår 1 maj – 31 dec 2016.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
201720162016
kkr30-jun30-jun31-dec
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar326515312804
Materiella anläggningstillgångar113251332912576
Finansiella anläggningstillgångar16900498015000
Varulager9819641320
Kundfordringar19381096722
Övriga kortfristiga fordringar1001713288564
Kassa och bank89734260
SUMMA TILLGÅNGAR533982365240986
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital38125583910816
Långfristiga skulder400040009000
Leverantörsskulder440425573117
Övriga kortfristiga skulder68691125518053
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER533982365240986

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i årsredovisningen för 2016.

North net connects operativa och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i Bolagsbeskrivning utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B på First North.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Information lämnas för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl 8.00.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2017-08-22

Rikard Slunga                                                                                         Rolf Norberg

Verkställande direktör                                                                       Styrelseordförande

Hans Benndorf                                                                                      Johan Jobér

Ledamot                                                                                                  Ledamot

Kommande rapporter 2017-2018

Delårsrapport 3 juli-september (Q3)               14 november 2017

Bokslutskommuniké (Q4)                                    20 februari 2018

Delårsrapport 1 jan-mars 2018 (Q1)                   3 maj 2018

Årsstämma 2018                                                         3 maj 2018

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.northnetconnect.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Slunga, Tel 073 173 30 02                      Rikard.Slunga@northnetconnect.se

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 klockan 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 klockan 08:00 (CET).