DELÅRSRAPPORT FÖR north net connect AB januari-september 2017

November 14, 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR north net connect AB januari-september 2017

Viktiga nyrekryteringar och ökat fokus på affärer och försäljningskanaler

Tredje kvartalet 2017

 • Viktiga nyrekryteringar av Försäljningschef och fast anställd CFO
 • Ökat fokus på våra affärer och försäljningskanaler
 • Bolaget börsintroducerat på First North i mitten av juli
 • Fortsatt stort intresse för bolagets produkter och tjänster.
 • Framgångsrik leverans av flera projekt under kvartalet
 • Nettoomsättningen för koncernen var under kvartalet 1,1 Mkr att jämföra med motsvarande kvartal 2016 0,7 Mkr
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till –4,6 Mkr (-2,3)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -5,8 Mkr (-3,0)

9 månader 2017

 • Nettoomsättning uppgick till 7,3 Mkr
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -12,2 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -16,3 Mkr

Efter kvartalets utgång

 • Bolaget tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission den 7 november 2017
 • En order från Norrvatten/Käppalaverken på ca 0,4 Mkr har erhållits avseende nya anläggningar och utökningar.

VD – Kommentar

Försäljningen minskade under Q3 jämfört med Q2 beroende på att vi under Q2 lagt mycket tid på nyemission och listning på Nasdaq First North, vilken skedde den 14 juli 2017. Försäljningen har även påverkats negativt av att sommarmånaderna generellt har en lägre affärsaktivitet och det är svårare att nå våra kunder.

Vi är nu inne i ett intensivt uppbyggnadsarbete och att öka försäljningen är nu i fokus. Bolaget har stärkt sin försäljningsorganisation i och med rekryteringen av försäljningschef från 1 september. Antalet offerter och kundbesök ökar nu kontinuerligt. Bolaget fortsätter samtidigt att utöka antalet återförsäljare runt om i landet. Vi har en pågående reklamkampanj med tidningsannonser riktad mot utvalda marknadssegment, samtidigt som vi ökar vår närvaro och sökbarhet i digitala medier.

Bolaget har ansvarat för tekniklösningarna inom projektet projektet “Mobiltäckning inomhus i moderna energieffektiva byggnader”, som drivits av RI.SE acreo i samarbete med fastighetsbolagen. RI.SE acrea har presenterat sin slutrapport för projektet under perioden. Rapportens slutsats är att man bör och i många fall måste ha ett lokalt mobilnät för att få bra täckning inomhus. Rapporten uppmärksammades i media och bland annat TV4 hade ett reportage om just detta.

Under kvartalet har vi levererat en större tilläggsorder från Käppalaförbundet som består av leverans av utökad WiFi-täckning och IT-integration av nya funktioner med nyttjande av Tarifflex lösning. Vi har även levererat ett pilotprojekt till LRF, som installerats på Bjelkesta gård. Projektet omfattar lokalt mobilnät samt WiFi-täckning av byggnaderna samt lantbrukets omgivningar.  Projektet har uppmärksammats i tidningen Land samt i lokal press och av Sveriges Radio P4. Bolaget har även levererat tjänsten mobiltelefoni till våra första kommersiella kunder med bolagets SIM kort under perioden.

Vi genomför en förbättring av Wi-Fi calling appen så att kunder via internet ska kunna anslutas till tjänsten automatiskt och utan manuell hantering. Billingsystem och integration med faktureringssystem genomförs också, så att kunder som använder mobiltelefonitjänsterna via lokala mobilnät och Wi-Fi calling appen kan faktureras smidigt och automatiserat.

Bolaget har under kvartalet även rekryterat en fast anställd CFO.

Vi ser generellt ett stort intresse för bolagets produkter och tjänster i marknaden. Den största försäljningen sker för närvarande inom industrisegmentet. Samtidigt är fastighetsmarknaden med flerbostadshus en marknad med stor potential och ett segment som bolaget nu aktivt bearbetar med försäljningsaktiviteter och marknadsföring. Bolaget har idag ett komplett produktprogram och referensleveranser inom alla produktområden och kommer nu att öka försäljningen av högkvalitativa lokala mobilnät. Även inom IT- integration med tarifflex teknologin pågår ett antal projekt som syftar till att sälja lösningen till kunder både i Sverige och internationellt.

Rikard Slunga

Verkställande direktör

Verksamheten under första tre kvartalen 2017

Industri

Bolagets hitintills största projekt, mobil kommunikation för Käppalaförbundet och Norrvatten som är leverantör av vatten och avlopp till Stockholms norra kommuner, har fullföljts under året med en nöjd kund som resultat. Detta gäller även några projekt för Edström logistik och ytterligare andra kunder. Käppalaförbundet har under Q3 belönat bolaget med utökningsordrar både inom mobil kommunikation och IT-integration. Det första projektet till ett lantbruk i Sverige levererades i Q3 som en leverans i samarbete med LRF. I Q3 levererades även ett Wi-Fi nät med bl.a. övervakningskameror till ett lantbruk med djuruppfödning i Norge som referensprojekt.

Kontor/publika miljöer

Beställningar och leveranser under första kvartalet har även innefattat  kontorslösningar liknande den vi gjort för Kungsholmens kontorshotell, som genomfördes under andra halvåret 2016. Inom området publika miljöer märks även ett par gymnasieskolor.

Flerbostadshus

Ett Vinnovafinansierat projekt avseende framtidens kommunikation i flerbostadshus har fullföljts och detta har rönt stort intresse bland många av de större bostadsbolagen i landet. I ett samarbete med Malmö Kommunala Bostads AB (MKB) har vi under Q3 slutlevererat ytterligare ett referensprojekt för att visa på att bolagets trådlösa kommunikationslösning fungerar integrerat med MKB’s totallösning för att kunna leverera TV, telefoni och internet till MKB’s hyresgäster. De levererade referensprojekten har blivit mycket väl mottagna.

Återförsäljare

Bolaget har även påbörjat uppbyggnad av ett återförsäljarnät, något som redan resulterat i ett par affärer som kommer att levereras under fjärde kvartalet. Genom återförsäljare har bolaget under Q3 fått en mindre order på telefoniabonnemang (SIM-kort) och även en avsiktsförklaring till en systemleverans.

Medarbetare

Koncernen hade vid periodens utgång 9 personer anställda att jämföra med 5 personer vid senaste årsskiftet. Därutöver anlitas ytterligare personer som underkonsulter vid behov. Under kvartalet har Edward Rassmus påbörjat sin anställning som försäljningschef. Edward kommer närmast från Teliakoncernen. Bolaget har även rekryterat Thomas Plate som CFO. Thomas kommer närmast från Barnebys (on-line auktioner)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Bolaget tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission den 7 november 2017.

En order från Norrvatten/Käppalaverken har erhållits avseende nya anläggningar och utökningar.

Kommentarer till resultat- och balansräkning

Omsättning och resultat

Koncernens intäkter för årets tre första kvartal uppgick till 7,3 Mkr och för det tredje kvartalet 2017 till 1,1 Mkr (0,7). Rörelsekostnaderna uppgick till 23,5 Mkr för årets tre första kvartal och till 7,0 Mkr för det tredje kvartalet (3,7). Ledningens fokus på noteringen i andra kvartalet har påverkat försäljningen under kvartalet, därutöver har även säsongsvariationen (semestermånader i Q3) påverkat försäljningen negativt. I kostnaderna för handelsvaror ingår bland annat externa konsultkostnader för Tarifflex, licenskostnader samt fasta kostnader för bolagets corenät. Finansnetto uppgick till -0,4 Mkr för årets tre första kvartal och till -0,1 Mkr för det tredje kvartalet.

Balansräkning

Soliditeten per 30:e september uppgick till 52 procent.

Kassaflöde och finansiell ställning

Bolagets checkräkningskredit om 5 Mkr var outnyttjad vid rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 1,1 Mkr (0,5) och resultat efter skatt till –5,0 Mkr (-3,0). För årets tre första kvartal uppgick omsättningen till 7,2 Mkr (2,8) och resultat efter skatt till –12,9 Mkr (-7,6).

Framtidsutsikter

Vår bedömning kvarstår att framtidsutsikterna är goda mot bakgrund av det ökande behovet och intresset för bolagets produkter och tjänster. Detta visar bl.a. slutrapporten från RI.SE acreo på; att lokala mobilnät behövs inom flerbostadshus. Fastighetsbolagen visar en viss beslutströghet, vilket vi bemöter med ökade försäljningsaktiviteter och marknadsföring. Vårt erbjudande är både brett och unikt och vi kan tillfredsställa våra kunders behov inom såväl mobil kommunikation som inom kvalificerade WiFi-nät.

Vi har fortsatt kunnat konstatera att Tarifflex-metoden röner intresse från många kunder som vi har kontakt med. Vi ser Tarifflex-metoden som en viktig förstärkningsfaktor, särskilt för kontor och industri.

Nyckeltal
2017201620172016
Q3Q3Q1-Q3maj-dec
EBITDA-marginal, %-442%-309%-169%-185%
Soliditet, %52%10%52%18%
Resultat per aktie före utspädning, kr-0,62-0,70-1,73-2,31
Resultat per aktie efter full utspädning, kr-0,52-0,70-1,44-2,17
Genomsnittligt antal aktier, tusental7 1464 2827 1464 582
Antal aktier vid periodens slut, tusentals9 4104 2829 4104 882
Antal aktier vid full utspädning, tusentals11 2704 28211 2704 882
Antal anställda vid periodens utgång99
Koncernens balansräkning i sammandrag
201720162016
kkr30-Sep30-Sep31-Dec
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar26 54311 17127 281
Materiella anläggningstillgångar10 96813 81412 990
Finansiella anläggningstillgångar3217 484716
Varulager8861 3561 321
Kundfordringar1 2389751 403
Övriga kortfristiga fordringar10 8893 0238 151
Kassa och bank3 462304701
SUMMA TILLGÅNGAR54 30738 12752 563
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital28 1913 7079 233
Avsättningar3 5521 5863 997
Långfristiga skulder11 0008 03112 409
Leverantörsskulder7 1558 8825 981
Övriga kortfristiga skulder4 40915 92120 943
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER54 30738 12752 563
Förändringar i koncernens eget kapital
201720162016
kkr30-Sep30-Sep31-Dec
Ingående balans9 2337 8327 832
Nyemission35 21112 000
Omräkningsdifferens-322-12
Resultat-16 250-4 147-10 587
SUMMA EGET KAPITAL28 1913 7079 233
Moderbolagets resultaträkning i sammandrag1)1)
20172016201720162016
kkrQ3Q3Q1-Q3Q1-Q3maj-dec
Nettoomsättning1 0333117 1231 8332 856
Övriga rörelseintäkter46173115953327
Summa rörelsens intäkter1 0794847 2382 7863 183
Handelsvaror-2 183-659-8 166-2 162-2 330
Övriga externa kostnader-1 196-874-5 353-2 597-3 174
Personalkostnader-1 969-1 270-4 154-3 657-3 323
Avskrivningar-625-633-1 875-1 252-1 639
Övriga rörelsekostnader0-8-11-12-48
Rörelseresultat-4 894-2 960-12 321-6 894-7 331
Finansiella poster-68-60-542-725-1 685
Resultat före skatt-4 962-3 020-12 863-7 619-9 016
Skatt00000
Periodens nettoresultat-4 962-3 020-12 863-7 619-9 016
Moderbolagets balansräkning i sammandrag
201720162016
kkr30-Sep30-Sep31-Dec
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar4 1202 1482 804
Materiella anläggningstillgångar10 70013 20112 576
Finansiella anläggningstillgångar16 9004 98015 000
Varulager8861 3561 320
Kundfordringar1 238775722
Övriga kortfristiga fordringar11 9311 6978 564
Kassa och bank2 50600
SUMMA TILLGÅNGAR48 28124 15740 986
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital33 1622 81910 816
Långfristiga skulder9 00013 3759 000
Leveranstörsskulder3 2042 8683 117
Övriga kortfristiga skulder2 9155 09518 053
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER48 28124 15740 986

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas BFNAR 2012:1 (K3) vilket påverkar jämförelsetal rörande uppskjuten skatt, avskrivningar samt eget kapital. Utförligare information redovisas i årsredovisningen för 2016.

north net connects operativa och finansiella risker samt osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i Bolagsbeskrivning utgivet i juni 2017 inför notering av Bolagets aktie av serie B på First North.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Information lämnas för offentliggörande den 14 november 2017 kl 8.00.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Stockholm 2017-11-14

Rikard Slunga                                                                Rolf Norberg

Verkställande direktör                                                    Styrelseordförande

Hans Benndorf                                                              Johan Jobér

Ledamot                                                                         Ledamot

Kommande rapporter 2018

Bokslutskommuniké (Q4)                        20 februari 2018

Delårsrapport 1 jan-mars 2018 (Q1)           3 maj 2018

Årsstämma 2018                                         3 maj 2018

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.northnetconnect.se

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rikard Slunga, Rikard.Slunga@northnetconnect.se

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 klockan 08.00.

 

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2017 klockan 08:30 (CET).