En Julhälsning till alla Netmore-vänner

December 20, 2019

Vi vill passa på att summera ett väldigt händelserikt 2019 i denna julhälsning från oss på Netmore (english version below).

En Julhälsning till alla Netmore-vänner

Vi vill passa på att summera ett väldigt händelserikt 2019 i denna julhälsning från oss på Netmore (english version below).

Året började med uppköp av bolag, Blink Services och Omnipoint. Under våren etablerades en gemensam affärsmodell där fokuset var att bygga ett Ekosystem för IoT. Vårt fokus är inte enbart den traditionella tolkningen av IoT, som Internet of Things, utan I:et har för oss ytterligare två betydelser; Information of Things, den data som är själva värdet inom IoT, för att information och data ska produceras så krävs integration, Integration of Things, detta är avgörande för att kunden ska få en så sömlös tjänst som det bara går, trots flertalet aktörer och processer för en tjänst.

Organisationen, med alla anställda, strukturerades om och alla fick ett mer fokuserat ansvarsområde. Vi blev en organisation. Jag, Erik Hallberg, gick in och tog rollen som VD den 1 maj. Arbetet där vi la ett ramverk för värdegrunder, affärsfokus, kommunikation (internt och externt), ny fokuserad websida som ska avspegla, marknadsplan etc var grunden för att kunna fokusera rätt, tillsammans. Struktureringen i företaget ledde oss fram till våra lyckade emissioner, men det återkommer jag till. Först vill jag berätta om de affärer vi lyckats med gemensamt och vilka vi har som pågående:

 • Netmore Market, grundbulten i det Ekosystem vi bygger upp. Netmore Market är vad det låter som, en marknadsplats för IoT. Här samlar vi leverantörer som ingår i vårt ekosystem och som erbjuder tjänster i våra nät. Idag med ca 35 partners finns det över 160 tjänster att välja mellan. Nytillkomna partners är bland annat: Apparkingspot, Decentlab, Elko, Elsys, IC Meter, Indesmatech, Openmetering, Openlogger och Sensapp. Vi utvecklar marknadsplatsen ständigt och några av de features som är på ingång är bättre filtrerings funktion och en ratingfunktion, så att beställaren kan se hur andra upplevt tjänsten. Dessutom kommer de olika partners kunna erbjudas olika nivåer av integrationer, allt för att användaren i andra änden ska uppleva tjänster och funktioner så sömlöst det bara går.
 • Connected Property – 2019 skrev vi avtal med Akelius och vi är otroligt stolta över förtroendet Akelius ger oss på Netmore. Arbetet är pågående och följer enligt plan med gemensamma insatser för att koppla upp Akelius fastighetsbestånd, i syfte att få ner deras energiförbrukning. Akelius såg möjligheterna med vår plattform som ger ett gemensamt gränssnitt för managering av fastigheter samt möjlighet till nya intäkter av digitala tjänster. Idag har vi uppkopplade fastigheter i flera europeiska länder och avtalet kan leda till totalt 2500 uppkopplade fastigheter i 7 länder globalt. Affären har gjort många fastighetsbolag i Sverige och utomlands nyfikna på vad vi gör och det är med glädje och spänning vi tar oss an nya digitaliseringsuppdrag i fastighetsbranschen. 2020 tror vi kommer bli ett fantastiskt år för vårt Connected Property affärsområde
 • Connected City – LoRaWAN och IoT-nät, etableringen av IoT-nät under året har varit stort och vi har satt oss på kartan som Sveriges ledande leverantör. 50 kommuner med IoT-nät har vi per dags datum och under 2019 anslöt sig 16 nya. Stockholm, Göteborg, Karlstad, Norrköping, Borås, Trollhättan, Linköping, Varberg, Mölndal, Borlänge och Södertälje är några av de 50 som kan nämnas. Inom Connected City kommer vi utveckla vår portfölj inom IoT-nät med andra tekniska kommunikationsinfrastrukturer som redan idag finns att tillgå inom bolaget, allt genom vårt eget core-nät.
 • Connected Industry – Vi har under året fortsatt bygga privata radionät till kommuner, industrier och fastigheter. Order från Crane Currancy (tidigare Tumba Bruk) där vi bygger ett privat 4G nät. Intresse från fler siter, både i Sverige och utomlands, finns för denna lösning. Andra projekt avser bland annat byggnation av radionätverk för vårdbyggnader med bland annat Tunstall.
 • Connected Homes & Business – Vårt dotterbolag Omnipoint har under hösten tecknat flertalet samarbetsavtal med stadsnät på den svenska marknaden som kommer att öppna upp försäljningsmöjligheter under 2020. Omnipoint har under november utökat sin verksamhet och gått från att vara en lokal aktör i storstadsområden till en nationell aktör och har därmed nått en större potentiell marknad.
 • M2M & Subscriptions – Den 3:e oktober lanserade vi vår nya M2M-produkt på marknaden. Mottagandet har varit mycket positivt och vi har hittills attraherat kunder i sex europeiska länder. Vi har ökat antalet nya kunder vecka för vecka och når idag ut till potentiella kunder i samtliga länder inom EU.
 • Smart Society – den 23-24 April, 2020, anordnar Netmore eventet Smart Society för att samla alla de lösningar, tekniker och leverantörer som finns inom Internet of Things (IoT). Alla tekniker och tjänster som finns inom IoT ska samverka för fastigheter, städer och hela vårt samhälle – ett helt ekosystem för IoT där samverkan är nyckeln till framgång. Smart Society är ett öppet event, tillgängligt för alla verksamma inom IoT. Vi får bland annat ta del av ett 4 timmars Hackathon, inspirerande presentationer av case studies, professionella talare, en nätverkande bankettmiddag samt en massa intressanta utställare. Låt oss samlas, lära, nätverka och lyfta IoT i Sverige till nästa nivå! BOKA DIN PLATS NU

Jag är stolt över vårt bolag och alla hårt arbetande kollegor som gör detta möjligt. Vill även återkomma till den lyckade kapitalanskaffningen under hösten där vi först genomförde en företrädesemission – som fick stort intresse från marknaden i och med 333% överteckning – följt av en riktad emission till Vincero AB, som därmed gick in som ny strategisk stor-ägare.Förtroendet vi fått är baserat på det arbete vi utfört gemensamt, den samling målmedvetna och duktiga kollegor samt den möjlighet som finns inom IoT för alla branscher, som vi nu fångat upp och arbetar för!

Jag vill med detta skrivet önska alla kunder, partners, investerare, aktieägare, vänner och kollegor en riktigt God Jul och Gott Nytt År. Jag ser fram emot att se Netmore växa vidare under 2020 tillsammans med er!

/Erik Hallberg

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

 

 

A Christmas greeting to all Netmore friends

In this Christmas greeting, from us at Netmore, we would like to take the opportunity to sum up a very busy 2019.

The year began with the acquisition of companies, Blink Services and Omnipoint. In the spring, a common business model was established where the focus was to build an ecosystem for IoT. Our focus is not only the traditional understanding of IoTInternet of Things, the “I” have two additional meanings for us; Information of Things, information or data is the very value within IoT, for information and data to be produced integration is required, Integration of Things, this is crucial for the customer to get as seamless service as possible, despite the majority of involved partners and processes for a service.

The organization, with all employees, was restructured and everyone was given a more focused area of ​​responsibility. We became one organization. I, Erik Hallberg, stepped in as CEO on May 1st. The work where we laid a framework for values, business focus, communication (internal and external), new focused website, marketing plan etc was the base for being able to focus right, together. The restructuring of the company leads us to our successful new issues, but I will return to that. First, I want to tell you about the business we have succeeded in jointly and which we have as ongoing:

 • Netmore Market, the foundation of the Ecosystem we are building. Netmore Market is what it sounds like, a marketplace for IoT. Here we gather suppliers who are part of our ecosystem and who offer services in our networks. Today with about 35 partners, there are over 160 services to choose from. New entrants include: Apparkingspot, Decentlab, Elko, Elsys, IC Meter, Indesmatech, Openmetering, Openlogger and Sensapp. We are constantly developing the marketplace and some of the features that are in progress are better filtering function and a rating function, so that the customer can see how others experienced the service. In addition, the different partners will be offered different levels of integration, all for the end user to experience services and functions as seamlessly as possible.
 • Connected Property – In 2019 we signed an agreement with Akelius and we are incredibly proud of the trust Akelius gives us at Netmore. The work is ongoing and follows according to plan with joint efforts to connect Akelius property portfolio, with the aim of reducing their energy consumption. Akelius saw the opportunities with our platform that provides a common interface for managing real estate as well as the opportunity for new revenues from digital services. Today we have connected properties in several European countries and the agreement can result in a total of 2,500 connected properties in 7 countries globally. The deal has made many real estate companies in Sweden and abroad curious about what we do and it is with pleasure and excitement that we take on new digitization assignments in the real estate industry. 2020 we believe will be a fantastic year for our Connected Property business area.
 • Connected City – LoRaWAN and IoT networks, the establishment of IoT networks during the year has been great and we have put ourselves on the map as Sweden’s leading supplier. We have 50 municipalities with IoT networks as of today’s date and in 2019 16 new ones joined. Stockholm, Gothenburg, Karlstad, Norrköping, Borås, Trollhättan, Linköping, Varberg, Mölndal, Borlänge and Södertälje are some of the 50 that can be mentioned. Within Connected City, we will develop our portfolio within IoT networks with other technical communication infrastructures that are already available within the company, all through our own core network.
 • Connected Industry – During the year, we continued to build private radio networks for municipalities, industries and real estate. Order from Crane Currancy (former Tumba Mill) where we build a private 4G network. There is interest from several sites, both in Sweden and abroad, for this solution. Other projects include the construction of radio networks for care buildings, including Tunstall.
 • Connected Homes & Business – Our subsidiary Omnipoint signed several cooperation agreements with city networks in the Swedish market during the autumn, which will open up sales opportunities in 2020. In November, Omnipoint expanded its operations and went from being a local player in metropolitan areas to a national player and has thus reached a larger potential market.
 • M2M & Subscriptions – On October 3rd, we launched our new M2M product on the market. The reception has been very positive, and we have so far attracted customers in six European countries. We have increased the number of new customers week by week and are reaching out to potential customers in all EU countries.
 • Smart Society – On April 23-24, 2020, Netmore will host the Smart Society event to bring together all the solutions, technologies and vendors available within the Internet of Things (IoT). All technologies and services that exist within IoT should and will work together for real estate, cities and our entire society – an ecosystem for IoT where collaboration is the key to success. Smart Society is an open event, accessible to all operating within IoT. Among other things, we get to enjoy a 4 hour Hackathon, inspiring presentations of case studies, professional speakers, a networking banquet dinner and a lot of interesting exhibitors. Let’s gather, learn, network and lift IoT in Sweden to the next level! BOOK NOW

I am proud of our company and all of our hard-working colleagues who make this possible and to return to the successful issue we had this fall, we have received great interest from the market which led to our preferential rights issue being covered by 333%. We then made a targeted issue where Vincero AB entered as a new strategic owner. The trust we have achieved is based on the work we have done jointly, the collection of determined and talented colleagues and the opportunity that exists within IoT for all industries, which we have secured and operate for!

With this written I wish all customers, partners, investors, shareholders, friends and colleagues a truly Merry Christmas and Happy New Year. I look forward to seeing Netmore grow further in 2020 with you!

/Erik Hallberg

Netmore Group AB is an IoT operator that develops a comprehensive solution for cities, industries, properties and homes. Together with our partners we build a safe and sustainable ecosystem for Internet of Things, locally, nationally and global. Netmore Group was formed in 2010 and since 2017 listed on the Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission is the Company’s Certified Adviser regarding the listing at Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

Erik Hallberg
VD
erik.hallberg@netmoregroup.com