FÖRETRÄDESEMISSION BESLUTAD OM CA 12,2 MSEK, GARANTERAD UPP TILL CA 80 %

May 7, 2018

Styrelsen för north net connect AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”, unä till Netmore Group AB) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 12,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 23 maj 2018 enligt separat kallelse.

FÖRETRÄDESEMISSION BESLUTAD OM CA 12,2 MSEK, GARANTERAD UPP TILL CA 80 %

Styrelsen för north net connect AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”, unä till Netmore Group AB) har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 12,2 MSEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 23 maj 2018 enligt separat kallelse.

Netmore:s befintliga aktieägare kommer att via tilldelade uniträtter erhålla rätt att teckna units med företrädesrätt, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett slag, ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,05 kronor per unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 31 maj 2018.

Genom teckningsförbindelser om ca 1,4 MSEK och därutöver ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission är företrädesemissionen garanterad upp till ca 80 procent av emissionsbeloppet. Därutöver kan en kompletterande riktad emission / övertilldelning komma att beslutas vid stort intresse och för kvittningar till de garanter som önskar sin ersättning i form av kvittning mot nyemitterade units.

Det huvudsakliga motivet till företrädesemissionen är att Bolaget ser många intressanta möjligheter framgent och har identifierat ett antal områden som emissionslikviden främst kommer att användas till:

  • Drift / personal / fasta kostnader 30%
  • Försäljning / expansionskapital 50%
  • Emissionskostnader 10%
  • Övrigt/rörelsekapital 10%

VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN I KORTHET

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie, oavsett slag, ger rätt att teckna en (1) unit, vardera unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningskursen är 1,05 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 31 maj 2018. Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 4 juni till den 19 juni 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti 2019 – 31 augusti 2019. Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 163 689,80kronor genom utgivande av högst 11 636 898 B-aktier. Förslaget medför vidare att högst 11 636 898 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 5 818 449 B-aktier. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 581 844,90 kronor. I händelse av stort intresse kan styrelsen komma att besluta om att utöka emissionen med upp till ytterligare maximalt ca 2 MSEK som en övertilldelning. Därtill kan beslut komma att fattas om att ersätta garanter som önskar kvitta sin ersättning mot nyemitterade units, samt som ev. ersättning till Bolagets finansiella rådgivare i form av kvittning mot nyemitterade units.

VD Rikard Slunga kommenterar emissionen:

BEHOVET OCH INTRESSETför lokala mobilnät är stort och kommer att öka ytterligare snart när 5G och Internet of Things, IoT, introduceras då kravet på bra täckning ökar för att kunna ansluta alla enheter trådlöst. NETMORE – med unika produkter och lösningar inom lokala nät – är väl positionerat att bli en ledande leverantör av mobiltjänster på framtidens mobilmarknad. Målet är inställt på att nå minst 5 000 abonnenter under år 2018 och därefter en fortsatt ökande abonnemangstillväxt under 2019. Tillsammans med försäljningen av lokala nät kommer det att vara tillräckligt för att göra bolaget kassaflödespositivt under det första halvåret 2019. FOKUS LIGGER NU på att fortsätta marknadsföra och driva försäljning av de lokala näten, sälja abonnemang som fyller näten med trafik samt komplettera med IT-integration så att kunderna får sina olika IT-lösningar att fungera trådlöst. Med den nu beslutade emissionen har vi förutsättningar för att kunna nå fram till lönsamhet. Därtill är ett ev. nyttjande av de i uniten ingående teckningsoptionerna ett välkommet tillskott för Bolagets expansion.”

PRELIMINÄR TIDSPLAN

Avstämningsdag: 31 maj 2018

Teckningstid: 4 juni 2018 tom den 19 juni 2018

Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 22 juni 2018

TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTI

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 11,5 procent av företrädesemissionen från aktieägare, styrelse och bolagsledning. Utöver erhållna teckningsförbindelser har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om totalt cirka 8 MSEK vilka inlämnats från ett fåtal strategiska investerare, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna motsvarar upp till ca 80 procent av företrädesemissionen. Garantier och teckningsförbindelser har syndikerats på sedvanligt sätt och kommer inte att säkerställas via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

För ytterligare information kontakta Rikard Slunga, VD Netmore, +46 (0)735-272 486, e-post: rikard.slunga@nor.net, eller se www.netmore.se.

 

Om Netmore

Netmore (north net connect AB (publ.)) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Netmore (north net connect AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 klockan 22:00 (CET).