Information från styrelsen i Netmore Group AB (publ) angående budpliktsbud från Buildroid Invest AB

May 11, 2021

Netmore Group AB (publ)s huvudägare Buildroid Invest AB ("Buildroid") offentliggjorde idag den 11 maj 2021 ett budpliktsbud avseende samtliga aktier av serie B och samtliga konvertibler i Netmore Group AB ("Netmore Group" eller "Bolaget") som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. Buildroid erbjuder 1,50 kronor kontant för varje aktie av serie B i Netmore Group och ett kontant vederlag om 100 procent av nominellt belopp jämte upplupen ränta för varje konvertibel i Netmore Group som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. Styrelsen i Netmore Group kommer nu att utvärdera budpliktsbudet och därefter offentliggöra ett uttalande angående budpliktsbudet jämte ett värderingsutlåtande senast två veckor innan utgången av acceptfristen den 25 juni 2021.

Information från styrelsen i Netmore Group AB (publ) angående budpliktsbud från Buildroid Invest AB

Netmore Group AB (publ)s huvudägare Buildroid Invest AB (“Buildroid”) offentliggjorde idag den 11 maj 2021 ett budpliktsbud avseende samtliga aktier av serie B och samtliga konvertibler i Netmore Group AB (“Netmore Group” eller “Bolaget”) som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. Buildroid erbjuder 1,50 kronor kontant för varje aktie av serie B i Netmore Group och ett kontant vederlag om 100 procent av nominellt belopp jämte upplupen ränta för varje konvertibel i Netmore Group som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. Styrelsen i Netmore Group kommer nu att utvärdera budpliktsbudet och därefter offentliggöra ett uttalande angående budpliktsbudet jämte ett värderingsutlåtande senast två veckor innan utgången av acceptfristen den 25 juni 2021.

Buildroid, som kontrolleras gemensamt av Vincero AB och Stronghold Invest AB, offentliggjorde den 14 april 2021 att Buildroid förvärvat ytterligare 6 964 287 aktier av serie A i Netmore Group samt att Vincero Bostad AB, ett bolag som kontrolleras av Vincero och därmed ingår i Buildroid-konsortiet, förvärvat 9 606 665 aktier av serie A i Netmore Group. Priset i förvärven uppgick till 1,50 kronor per aktie. Efter förvärven ägde Buildroid-konsortiet cirka 56,9 procent av samtliga aktier och cirka 76,3 procent av samtliga röster i Netmore Group.[1]

Genom förvärven av ytterligare aktier i Bolaget uppstod skyldighet för Buildroid, i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning, att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende förvärv av samtliga resterande aktier och konvertibler i Netmore Group (”Erbjudandet”).[2]

Den 11 maj 2021 lämnade Buildroid följaktligen Erbjudandet avseende förvärv av samtliga aktier av serie B i Bolaget och samtliga konvertibler i Bolaget som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. Buildroid-konsortiet äger samtliga aktier av serie A i Bolaget. Buildroid erbjuder 1,50 kronor kontant för varje aktie av serie B i Bolaget som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet. För varje konvertibel i Bolaget som inte redan ägs av Buildroid-konsortiet, vilka samtliga är av serien 2020/2023, erbjuds ett kontant vederlag motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av likvid i Erbjudandet.

Erbjudandehandlingen beräknas offentliggöras den 26 maj 2021. Acceptfristen för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 27 maj 2021 till och med den 25 juni 2021.

För ytterligare information kring Erbjudandet hänvisas till https://www.buildroid.com.

Till följd av att Roberto Rutili, som är styrelseledamot i Bolaget, även är huvudägare och verkställande direktör i Vincero samt styrelseledamot i Buildroid, är de särskilda närståendereglerna i avsnitt IV i Takeover-reglerna tillämpliga, vilket medför att Netmore Group ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande från oberoende expertis (så kallad fairness opinion) avseende Erbjudandet.

Styrelsen kommer nu att utvärdera Erbjudandet och därefter offentliggöra ett uttalande angående Erbjudandet jämte fairness opinion enligt ovan senast två veckor innan utgången av acceptfristen den 25 juni 2021.

Styrelseledamoten Roberto Rutili kommer inte att delta i Netmore Groups styrelses handläggning av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet. Även styrelseledamoten Jacob Philipsson i Netmore Group – såsom tidigare anställd i Stronghold AB – kommer inte att delta i styrelsens handläggning av eller beslut i frågor relaterade till Erbjudandet.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Denna information lämnades för offentliggörande den 11 maj 2021 kl. 08:30 CEST.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

[1] Baserat på totalt 16 715 601 aktier av serie A och totalt 167 110 788 aktier av serie B i Netmore Group per den 13 april 2021.

[2] Efter förvärven som offentliggjordes den 14 april 2021 har Buildroid förvärvat ytterligare 1 470 250 aktier av serie B i Netmore Group, varefter Buildroids innehav i Netmore Group vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet uppgår till cirka 56,8 procent av samtliga aktier och cirka 76,1 procent av samtliga röster i Netmore Group, baserat antalet aktier i Netmore Group den 11 maj 2021.