Information om ägarförändringar i Netmore Group AB och skyldighet att lämna budpliktsbud

May 20, 2022

Polar Structure AB (”Polar Structure”) har idag offentliggjort att bolaget förvärvat aktier i Netmore Group AB (”Netmore”) i sådan utsträckning att budplikt uppstår för Polar Structure. Om budplikten fullgörs av Polar Structure ska vederlaget i budpliktsbudet inte understiga 1,55 kronor per aktie i Netmore, vilket motsvarar en premie om cirka 30,3 procent i förhållande till stängningskursen för Netmores aktie den 19 maj 2022.

Information om ägarförändringar i Netmore Group AB och skyldighet att lämna budpliktsbud

Report this content

Polar Structure AB (”Polar Structure”) har idag offentliggjort att bolaget förvärvat aktier i Netmore Group AB (”Netmore”) i sådan utsträckning att budplikt uppstår för Polar Structure. Om budplikten fullgörs av Polar Structure ska vederlaget i budpliktsbudet inte understiga 1,55 kronor per aktie i Netmore, vilket motsvarar en premie om cirka 30,3 procent i förhållande till stängningskursen för Netmores aktie den 19 maj 2022.

Polar Structure, som sedan tidigare är aktieägare i Netmore, har idag offentliggjort att bolaget förvärvat ytterligare 16 715 601 aktier av serie A och 126 083 605 aktier av serie B i Netmore. Aktierna har förvärvats för en köpeskilling om 1,55 kronor per aktie från Buildroid Invest AB (”Buildroid”).

Efter förvärvet äger Polar Structure sammanlagt 16 715 601 aktier av serie A och 189 049 678 aktier av serie B i Netmore vilket resulterar i att Polar Structures ägarandel ökar från cirka 19,9 procent till cirka 65,1 procent av samtliga aktier och andel av samtliga röster ökar från cirka 13,5 procent till 76,3 procent i Netmore. Polar Structure har därför offentliggjort att förvärvet innebär att det uppstår en skyldighet för Polar Structure att inom fyra veckor lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Netmore (ett s.k. budpliktsbud), enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Takeover-regler för vissa handelsplattformar (2021-01-01).

Polar Structures skyldighet att lämna ett budpliktsbud bortfaller om Polar Structure inom fyraveckorsfristen avyttrar så många aktier att bolagets sammanlagda aktieinnehav motsvarar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Netmore. Polar Structure har emellertid offentliggjort att bolaget avser att fullfölja sin budplikt vilket i sådana fall kommer offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Polar Structure har därutöver offentliggjort att bolaget inte under de senaste sex månaderna har köpt några aktier i Netmore till ett högre pris än köpeskillingen i det ovan angivna förvärvet från Buildroid. Det innebär att vederlaget i budpliktsbudet inte får understiga 1,55 kronor per aktie i Netmore.

 

 

——

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om väderpappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022 klockan 08:30 (CET).

——

 

 

För mer information, vänligen kontakta

Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

 

——

 

 

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90