Kallelse till Årsstämma i Netmore

April 14, 2020

Årsstämma i Netmore Group AB (publ) (”Bolaget”) äger rum tisdagen den 12 maj 2020 kl 13.00 The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm.

Kallelse till Årsstämma i Netmore

Årsstämma i Netmore Group AB (publ) (”Bolaget”) äger rum tisdagen den 12 maj 2020 kl 13.00 The Park, Hälsingegatan 49, Stockholm.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 6 maj 2020 och dels senast den 8 maj 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmoregroup.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 6 maj 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens redogörelse.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 12. Arvode till styrelse och revisor.
 13. Val av styrelse och styrelseordförande.
 14. Val av revisor.
 15. Förslag till beslut om valberedningens sammansättning inför bolagsstämman 2021
 16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
 17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 18. Övriga frågor
 19. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel jämte årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 12.  Arvode till styrelsen och revisor.

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

Punkt 13. Val av styrelse och styrelseordförande.

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

Punkt 14. Val av revisor.

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

Punkt 15. Valberedningens sammansättning

Se valberedningens förslag, bifogas kallelsen.

Punkt 16. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra emissioner i bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 25 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

Föreslagen lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

§11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 50 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

Punkt 17. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner samt konvertibler. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Tillgängliga handlingar

Senast den 21 april 2020 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.netmoregroup.com och även kunna beställas per e-post thomas.plate@netmore.se

Frågerätt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Antalet aktier och röster

Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 120 000 000 aktier varav 13 929 668 utgörs av serie A aktier (var och en medförande 10 röster) och 106 070 332 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst). Totala antalet röster uppgår till 245 367 012.

 

Stockholm, 14 april 2020

STYRELSEN

För ytterligare information, kontakta:

Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, 0705 93 74 89

Thomas Plate, CFO, 0768 94 92 39

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se