Kallelse till Årsstämma i north net connect AB (publ.)

April 5, 2018

Årsstämma i north net connect AB (publ) (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 3 maj 2018 kl 13.00 på Villa Pauli, Strandvägen 19, i Djursholm.

Kallelse till Årsstämma i north net connect AB (publ.)

Årsstämma i north net connect AB (publ) (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 3 maj 2018 kl 13.00 på Villa Pauli, Strandvägen 19, i Djursholm.

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen torsdagen den 26 april 2018
 • dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till north net connect AB (publ),                               Att: Investor Relations, north net connect AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se senast kl 16.00 torsdagen den 26 april 2018. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- /organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden eller ombud (högst två).

Ombud

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person bör vidare medtaga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i samband med anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.netmore.se. Beställning av fullmaktsformulär sker på samma adress och e-post som ovan. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Registrering

Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före tisdagen den 26 april 2018, då sådan registrering senast ska vara verkställd.

Förslag till dagordning

 1. Bolagsstämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av två protokollsjusterare.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Verkställande direktörens redogörelse.
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och  koncernrevisionsberättelsen.
 9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 1. 10.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 2. 11.  Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 3. 12.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 4. 13.  Arvode till styrelse och revisor.
 5. 14.  Val av styrelse och styrelseordförande.
 6. 15.  Val av revisor.
 7. 16.  Beslut om valberedning inför årsstämman 2019.
 8. 17.  Beslut om namnändring av moderbolaget north net connect AB till netmore group AB
 9. 18.  Beslut om ändring av gränser gällande antalet aktier och aktiekapital
 10. 19.  Övriga frågor
 11. 20.  Stämmans avslutande.

Fullständig kallelse finns tillgänglig på bolagets hemsida (www.netmore.se)

Tillgängliga handlingar

Senast den 12 april 2018 kommer handlingar till årsstämman att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida www.netmore.se och även kunna beställas per e-post thomas.plate@netmore.se

Stockholm, 5 april 2018

STYRELSEN 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelseordförande,  070 593 74 89

Presskontakt/IR:

Rikard Slunga, VD,  073 172 40 02

Thomas Plate, CFO, 076 894 92 39

 

Om netmore

Netmore (north net connect (publ) AB) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 januari 2018 klockan 09:15 (CET).