Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

January 20, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org. nr 556830-1351 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 18 februari 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hälsingegatan 49 i Stockholm.

 

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 12 februari 2020 och dels senast den 12 februari 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Netmore Group AB, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmoregroup.com.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 12 februari 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 

B. Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Framläggande och godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7

För att möjliggöra framtida finansiering – driven av organisk tillväxt och/eller förvärv – föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

§11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 15 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

Föreslagen lydelse:

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

§5 Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 50 000 000 och högst 200 000 000.

§11 Aktieslag (första stycket)

Aktierna kan utges i två serier, serie A till ett högsta antal om 25 000 000 och serie B till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Varje aktie av serie A berättigar till tio röster och varje aktie av serie B berättigar till en röst.”

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 245 367 012 röster fördelat på 13 929 668 aktier av serie A (10 röster) och 106 070 332 aktier av serie B (1 röst).

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

___________________________
Netmore Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Thomas Plate CFO, +46 76-894 92 39, thomas.plate@netmoregroup.com

Erik Hallberg CEO, +46 70-658 16 16, erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se