Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 16, 2022

Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 juni 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler vilket innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

Aktieägarna i Netmore Group AB (publ), org.nr 556830-1351 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 juni 2022. Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska hållas enbart genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler vilket innebär att stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på stämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 2 juni 2022 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 24 maj 2022 och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 1 juni 2022.

Förvaltarregistrerade aktier 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 24 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 27 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Bolagets styrelse har, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras helt utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Formulär för poströstning kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.netmoregroup.com och på Bolagets kontor. Ifyllt och undertecknats formulär för utövande av rösträtt gäller även som anmälan om deltagande i stämman.

För att utöva sin rösträtt genom poströstning ska aktieägare senast onsdagen den 1 juni 2022 ha inkommit med sin poströst på något av följande sätt:

 • Röstning via e-post: Röstning kan genomföras genom att fylla i och underteckna det av Bolaget tillhandahållna poströstningsformuläret, och sedan skicka formuläret med e-post till följande e-postadress: thomas.plate@netmore.se.
 • Röstning via vanlig post: Röstning kan genomföras genom att fylla i och underteckna det av Bolaget tillhandahållna poströstningsformuläret, och sedan skicka formuläret med post till följande adress: Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Liljeholmsstranden 5, 117 43 Stockholm.

Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Sådan fullmakt ska vara skriftlig, daterad och undertecknad och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid har angivits i fullmakten (dock som längst fem år). Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighets­handling biläggas poströstnings­formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.netmoregroup.com och på Bolagets kontor.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten ogiltig i sin helhet. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär samt formulär utan giltiga behörighetshandlingar kan komma att lämnas utan avseende.

Poströst kan återkallas per e-post fram till och med onsdagen den 1 juni 2022 genom att skicka ett mejl till thomas.plate@netmore.se.

Ytterligare anvisningar och villkor för poströstning finns i poströstningsformuläret.

För mer information om bolagets behandling av de personuppgifter som kommer att anges i post­röstnings­formuläret hänvisas till https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Framläggande och godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot.
 9. Val av ny styrelseledamot.
 10. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen som består av Anders Lönnqvist (representerades Buildroid Invest och ordförande), Tobias Emanuelsson (representerades Polar Structure), Andreas Stenhager (representerades Kapitopia), Torbjörn Johansson (representerades Electrical Communications) och Rolf Norberg (styrelsens ordförande), har lämnat följande förslag till beslut:

Punkt 2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman.

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

Vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8. Fastställande av arvode till ny styrelseledamot.

Vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 900 000 kronor, fördelat på 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöter som ej är anställda eller avlönade av bolaget samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande det som beslutades vid årsstämman 2022, innebärandes ett styrelsearvode om 150 000 kr (på årsbasis) beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamoten varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Med anledning av förslaget tillkommer ytterligare en ledamot i styrelsen vilket innebär att det totala arvodet till styrelsen utökas med ett belopp motsvarande det framräknade arvodet enligt ovan.

Punkt 9. Val av ny styrelseledamot.

Vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Roberto Rutili, Rolf Norberg, Sara Röste, Petra Scharin och Fredrik Berglund som styrelseledamöter samt att omvälja Daniel Kraft som styrelsesuppleant. Rolf Norberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nu att Einar Lindqvist väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma utöver de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2022.

Einar Lindqvist (född 1959) har en utbildning i teknik från Lunds universitet. Einar är Senior Advisor Digitalization hos SBB samt styrelseledamot i Sensative AB och Raybased Proptech AB. Tidigare har Einar bl.a. varit VD i Teligent, Cryptzone AB och Advenica AB samt EVP hos Ericsson. Einar Lindqvist innehar inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som kommer att upprättas av bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken samt inkomna poströster. Röstlängden kommer även att ha kontrollerats av justeringspersonen eller -personerna.

Punkt 4. Val av en eller två justeringsmän.

Styrelsen föreslår att en justeringsperson utses och att Mats Ragnarsson eller, vid förhinder för honom, den eller de som styrelsen anvisar, utses att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Tillgängliga handlingar

Valberedningens fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängligt senast två veckor före stämman på Bolagets webbplats www.netmoregroup.com och på Bolagets kontor på adress Liljeholmsstranden 5 i Stockholm. Handlingarna kommer också att sändas utan kostnad till den aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därutöver finns större aktieägares fullständiga förslag till beslut, samt övriga handlingar inför den extra bolagsstämman, tillgängliga på Bolagets webbplats.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid den extra bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Eftersom den extra bolagsstämman kommer att hållas helt utan närvaro av aktieägare, ombud och biträden ska en aktieägares begäran av sådana upplysningar lämnas skriftligen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Liljeholmsstranden 5, 117 43 Stockholm eller per e-post till thomas.plate@netmore.se. Sådan begäran ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 23 maj 2022. Begärda upplysningar kommer sedan, förutsatt att bolagets styrelse anser att begärda upplysningar kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget, att lämnas genom att senast lördagen den 28 maj hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.netmoregroup.com. Upplysningarna kommer även att skickas per post eller e-post till den aktieägare som begärt upplysningarna, samt till andra aktieägare som begär det och som uppger sin post eller e-postadress.

________________________

Stockholm i maj 2022

Netmore Group AB (publ)

Styrelsen

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2022 I NETMORE GROUP AB (PUBL)

 

Valberedningen, som består av Anders Lönnqvist (representerades Buildroid Invest och ordförande), Tobias Emanuelsson (representerades Polar Structure), Andreas Stenhager (representerades Kapitopia), Torbjörn Johansson (representerades Electrical Communications) och Rolf Norberg (styrelsens ordförande), har lämnat följande förslag till beslut till den extra bolagsstämman i Netmore Group AB (publ), (”Bolaget”):

Punkt 2:

Valberedningen föreslår att styrelseordförande Rolf Norberg utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7:

Vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en (1) styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår nu att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 8:

Vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 900 000 kronor, fördelat på 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de ordinarie ledamöter som ej är anställda eller avlönade av bolaget samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kr per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot ska erhålla ett styrelsearvode motsvarande det som beslutades vid årsstämman 2022, innebärandes ett styrelsearvode om 150 000 kr (på årsbasis) beräknat pro rata utifrån tiden som styrelseledamoten varit en del av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Med anledning av förslaget tillkommer ytterligare en ledamot i styrelsen vilket innebär att det totala arvodet till styrelsen utökas med ett belopp motsvarande det framräknade arvodet enligt ovan.

Punkt 9:

Vid årsstämman den 12 maj 2022 beslutades att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Roberto Rutili, Rolf Norberg, Sara Röste, Petra Scharin och Fredrik Berglund som styrelseledamöter samt att omvälja Daniel Kraft som styrelsesuppleant. Rolf Norberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår nu att Einar Lindqvist väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma utöver de styrelseledamöter som valdes vid årsstämman 2022.

Einar Lindqvist (född 1959) har en utbildning i teknik från Lunds universitet. Einar är Senior Advisor Digitalization hos SBB samt styrelseledamot i Sensative AB och Raybased Proptech AB. Tidigare har Einar bl.a. varit VD i Teligent, Cryptzone AB och Advenica AB samt EVP hos Ericsson. Einar Lindqvist innehar inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget, dess ledning och större aktieägare.

Valberedningen,

Stockholm i maj 2022

 

För mer information, vänligen kontakta

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90