Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

August 13, 2020

Kallelse till extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

Aktieägarna i Netmore Group AB, org. nr 556830-1351 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 september 2020 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Hälsingegatan 49 i Stockholm.

Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 4 september 2020 och dels senast den 8 september 2020 anmäla sitt deltagande till bolaget antingen per post till Netmore Group AB (publ), Att: Investor Relations, Hälsingegatan 49, 113 31 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmoregroup.com

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmoregroup.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 4 september 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

 

B. Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Framläggande och godkännande av dagordning.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
  8. Förslag till beslut att välja Erik Hallberg till ordinarie ledamot och vice styrelseordförande
  9. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Punkt 7 och 8

Som tidigare meddelats beslutade styrelsen för Netmore Group att nominera Erik Hallberg, tidigare VD i Netmore Group, till ordinarie styrelseledamot och arbetande vice styrelsordförande. Som en konsekvens av ovan behöver bolagets bolagsordning uppdateras. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse:

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter.

Föreslagen lydelse:

§ 6. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju styrelseledamöter med högst två styrelsesuppleanter.

Vidare föreslås att stämman beslutar att välja Erik Hallberg till ordinarie ledamot och vice styrelseordförande

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkten 7 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 334 266 798 röster fördelat på 16 715 601 aktier av serie A (10 röster) och 167 110 788 aktier av serie B (1 röst).

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

___________________________
Netmore Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Thomas Plate, CFO Tel: 0768-949 239

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm

Hemsida: www.netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se