Kallelse till extra bolagsstämma i north net connect AB (uät Netmore Group AB)

May 9, 2018

Kallelse till extra bolagsstämma i north net connect AB (uät Netmore Group AB)

Aktieägarna i north net connect AB (uät Netmore Group AB), org. nr 556830-1351 (“Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 maj 2018 klockan 15.00 på Middlepoint konferens, Kronborgsgränd 1, Kista.

A. Rätt att delta på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 17 maj 2018 och dels senast den 17 maj 2018 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen per post till north net connect AB (publ), Att: Investor Relations, north net connect AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm, eller per e-post till thomas.plate@netmore.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida netmore.se. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 17 maj 2018 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

  1. 1.    Stämmans öppnande.
  2. 2.    Val av ordförande vid stämman.
  3. 3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. 4.    Val av en eller två justeringsmän.
  5. 5.    Framläggande och godkännande av dagordning.
  6. 6.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. 7.     Förslag till beslut om godkännande av styrelsens beslut om emission av aktier och teckningsoptioner (units).
  8. 8.     Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
  9. 9.     Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 11 636 898 aktier och 11 636 898 teckningsoptioner (units) på följande villkor.

Rätt att teckna units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid en (1) befintlig aktie oavsett slag ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av en (1) aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2. Teckningskursen är 1,05 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. Avstämningsdag för rätt att erhålla uniträtter ska vara den 31 maj 2018.

Teckning av units med stöd av uniträtter sker genom samtidig kontant betalning under perioden 4 juni till den 19 juni 2018. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade units ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om 1,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 augusti – 31 augusti 2019.

Förslaget medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 1 163 689,80 kronor genom utgivande av högst 11 636 898 aktier av serie B. Förslaget medför vidare att högst 11 636 898 teckningsoptioner ges ut med rätt att teckna 5 818 449 aktier av serie B. Bolagets aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att ökas med högst 581 844,90 kronor.

För det fall inte samtliga nya units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, i förhållande till det antal units som sådana personer tecknat i emissionen och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats.

Punkt 8

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och teckningsoptioner. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor. Styrelsens beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra att fler än 4 miljoner aktier utges.

C. Upplysningar och antal aktier och röster

För giltigt beslut enligt punkt 8 krävs att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 11 636 898 aktier och 44 774 898 röster.

___________________________
north net connect AB uät Netmore Group AB
Styrelsen

 

Om Netmore

Netmore (north net connect AB (publ)) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.