Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 9, 2019

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 9 maj 2019.
Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid
stämman.

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och
koncernbalansräkningen för 2018 fastställdes.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Resultatdisposition:

Bolagets resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2018 

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer:

Antalet styrelseledamöter skall vara sex (6) med en (1) suppleant. Andreas Stenhager, Erik Hallberg, Arnfinn Röste och Matts Lilja valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Thomas Eriksson omvaldes till ordinarie styrelseledamot. Rolf Norberg omvaldes till styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PWC

Arvode till styrelsens ledamöter:

Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 100 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 50 000 kronor

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen:

Årsstämman beslutade att anta procedur för utseende av valberedning enligt valberedningens förslag.

Personaloptionsprogram

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag till personaloptionsprogram 2019-2021, enligt bifogat dokument i kallelsen

Emissionsbemyndigande:

Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag om förlängning av bemyndigandet – enligt beslut på extrastämman 28/3-2019 – till tiden för nästa årsstämma

Ändring av bolagsordningen:

Stämman beslutade enhälligt att godkänna förslaget om införande av hembudsförbehåll. På stämman framställdes dock ett alternativt förslag som sammanfattningsvis innebär förkortad inlösen- och betalperiod till en månad respektive två veckor – samt ett förtydligande kring att lösenbelopp är lika med köpeskilling. Den nya lydelsen i sin helhet bifogas i PDF-version av kommunikén

Noterades att beslutet var enhälligt och att mer än 50% av A-aktieägarna varit närvarande på stämman. 

Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89, RolfN49@gmail.com

Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239, Thomas.plate@netmore.se

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 Maj 2019 klockan 16:30 (CET).

Om Netmore

Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en  komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Tel G&W: 08-503 000 50, e-mail: info@gwkapital.se