Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 12, 2022

Vid årsstämman i Netmore Group AB (publ) den 12 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmoregroup.com/.

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

Vid årsstämman i Netmore Group AB (publ) den 12 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmoregroup.com/.

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2021 fastställdes av årsstämman.

Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

Arvode till styrelsens ledamöter:

Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 300 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 150 000 kronor.

Arvode till ordförande i revisionskommittén ska utgå med 50 000 kronor och till den ytterligare styrelseledamoten med 25 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer:

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en suppleant för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Roberto Rutili, Rolf Norberg, Sara Röste, Petra Scharin och Fredrik Berglund omvaldes som ordinarie styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Rolf Norberg omvaldes till styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. Daniel Kraft omvaldes som suppleant till styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PWC för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen:

Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att valberedning ska bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och fyra av ledamöterna ska utses av de fyra största aktieägarna baserat på ägande per den sista bankdagen i september månad. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner samt konvertibler. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant, via apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489
Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239

_

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader. 

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser. 

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90