Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

March 23, 2023

Vid årsstämman i Netmore Group AB (publ) den 23 mars 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.netmoregroup.com/.

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet 

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2022 fastställdes av årsstämman.

Årsstämman beslutade att bolagets resultat ska disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2022.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.


Arvode till styrelsens ledamöter: 

Arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 350 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 225 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.


Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer: 

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter samt att omvälja Roberto Rutili, Rolf Norberg och Petra Scharin till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare valdes till nya ledamöter Karim Sahibzada och Robin Ivroth för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades vidare i enlighet med valberedningens förslag att välja Karim Sahibzada som ny styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om ordförandens uppdrag skulle upphöra i förtid, skall styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Karim Sahibzada är medgrundare av Polar Structure AB, Vault Investment Partners, Randviken Fastigheter och tidigare medgrundare och Head of Finance and Legal på börsnoterade Hemfosa Fastigheter AB. Dessförinnan advokat på Vinge och managing partner på Ashurts Stockholmskontor. Karim Sahibzada är styrelseledamot och ordförande i ett stort antal bolag, bland annat inom Polar Structure, Ngenic AB (publ) m fl.

Robin Ivroth är en tidigare McKinsey-partner med betydande erfarenhet från hållbara investeringar och värdeskapande program. Han utvecklade McKinseys globala koncept med full potential för investerarägda portföljbolag. Robin var även en av ledarna för McKinseys servicelinje mot investerarägda portföljbolag i EMEA och USA. Robin är Styrelseledamot och ordförande i ett antal bolag inom Polar Structure

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till bolagets revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.


Fastställande av principer för utseende av valberedningen: 

Årsstämman beslutade i enlighet med valberednings förslag att valberedning ska bestå av fem ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och fyra av ledamöterna ska utses av de fyra största aktieägarna baserat på ägande per den sista bankdagen i september månad. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till valberedningens ordförande.


För ytterligare information, vänligen kontakta


Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader. 

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.