Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

May 12, 2020

Netmore Group har hållit årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Kommuniké från årsstämma i Netmore Group AB (publ)

Netmore Group har hållit årsstämma tisdagen den 12 maj 2020. Nedan följer en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman.

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2019 fastställdes.

Envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Resultatdisposition:

Bolagets resultat skall disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2019

Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer:

Roberto Rutili, Sara Selldahl och Jacob Philipson valdes till nya ordinarie styrelseledamöter. Thomas Eriksson och Arnfinn Röste omvaldes till ordinarie styrelseledamot. Rolf Norberg omvaldes till styrelseordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma. Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget PWC med Fredrik Geijer som huvudrevisor. Se presentation av Roberto Rutili och Jacob Philipson i bilaga.

Arvode till styrelsens ledamöter:

Arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 150 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 75 000 kronor

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Fastställande av principer för utseende av valberedningen:

Årsstämman beslutade att anta procedur för utseende av valberedning enligt valberedningens förslag.

Beslut om ändring av bolagsordningen:

Stämman beslutade enhälligt att godkänna ändringen av gränsvärdena för aktier och aktiekapital enligt förslaget i kallelsen

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner:

Stämman beslutade enhälligt att godkänna bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut om emissioner enligt förslaget i kallelsen.

Protokollet från årsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89

Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239, Thomas.plate@netmore.se

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se