Kommuniké från årsstämma i Netmore (North net connect AB (publ.)

May 3, 2018

Kommuniké från årsstämma i Netmore (North net connect AB (publ.)

 

North net connect AB (publ.), org.nr. 556830-1351, höll torsdagen den 3 maj 2018 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att till förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 100 000 kronor och till var och en av styrelsens övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda av bolaget, med 50 000 kronor. Samt att ledamot har rätt till ersättning för arbete som bedöms ligga utöver normalt styrelsearbete. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen skall utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning skall utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes verkställande direktör i förväg har godkänt uppdraget.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att bolagets styrelse, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgöras av fyra stämmovalda styrelseledamöter med en styrelsesuppleant.

Årsstämman beslutade, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Rolf Norberg, Hans Benndorf, och Johan Jobér till ordinarie styrelseledamöter, nyval av Thomas Ericsson som ordinarie styrelseledamot samt omval av verkställande direktör Rikard Slunga till styrelsesuppleant. Rolf Norberg utsågs till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade i enlighet med bilagt förslag i kallelsen avseende procedur för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma.

Årsstämman beslutade om ändring av Bolagsordningen avseende bolagets namn från nuvarande North net connect AB till Netmore Group AB

Årsstämman beslutade om ändring Bolagsordningen avseendegränser för antal aktier och aktiekapital. Ny gräns för antalet aktier skall vara 8 000 000 – 32 000 000 och för aktiekapital 800 000 – 3 200 000

Protokollet från årsstämman med de fullständiga besluten kommer att läggas ut på bolagets hemsida www.netmore.se senast två veckor från dagens datum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

 

Om Netmore

Netmore (north net connect AB (publ.)) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som North net connect AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 klockan 22:30 (CET).