Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

June 1, 2021

Netmore Group AB (publ.), org.nr.556830-1351, höll tisdagen den 1 juni 2021 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades. Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Netmore Group AB (publ)

Netmore Group AB (publ.), org.nr.556830-1351, höll tisdagen den 1 juni 2021 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades. Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Beslut om ändring av villkoren för Bolagets konvertibel 2020/2023  

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra villkoren för Bolagets konvertibel 2020/2023 avseende tidpunkt för att påkalla konvertering av konvertibler till aktier av serie B. Enligt beslutet kan konvertibelinnehavarna påkalla konvertering under perioden från och med 4 juni 2021 till och med den 11 september 2023.

 

Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att öka Bolagets aktiekapital med högst 2 222 222,2 kronor genom nyemission av högst 22 222 222 aktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna av serie B ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Polar Structure AB. Teckningskursen är 1,35 kronor per aktie. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara marknadsmässig och har bestämts genom förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och Polar Structure AB. Teckning på teckningslista och betalning ska ske senast den 1 juni 2021. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att läggas ut på bolagets hemsida senast två veckor från dagens datum.

_

För mer information, vänligen kontakta: 
Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489
Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239, Thomas.plate@netmore.se

_

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN. 

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader. 

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser. 

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90