Listningsemissionen i north net connect AB (publ) fulltecknad inför planerad listning vid Nasdaq First North Stockholm

June 8, 2017

Listningsemissionen i north net connect AB (publ) fulltecknad inför planerad listning vid Nasdaq First North Stockholm

Styrelsen i north net connect har efter teckningstidens utgång i juni 2017 beslutat om tilldelning i nyemissionen som innebär ianspråktagande av det fulla nyemissionsbeloppet om ca 24 Mkr. Totalt emitteras därmed ca 2 857 143 B-aktier och lika många vederlagsfria teckningsoptioner, vilka utges utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen uppgår till 8,40 kr per aktie.

Spridningsemissionen riktades till svenska investerare och utfallet, vilken tecknades till 100 % inklusive tilldelning till garantikonsortiet om ca 7,7 Mkr, innebär att north net connect kan genomföra planen med framför allt utökade satsningar i försäljning och utveckling.

”Vi hälsar de ca 170 nya aktieägarna välkomna och är mycket nöjda med att flera investerare ser en stor potential i bolaget. North net connect har haft en stark tillväxt under första kvartalet 2017 och ser fram emot kommande expansion med tillförsikt. Listningsprocessen på Nasdaq First North fortsätter med sikte på första listningsdag den 26 juni 2017 av bolagets B-aktie och emitterade teckningsoptioner”, säger Rikard Slunga, VD north net connect.

Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till ca 9 048 143 och Bolaget tillförs ca 24 Mkr före emissionskostnader. Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske innan emissionen slutgiltigt registrerats. Då även vissa kvittningar av utestående lån samt ersättning till Garantikonsortium och delar av arvode till rådgivare kommer att ske i units, till samma villkor som emissionen, kommer detta innebära att ytterligare aktier tillkommer utöver antalet aktier enligt ovan. Bolaget kommer att tillkännage nytt totalt antal aktier så snart ovanstående kvittningar är fastställda.

Avräkningsnotor tillsänds samtliga tecknare där tilldelat belopp och anvisningar om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna och teckningsoptionerna levererade till angiven depå eller VP-konto.

G&W Fondkommission har agerat som north net connects finansiella rådgivare i transaktionen.  Advokatfirman Delphi har bistått med legal Due Diligence och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

north net connect marknadsför och levererar system för trådlös kommunikation, med hjälp av lokala mobilnät och carrier-grade WiFi, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Erbjudandet baseras på kundanpassade helhetslösningar efter specifika behov och innovativ integrering.

Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.