Netmore Group AB beslutar om nyemission i samband med förvärvet av Netmore IoT Solutions Ltd. med betalning av apportegendom

September 19, 2022

Styrelsen för Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat om nyemission av 1 500 000 B-aktier i Bolaget att betalas med apportegendom.

Netmore Group AB beslutar om nyemission i samband med förvärvet av Netmore IoT Solutions Ltd. med betalning av apportegendom

Styrelsen för Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat om nyemission av 1 500 000 B-aktier i Bolaget att betalas med apportegendom.

Styrelsen för Netmore Group har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2022, beslutat om nyemission av 1 500 000 B-aktier i Bolaget att betalas med apportegendom. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Netmore Group ingått om förvärv av 49% av aktierna i Netmore IoT Solutions Ltd. (”Netmore IoT Solutions”). Netmore Group äger sedan tidigare 51% av aktierna i Netmore IoT Solutions och blir genom tillskjutandet av apportegendomen ägare av 100% av aktierna i Netmore IoT Solutions. Köpeskillingen för förvärvet utgörs enligt aktieöverlåtelseavtalet av (i) 900 000 kronor som ska erläggas kontant, samt (ii) 1 500 000 nyemitterade B-aktier i Bolaget till ett värde motsvarande totalt 2 325 000. Rätt att teckna aktierna tillkommer säljarna av Netmore IoT Solutions till en överenskommen teckningskurs om 1,55 kronor.

Genom nyemissionen ökar antalet B-aktier i Bolaget med 1 500 000 och aktiekapitalet ökar med 150 000 kronor. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i Bolaget till 317 634 673, varav 16 715 601 A-aktier och 300 919 072 B-aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 31 763 467,3 kronor. Utspädningen för befintliga aktieägare uppgår till cirka 0,47 procent av aktierna och cirka 0,32 procent av rösterna.

För mer information, vänligen kontakta

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.