Netmore Group AB fokuserar på IoT och planerar för nyemission

January 22, 2019

Netmore Group AB (publ.) (Netmore) har inlett arbetet med att omvandla företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT (Internet of Things) utifrån småskaliga, energisnåla mobila nät. Som tidigare meddelat förvärvades bolagen under december 2018 som kommer att ligga till grund för verksamheten genom en riktad emission av Netmores aktier. På detta sätt stärktes såväl bolagets kompetens som dess ägarbas. Netmore planerar för en nyemission inom kort i syfte att införskaffa nödvändigt kapital för att utveckla denna nybildade koncern i alla dess delar.

Netmore Group AB fokuserar på IoT och planerar för nyemission

Netmore Group AB (publ.) (Netmore) har inlett arbetet med att omvandla företaget till att bli en heltäckande operatör inriktad mot IoT (Internet of Things) utifrån småskaliga, energisnåla mobila nät. Som tidigare meddelat förvärvades bolagen under december 2018 som kommer att ligga till grund för verksamheten genom en riktad emission av Netmores aktier. På detta sätt stärktes såväl bolagets kompetens som dess ägarbas. 

Netmore planerar för en nyemission inom kort i syfte att införskaffa nödvändigt kapital för att utveckla denna nybildade koncern i alla dess delar.

Om Netmore Group

Netmore erbjuder en kommunikationsplattform som möjliggör uppkoppling tillsammans med olika sensorer och anslutningsenheter för trådlös kommunikation och informationsinsamling. Som oberoende nätoperatör kan Netmore erbjuda sina kunder global access, sina egna SIM-kort och VPN-lösningar för att säkerställa sekretess och säkerhet.

Genom Netmore Groups förvärv av Blink Services och Omnipoint utsträcks dessa tjänster till att också omfatta sensorer och ställdon för dagens och morgondagens smarta samhälle. Med Blink Services följer Blinkfyrar holding AB (Söderbergföretagen AB) och Qamcom AB som nya ägare. Med Omnipoint följer Kapitopia AB, ett bolag med erfarenhet av startup-företag som ny ägare. Genom Tarifflex kan Netmore också erbjuda enkel och flexibel hantering och presentation av information med lättanvänt gränssnitt i enlighet med kundens behov.

Marknad

IoT är byggstenen som lägger grunden till det smarta hemmet, den smarta byggnaden, den smarta staden och det smarta samhället. Det kan vara en sändande sensor, en informationsdisplay som visar insamlad information, en styrenhet som instruerar ett ställdon att koppla på eller ifrån. Alla delar behöver kommunicera med varandra och helst trådlöst. IoT-marknaden växer snabbt och förutspås växa globalt med närmare 40 procent årligen för att nå cirka 1 500 miljarder dollar år 2025.

Den svenska marknaden är redan något av en spjutspets och en bra plattform för att expandera globalt. Infrastrukturen med fiber är på plats. Den teknologiska mognaden är hög och IoT som kännetecknas av förenkling, effektivisering och automatisering fungerar bra i höglönekostnadsländer såsom Sverige.

Affärsmodellen

Praktiskt taget samtliga svenska byggnader och hus är numera anslutna via fiber till internet. Det öppnar upp för nya möjligheter att införskaffa information från olika komponenter och system som på olika sätt påverkar byggnaden. Det kan var sensorer, pumpar, fläktar, larmdetektorer, displayer etc. Sammantaget handlar det om gigantiska informationsmängder som dessutom ska göras såväl åtkomlig trådlöst som presenterad på ett sätt som är praktiskt användbar. Informationen måste vara skyddad och säkerställd från att flyta fritt på det öppna internet.

Netmore erbjuder operatörsneutrala och kostnadseffektiva lokala nätlösningar som hanterar allt detta. De lösningar som Netmore erbjuder ger även de publika operatörerna fördelar då dessa i många fall inte kan uppfylla kundernas krav på inomhustäckning och verksamhetsanpassning. Genom de operatörsneutrala nät som Netmore levererar kan även de publika operatörerna få tillgång till bättre täckning och nå ut bättre och längre till sina kunder.

De lokala näten förbättrar miljön då energiåtgången är mycket lägre jämfört med energiåtgången för de publika näten, då dessa har mycket höga förluster i och med att basstationerna befinner sig utomhus, ofta långt borta från användaren. En annan positiv effekt är att mobiltelefoner och datamodem kan fungera med högsta prestanda vid låga uteffekter, vilket reducerar den exponering av radiovågor som människor utsätts för samtidigt som batteritiden för mobiltelefonerna ökar.

Organisation

För att möta kundernas behov genomför Netmore Group omstruktureringen som innebär att Netmore Group AB blir moderbolag till fem rörelsedrivande bolag, alla med säljfokuserade kontakter direkt med kunder.

Netmore Group är i och med skapandet av denna nya gruppering redo för snabb expansion på en snabbt växande marknad av IoT-tillämpningar. Netmore Group har nät, accesser, applikationer och integration.

Vem har nytta av Netmores tjänster?

Smarta byggnader

Styrning och övervakning av byggnader (real estate management), besökshantering, leveranser mm.

Garanterad mobiltäckning för ägare, hyresgäster och besökare.

Smarta hem

Styrning, övervakning och larm genom anslutning till värmesystem, kameror, lås och dörrklockor/kameror

Smarta företag

Mobil täckning och kapacitet. Styrning, övervakning och säkerhet.

Smarta städer och samhällen

Anslutning av vägskyltar, belysning och vattenmätare är exempel på idag aktuella IoT-tillämpningar.

Smarta anslutningar – Cyber Security

Genom Netmore Groups eget core-nät skapas möjlighet att utöver normal säkerhet med kryptering erbjuda företag och organisationer möjligheten att bygga egna privata nät som ej ansluts via publikt internet. Fler och fler krav kommer inom detta område och Netmore Group kan möta såväl industriella behov för insamling av data, företagsnät som skall verka utanför internet samt för publika kunder helt privata nät.

Företagen i Netmore Group AB

Netmore

Netmore är en oberoende operatör specialiserad på lokala mobil- och carrier grade WiFi-nät med egna SIM-kort och egen operatörsinfrastruktur, samlokaliserad med övriga svenska operatörer i Bromma. Netmores nätlösning baseras på en egen kunddatabas (HLR) och eget core-nätverk samt i basen nationell roaming, vilket gör att man via sin egen nummerserie kan skapa stor frihet för att skapa såväl lokala lösningar som lösningar utanför Sverige. Netmore kan som oberoende operatör också erbjuda mobilt VPN. Netmore bygger portfölj (abonnemang) både i form av serviceavtal och IoT/ telefonabonnemang.

Netmore erbjuder täckning och kapacitet där de nationella näten inte når fram eller har otillräcklig kapacitet. Användning av Netmores nät innebär ökad säkerhet och tillgänglighet och spar samtidigt betydande mängd energi jämfört med de rikstäckande näten. Netmores lokala mobilnät utnyttjar licensfria band. Netmores core-nät är navet i Netmore Group och för de olika lösningar som Netmore Groups olika företag tillhandahåller.

Netmore arbetar f n med ett flertal intressanta kunder inom fastighetssidan och på industrisidan som kan komma att ge betydande intäkter under 2019. Netmore har också under 2018 byggt upp ett brett återförsäljarnät på den svenska marknaden.

Omnipoint

Omnipoint har ett komplett utbud för det smarta hemmet. Trådlösa styrenheter, kameror, detektorer, låsenheter och dörrkameror. Omnipoints larm ansluts till godkänd larmcentral, idag Securitas, som också svarar för utryckningstjänst. Genom en mycket avancerad APP står kunden i ständig kontakt med sitt hem och kan styra och övervaka efter behov. Förutom smarta hem kan Omnipoints teknik och lösningar tillämpas på mindre företag och kontor. Omnipoint bygger portfölj baserat på sina anslutna kunder.Omnipoint kommer framledes att kunna ha en anslutning via Netmore.

Omnipoint marknadsför sina lösningar i första hand via nätet och detta med gott resultat sedan några månader tillbaka. Omnipoints lösningar, som redan används av mer än fem miljoner användare i USA och delar av Europa, utgör första steget i ett paradigmskifte där man går från fokus på enbart larm till fokus på det smarta hemmet eller företaget och verklig ägarkontroll med en mycket avancerad APP.

Med Omnipoint följer Kapitopia AB, ett bolag med erfarenhet av startup-företag som ny ägare.

www.kapitopia.com

Blink Services

Blink Services bygger sina lösningar för smarta städer på LoRaWAN-teknik. LoRa står för Long Range/Low Power och är en smalbandig licensfri teknik för överföring av små informationsmängder. Ett bra tillämpningsexempel är överföring av förbrukningsuppgifter från vattenmätare. Ett annat kan vara övervakningssignaler från t ex gatubelysning. Blink Services deltar i LoRa Alliance (500 medlemmar) som är en global standardiseringsorganisation där bland andra även Google deltar. Blink Services arrangerar två årliga symposier med deltagare både från leverantörer och användare. Blink Services bygger portfölj baserat på levererade driftsatta accesspunkter.

Blink Services har hitintills etablerats inom 30 av landets kommuner och har ett tusental accesspunkter utlevererade. Det långsiktiga behovet bara i Sverige för kommunala tillämpningar bedöms vara mellan 50 och 100 miljoner accesspunkter!

BlinkServices har utvecklat en unik portal för att ansluta och hantera sensorer för sina LoRaWan anslutningar. Denna har redan ett 40-tal applikationer i drift. Portalen är förberedd för att ansluta olika accesser såsom Netmores WiFi accesser eller Netmores 4G (LTE) baserade SIM-kort.

Med Blink Services följer Blinkfyrar Holding AB (Söderbergföretagen AB) och Qamcom AB som nya ägare.

www.blinkfyrar.se

www.qamcom.se

www.soderbergforetagen.se

Tarifflex Telecom

Tarifflex telecom är en patenterad programvarulösning som används för att möjliggöra sömlös kommunikation mellan olika IT-system. I exemplet vattenmätare ovan kan det vara att se till att insamlade data kan läggas till grund för fakturering av respektive kund. Det trådlösa nätet behöver då sammanföras med kommunens faktureringssystem. Ett annat exempel är sammankoppling av företagets besökssystem med WiFi eller lokalt mobilnät för att kunna följa besökare. Det kan vara aktuellt på t ex större industrier, i tunnlar eller i gruvor. Tarifflex bygger portfölj genom att licensiera mjukvaruplattformen.

Tarifflex-metoden har använts bl a för Norrvatten i norra Stockholmsområdet för att lokalisera anställda och besökare i tunnlar och grottor i anläggningarna. Frågan om sammankoppling av mobilnät och IT-system är relativt vanlig i främst industriella tillämpningar, men väntas öka inom real estate allt eftersom IoT ökar i användning för styrning och övervakning av fastigheter.

New Deal

New Deal är ett försäljningskoncept som samlar det teknikbaserade produktutbudet till små och medelstora företag. Mobilabonnemang, säkerhet, styrning och övervakning. New Deal tillhandahåller hela Netmore Groups sortiment för det smarta företaget. Konceptet är under uppbyggnad och skall även inbegripa möjlighet till att ansluta franchisetagare. New Deal bygger på en kombination av försäljning och abonnemang eller hyresaffärer och är en ytterligare säljkanal utöver respektive bolags egen marknadsbearbetning.

New Deal är avsett att vara en stark tillväxtmotor inom Netmore Group, speciellt mot SME-marknaden.

Netmore Group är i och med skapandet av denna nya unika gruppering – med de olika tillgångar och kompetenser som beskrivs – redo för snabb expansion på en snabbt växande marknad av IoT-tillämpningar. Netmore Group har nät, accesser, applikationer och integration.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelseordförande Netmore Group AB, +46 70 593 74 89, RolfN49@gmail.com

Rikard Slunga, VD Netmore Group AB (publ), +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.se

Matts Lilja, VD Blink Services AB,

Andreas Stenhager, VD Omnipoint AB,

Johan Stigels, VD New Deal AB

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2019 klockan 08:30 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)
Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group AB är en komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Tel G&W: 08-503 000 50, e-mail: info@gwkapital.se