Netmore Group AB (publ) genomför fullt säkerställd företrädesemission om 43,1 MSEK

November 9, 2021

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen i Netmore Group AB (publ) (“Netmore” eller “Bolaget”) har idag den 9 november 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 43,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Bolagets största ägare, Buildroid Invest AB, har ingått teckningsförbindelse för sin pro-rata andel av Företrädesemissionen och har därutöver ingått garantiåtagande om cirka 19,4 MSEK. Således omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 % av emissionslikviden.

Bakgrund och motiv

Netmore är en Internet of Things-leverantör (IoT) baserad i Stockholm. Genom att koppla upp fastigheter, industriella anläggningar och sensorer hjälper Netmore till med digitaliseringen för sina kunder och partners. Netmore har idag tre affärsområden: Netmore Property Network, Netmore IoT Network och Netmore Open Access 5G Network. Netmores affärsmodell bygger på återkommande intäktströmmar och alla produkter och lösningar erbjuds till marknaden som en tjänst (”as-a-service”) vilket sänker tröskeln för Netmores kunder att investera i Bolagets produkter och tjänster.

Netmores vision är att bli en ledande europeisk IoT-leverantör. Netmore knyter därför strategiska partnerskap och har de senaste åren genomfört ett antal förvärv. Gruppen består av ett antal dotterbolag som utför projekt i Tyskland, Storbritannien och Irland utöver verksamheten i Norden, där majoriteten av Bolagets verksamhet idag finns.

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Netmore cirka 37 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 6,1 MSEK (varav kostnader för garantiåtaganden om totalt cirka 1,6 MSEK). Emissionslikviden kommer att användas till fortsatt uppbyggnad av verksamheten för att nå snabbare tillväxt. Detta kommer ske genom förstärkning av marknad/försäljning, fortsatt utveckling av Netmore Groups kärnverksamheter – Property Network, IoT Network och Open Access 5G Network, internationell tillväxt samt övergång till abonnemangsaffärsmodell. Därutöver ska emissionslikviden även användas för att återbetala upptaget brygglån inklusive ränta om totalt 21,6 MSEK från Bolagets största ägare, Buildroid Invest AB.

Emissionslikviden är, efter återbetalning av brygglånet inklusive ränta om totalt 21,6 MSEK, avsedd att fördelas procentuellt enligt nedan och, för det fall inte samtliga åtgärder kan genomföras, enligt nedanstående prioritering:

 1. Löpande verksamhet (cirka 10% av emissionsbeloppet)
 2. Kundbearbetning och Pilotinstallationer (cirka 40% av emissionsbeloppet)
 3. Sälj och marknadsföring (cirka 30% av emissionsbeloppet)
 4. Produktutveckling (cirka 20% av emissionsbeloppet)

Kommentar från Netmores VD Ove Anebygd

”Företrädesemissionen utgör, tillsammans med den nyligen genomförda riktade emissionen om 70 MSEK, den avslutande etappen i en finansiering som ger oss möjligheter att i ännu högre takt bygga kommersiellt momentum inom våra strategiskt utvalda affärsområden Fastighetsdigitalisering, 5G och IoT. Kombinerat med våra kraftfulla investeringssamarbeten medför kapitalet dessutom att vi kan expandera geografiskt genom att etablera vår infrastruktur på fler europeiska marknader.

Avslutningsvis är det särskilt glädjande att se att emissionen tack vare befintliga huvudägares förtroende är fullt säkerställd, och att stora delar av både styrelse och ledning valt att teckna motsvarande sin andel. Jag hoppas alla övriga nuvarande aktieägare fortsatt vill vara med på denna spännande resa.”

Kort om Företrädesemissionen

Styrelsen har idag den 9 november, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2021, beslutat om en Företrädesemission av aktier med företrädesrätt till befintliga aktieägare. Det kommer också vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt.

Om alla aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier som tecknats utan teckningsrätter. I sådant fall ska aktier först tilldelas de som även har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. I andra hand till de som endast har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand till de som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

 • Emissionsvolym: Vid full teckning, kommer Netmore tillföras cirka 43,1 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna i samband med emissionen uppgår till cirka 6,1 MSEK.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdag för rätt att teckna aktier i Företrädesemissionen är den 18 november 2021. Sista dagen för handel inklusive rätten att erhålla teckningsrätter är den 16 november 2021. Första dagen för handel exklusive rätten att erhålla teckningsrätter är 17 november 2021.
 • Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 18 november 2021 är aktieägare av aktier av serie A respektive B i Bolaget, äger företrädesrätt att teckna nya aktier av serie B i Företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller B ger en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
 • Teckningskurs: 1,50 SEK per aktie av serie B.
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Teckningsåtaganden har mottagits från befintliga aktieägare och uppgår till cirka 23,7 MSEK, motsvarande cirka 54,9 %. Netmore har också erhållit garantiåtaganden om cirka 19,4 MSEK vilket står för cirka 45,1 % av emissionslikviden. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår således till 100 % av emissionslikviden.
 • Genom styrelsens beslut kan Bolagets aktiekapital öka med högst 2 873 951,50 SEK genom att, vid full teckning, emittera 28 739 515 nya aktier.
 • Företrädesemissionen innebär en total utspädningseffekt om cirka 9,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 6,2 procent av det totala antalet röster i Bolaget för de aktieägare som ej väljer att delta i Företrädesemissionen.

Preliminär tidsplan

16 november 2021 Sista dagen för handel med företrädesrätt
17 november 2021 Första dagen för handel utan företrädesrätt
18 november 2021 Avstämningsdag
22 november – 1 december 2021 Handel med teckningsrätter
22 november – 6 december 2021 Teckningsperiod
22 november – Tills Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, 2021 Handel med BTA
Planerat till den 9 december 2021 Pressmeddelande om utfallet av Företrädesemissionen

Investerarmöten

Inbjudan till investerarmöten kommer att skickas ut separat och kommer också att presenteras på Netmore och Redeye Aktiebolags respektive hemsida (www.netmoregroup.comwww.redeye.se ).

Prospekt

Fullständiga villkor samt information om tecknings- och garantiåtaganden kommer vara tillgängliga i Netmores prospekt som, tillsammans med en informationsfolder, kommer bli publicerade på Bolagets och Redeye Aktiebolags respektive hemsida (www.netmoregroup.comwww.redeye.se ). Prospekt förväntas publiceras 16 november 2021.

Rådgivare

Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Certified Adviser

Redeye är Certified Adviser för Netmore Kontaktuppgifter till Redeye: tel. 08 121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se.

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl. 13:00 CET.

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Netmore i någon jurisdiktion, varken från Netmore eller från någon annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut med anledning av Företrädesemissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Redeye Aktiebolag. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Redeye Aktiebolag agerar för Bolagets räkning i samband med Företrädesemissionen och inte för någon annans räkning. Redeye Aktiebolag är inte ansvarigt gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Företrädesemissionen eller avseende något annat som omnämns häri. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Netmores aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (“UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen “Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Netmores aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Netmores aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Netmores aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Redeye Aktiebolag endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Netmores aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Netmores aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd CEO, +46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90