Netmore Group AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

October 1, 2019

Netmore Group AB (publ) genomför nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Netmore Group AB:s styrelse har, utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019, beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”nyemissionen”) om cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer främst att användas till att finansiera planerad utökning av försäljningsorganisationen inklusive nödvändigt rörelsekapital samt fortsatt affärsutveckling och övrig drift. Nyemissionen är via dels teckningsåtaganden uppgående till 6,4 MSEK och dels via ett garantikonsortium uppgående till ca 24,5 MSEK garanterad till ca 30,9 MSEK, motsvarande ca 82procent av emissionsbeloppet, dock utan att Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för detta belopp.

Netmore Group ABlevererar kompletta IoT-lösningar till hem, företag, industrier och organisationer med egenskaper som möjliggör den fulla potentialen av IoT-användning redan vid enklare introduktion av IoT. Genom tre strategiska förvärv: Blink Services AB, Omnipoint AB och ett renodlat försäljningsbolag, New Deal, har Netmore Group positionerat sig som en IoT-leverantör som levererar kompletta lösningar. Lösningarna ger företag och organisationer möjlighet att använda IoT för att bli effektivare.

I och med ramavtalet med Akelius Fastigheter genomförs en storskalig utrullning av Netmores teknik.  Parallellt har ledningen implementerat Bolagets nya strategi. För att finansiera utvecklingen och tillgodose existerande och nya behov på marknaden föreligger ett kapitalbehov vilket är bakgrund och motiv till den förestående emissionen. I och med detta genomförs en finansiering för den nya större koncernens kommersialisering, vilket även inkluderar en Europasatsning.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om ca 6,4 MSEK från Bolaget närstående, bolagsledning och större ägare samt garantier om ca 24,5 MSEK från ett konsortium av externa investerare, vilket sammantaget, ca 30,9 MSEK, motsvarar ca 82 procent av nyemissionen. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för dessa åtaganden.

Bolaget kommer vid full teckning maximalt erhålla en nettolikvid om ca 31,1 MSEK, efter emissionskostnader om ca 6,4 MSEK varav ca 2,4 MSEK utgörs av
garantiersättning som erläggs kontant, dock före eventuell övertilldelning. Ca 5,6 MSEK av teckningsåtagandena avses att regleras genom kvittning av tidigare ingivna brygglån.

Nettolikviden avses att fördelas ungefärligen som följer:
Försäljning och marknadsföring                                    40 %

Drift och underhåll                                                        24 %

Återbetalning av brygglån                                             18 %
Kundinvesteringar                                                           7 %
Övrigt rörelsekapital                                                      11 %

Nettolikviden kommer att stärka Bolagets finansiella ställning och beräknas, i kombination med nuvarande likvida medel vara tillräcklig för att säkra Bolagets affärsstrategi och strategiska mål under kommande tolv månader med önskad utvecklingstakt. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare B-aktier till samma villkor upp till ca 1,5 MSEK genom en riktad emission, så kallad övertilldelning.

Nyemissionen i sammandrag

 • Aktieägare i Netmore Group har företrädesrätt att för sju (7) befintliga aktier teckna tolv (12) nya aktier, befintliga A-aktier ger härvid rätt att teckna aktier av serie A, medan befintliga B-aktier ger rätt att teckna aktier av serie B.
 • Varje ny aktie skall ha samma rättigheter som befintliga aktier av samma aktieslag i Bolaget.
 • Teckningskursen i nyemissionen är 0,6 SEK per aktie, oavsett slag, vilket motsvarar en emissionslikvid om cirka 37,5 MSEK (före emissionskostnader).
 • Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen är den 10 oktober 2019.
 • Vid full teckning av nyemissionen tillförs Bolaget cirka 37,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningstid för nyemissionen är 14 oktober – 29 oktober 2019.
 • Handel med teckningsrätter (TR-B) pågår under perioden 14 oktober – 25 oktober.
 • Nyemissionen är till ca 82 procent garanterad genom garanti- och tecknings-förbindelser, dock har Bolaget varken begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för beloppet.
 • Vid stort intresse kan Bolagets styrelse vid övertecknad emission komma att besluta om en övertilldelning av B-aktier på motsvarande villkor, upp till ca 1,5 MSEK.

Preliminär tidplan
Onsdag 9 oktober 2019               Första dag för handel med aktier utan rätt att delta

i nyemissionen

Torsdag 10 oktober 2019            Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till att delta i nyemissionen

Fredag 11 oktober 2019              Beräknad dag för offentliggörande av prospekt

Måndag 14 oktober 2019            Teckningsperiod startar, handel med teckningsrätter avseende

B-aktier startar

Fredag 25 oktober 2019              Handel med teckningsrätter avseende B-aktier avslutas

Tisdag 29 oktober 2019              Teckningsperioden avslutas

Fredag 1 november 2019            Offentliggörande av utfall av nyemissionen. Avräkningsnotor skickas ut.

Netmore Groups VD Erik Hallberg kommenterar:

Netmore Group har fokus på att erbjuda utvalda kundsegment lösningar för IoT som utnyttjar bolagets produktionsplattform på ett för kunden effektivt sätt, samtidigt som bolaget skapar positiva intäktsflöden. Fokus initialt är:

 • Connected Property
 • Connected Smart Cities & Industries
 • Connected applications & Security solutions

Redan nu har detta lett till framgångar som nu aktiveras för att skapa expansion i såväl Sverige som på valda marknader utanför Sverige.

Inom Connected Property har ramavtal med Akelius Fastigheter för fastigheter i sju länder skapat en bas för fortsatt expansion där redan nu ett antal projekt är under diskussion. Inom området erbjuds också en del av Netmores DNA; att skapa radionätslösningar för företag och organisationer som har speciella krav avseende täckning eller funktion. Exempel på kunder är industrier som vill ha radiotäckning i områden som inte har publik täckning, eller kunder som för sin verksamhet, t.ex. vård, måste ha full täckning i alla områden. Ett annat område som växer är privata mobilnät, där företag för arbetssäkerhet, önskar ha egna nät eller för att verksamhet drivs med klassificerad produktion som inte skall delas med andra.

Genom förvärvet av Blink Servies AB adderades ett 30-tal kommuner och dessas stadsnät som partners för att bygga IoT-nät med många applikationer. Under året har antalet kommuner som nu påbörjat att bygga IoT-nät med Netmores LoRa-nät som bas ökat med ett 20-tal till ca 50 kommuner. Vi ser stor potential för expansion och snabb utrullning av applikationer som skapar såväl engångs- som rullande återkommande intäkter.

Omnipoint, som förvärvades samtidigt som Blink Services, adderade för det första ett komplett säkerhetskoncept för bostäder och företag som kompletterar Netmores fokus på att erbjuda en helhetslösning för olika områden inom en fastighet, för såväl privatpersoner som fastighetsägare. Under september har nya samarbeten med stadsnät och intresseorganisationer börjat skapa möjlighet att erbjuda större målgrupper en lösning.

Det andra området som Omnipoint adderade var senioritet avseende att bygga säljorganisationer för att snabbt skala. Lanseringen av Netmores M2M SIM-kort kommer ske här. En ny satsning lanseras under oktober 2019 för att enklare kunna sälja och leverera.

Sammantaget är Netmore Group en leverantör som baserad på carrier-grade status inom telekom kan möta kundkrav via egen corenode och växel, egna SIM-kort och egen nummerserie, tillsammans med LoRA- och WiFi-nät i en integrerad miljö, som med rätt produktionskostnadsnivå kan bli en snabbt växande spelare i Sverige och på utvalda marknader i land efter land. Ramavtalet med Akelius Fastigheter visar på ett tydligt sätt denna potential.

Villkor för nyemissionen
Bolagets aktiekapital uppgår före nyemissionen till 3 651 805,50 SEK fördelat på 36 518 055 aktier, varav 5 132 000 st av serie A och 31 386 055 st av serie B (varav 40 250 B-aktier är under registrering). Aktiens kvotvärde är 0,10 SEK. Nyemissionen avser högst 62 602 379 nya aktier, varav högst 8 797 714 av serie A och högst 53 804 665 av serie B.Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att ökas med högst 6 260 237,90 kronor. Därutöver kommer styrelsen att ha en övertilldelningsoption att vid överteckning av nyemissionen ge ut ytterligare B-aktier, vilket kan öka nyemissionens belopp med upp till ca 1,5 MSEK.

Sju (7) befintliga aktier i Bolaget berättigar till teckning av tolv (12) nyemitterade aktier. Befintliga aktier av serie A ger härvid rätt att teckna A-aktier och befintliga aktier av serie B ger rätt att teckna B-aktier. Teckningskursen per aktie, oavsett slag, är 0,6 SEK.

Garantiförbindelser
Nyemissionen är genom avtal med externa investerare, jämte inlämnade tecknings-förbindelser, garanterad upp till ett belopp om cirka 30,9 MSEK, motsvarande ca 82 procent av nyemissionen. Garantiarvodet är 10 procent av garanterat belopp och utbetalas kontant. Ingen ersättning utgår avseende inlämnade teckningsförbindelser. Inga kontanta medel eller andra tillgångar har pantsatts och ingen annan säkerhet har tillhandahållits för att säkerställa dessa åtaganden. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att återfinnas i det prospekt som i enlighet med ovan preliminära tidplan beräknas offentliggöras den 11 oktober 2019.

Rådgivare
G&W Fondkommission agerar finansiell rådgivare till Netmore Group i samband med nyemissionen. Aktieinvest FK AB agerar som utsett emissionsinstitut.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Sydkorea, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Om Netmore Group
Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group är en komplett operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.

Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08 -503 000 50

För ytterligare information, kontakta:
Erik Hallberg, VD
Tel: 0706-58 16 16
E-post: erik.hallberg@netmore.se

Netmore Group AB (publ)

Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm

Hemsida:www.netmore.se

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl 08:30 CET.