Netmore Group AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

December 9, 2021

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Netmore Group AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 43,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier av serie B (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut 6 december 2021. Utfallet visar att 26 820 696 aktier, motsvarande cirka 93,3 % av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om 1 496 325 aktier, motsvarande cirka 5,2 % av Företrädesemissionen. Resterande 422 494 aktier, motsvarande 1,5 % av Företrädesemissionen, har tecknats av emissionsgaranten.

Netmore Group AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

 

Netmore Group AB (publ) (”Netmore” eller ”Bolaget”) tillförs cirka 43,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier av serie B (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut 6 december 2021. Utfallet visar att 26 820 696 aktier, motsvarande cirka 93,3 % av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av företrädesrätt (inkl. teckningsåtaganden). Därutöver har anmälningar mottagits för teckning utan företrädesrätt om 1 496 325 aktier, motsvarande cirka 5,2 % av Företrädesemissionen. Resterande 422 494 aktier, motsvarande 1,5 % av Företrädesemissionen, har tecknats av emissionsgaranten.

Genom Företrädesemissionen tillförs Netmore cirka 43,1 MSEK före avdrag för emissionskostnader.  Tilldelning av aktier har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade aktier tecknade utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Kommentar från Netmores VD Ove Anebygd

”Vi är väldigt glada att meddela att vi nu framgångsrikt har genomfört den avslutande etappen i den finansiering som möjliggör för oss att i ännu högre takt bygga kommersiellt momentum inom våra strategiskt utvalda affärsområden. Vi ges därtill möjlighet att expandera geografiskt genom att etablera vår infrastruktur på nya europeiska marknader.  Jag vill passa på att tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt stöd och även hälsa nya aktieägare varmt välkomna.”

Aktier och aktiekapital

När Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Netmore att öka med 28 739 515 aktier av serie B och aktiekapitalet kommer öka med 2 873 951,50 SEK. Antalet aktier kommer totalt uppgå till 316 134 673 aktier, fördelat på 16 715 601 aktier av serie A och 299 419 072 aktier av serie B, och aktiekapitalet kommer uppgå till 31 613 467,30 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

Rådgivare

Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i Företrädesemissionen.

Certified Adviser

Redeye är Certified Adviser för Netmore. Kontaktuppgifter till Redeye: tel. 08 121 576 90, e-mail certifiedadviser@redeye.se.

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd CEO, +46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

 

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd CEO, +46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90