Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier

March 27, 2020

Netmore Groups beslutade företrädesemisson garanteras till 100 procent genom garantiåtagande från Vincero Utveckling AB som är ett dotterbolag till Vincero AB. Vincero AB är en av bolagets större aktieägare. För det fall Vincero AB skulle uppnå budpliktsnivån om 30 procent av totala antalet röster i Netmore Group genom fullgörande av emissionsgarantin och Aktiemarknadsnämnden inte skulle medge undantag från budpliktsregeln öppnar avtalet för att garantin kan justeras ned så att Vinceros totala aktieinnehav i bolaget efter nyttjande av garantin understiger 30 procent av totala antalet röster i bolaget. Vincero innehar 85 704 aktier av serie A och 35 607 380 aktier av serie B i Netmore Group. Garantiersättningen uppgår till 8,5 procent på garanterat belopp. Garantiåtagandet är inte säkerställt genom deposition, pantsättning eller andra åtgärder.

Netmore Group AB (publ) säkrar villkorad emissionsgaranti motsvarande 100% av emissionsbeloppet i beslutad företrädesemission och uppdaterar villkor avseende teckningsrätter för A- respektive B-aktier

Netmore Groups beslutade företrädesemisson garanteras till 100 procent genom garantiåtagande från Vincero Utveckling AB som är ett dotterbolag till Vincero AB. Vincero AB är en av bolagets större aktieägare. För det fall Vincero AB skulle uppnå budpliktsnivån om 30 procent av totala antalet röster i Netmore Group genom fullgörande av emissionsgarantin och Aktiemarknadsnämnden inte skulle medge undantag från budpliktsregeln öppnar avtalet för att garantin kan justeras ned så att Vinceros totala aktieinnehav i bolaget efter nyttjande av garantin understiger 30 procent av totala antalet röster i bolaget. Vincero innehar 85 704 aktier av serie A och 35 607 380 aktier av serie B i Netmore Group. Garantiersättningen uppgår till 8,5 procent på garanterat belopp. Garantiåtagandet är inte säkerställt genom deposition, pantsättning eller andra åtgärder.

På grund av stort intresse från A-aktieägarna att vilja försvara och även förstärka sin andel i Bolaget har Styrelsen även beslutat att ändra teckningsrätten för A-aktier. Enligt styrelsebeslutet ska varje A-aktie berättiga till teckningsrätter för teckning av A-aktier, medan B-aktier berättigar till teckning av B-aktier.

Netmore Groups VD Erik Hallberg kommenterar

”Vi är glada och stolta att Vincero, som industriell- och strategisk investerare i Bolaget – vill fortsätta stötta vår acceleration genom att garantera vår företrädesemission. Att befintliga A-aktieägare vill försvara och förstärka sin roll som ägare är ett ytterligare tecken på att vi är på god väg att skapa ett starkt och spännande tillväxtbolag som nu ger möjlighet att accelerera än mer” säger Erik Hallberg, VD Netmore Group AB.

För ytterligare information

Erik Hallberg, VD
Tel: 0706-58 16 16
E-post: erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB (publ),

Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm

Hemsida: www.netmoregroup.com

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 12:40 CET.

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market. Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwcapital.se