Netmore Group AB (publ) tillförs ca 22,7 MSEK genom en kraftigt övertecknad företrädesemission

May 28, 2020

Den 24 mars 2020 gick det ut ett pressmeddelande om en företrädesemission om ca 22,7 MSEK, beslutad av styrelsen utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019. Nyemissionen, med teckning mellan 23 april – 22 maj 2020 (efter beslutad förlängning), avsåg högst 30 209 759 nya aktier, varav högst 2 785 933 aktier av serie A och högst 27 423 826 aktier av serie B, till en kurs av 0,75 SEK per aktie.

Netmore Group AB (publ) tillförs ca 22,7 MSEK genom en kraftigt övertecknad företrädesemission

Netmore Group AB meddelar idag att Bolagets nyemission om ca 22,7 MSEK tecknats till ca 235 %.

Den 24 mars 2020 gick det ut ett pressmeddelande om en företrädesemission om ca 22,7 MSEK, beslutad av styrelsen utifrån bemyndigandet som erhölls vid årsstämman den 9 maj 2019. Nyemissionen, med teckning mellan 23 april – 22 maj 2020 (efter beslutad förlängning), avsåg högst 30 209 759 nya aktier, varav högst 2 785 933 aktier av serie A och högst 27 423 826 aktier av serie B, till en kurs av 0,75 SEK per aktie.

Totalt tecknades 29 544 763 aktier med företrädesrätt, varav 2 744 128 A-aktier och 26 800 635 B-aktier. Därtill tecknades 41 715 269 B-aktier utan företrädesrätt. Därmed tecknades emissionen till ca 235 procent. De A-aktier som inte tecknats i kraft av företrädesrätter kommer att tecknas av emissionsgaranten Buildroid Invest AB. Utifrån ovanstående kommer emissionens fulla antal aktier att tilldelas, varav 27 423 826 B-aktier och 2 785 933 st A-aktier. Totalt tillförs Netmore Group AB i kontant emissionslikvid därmed ca 22,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till ca 1,25 MSEK.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade aktier att finnas 181 258 559 aktier i Bolaget, varav 16 715 601 A-aktier och 164 542 958 B-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 3 020 975,90 SEK till 18 125 855,90 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket.

Endast tecknare med subsidiär rätt har erhållit tilldelning av B-aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i emissionsmemorandumet. Besked om tilldelning av B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier. Aktier skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan. För de som tecknat sig via bank eller förvaltare kommer meddelande om eventuell tilldelning att ske genom densamme.

G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare och Aktieinvest FK AB har tjänstgjort som emissionsinstitut i samband med emissionen. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i transaktionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Fram till dess pågår handel med BTA B på Nasdaq First North Growth Market. Upptagande av handel i nya B-aktier kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

”Vi är mycket glada över det stora intresse som Netmore Group AB har tilldragit sig och ser fram emot att med emissionslikviden på plats kunna realisera vår fortsatta plan. Kapitaltillskottet ger oss förutsättningar att genomföra de satsningar vi siktar mot inom Bolagets fokusområden – Connected Property, Connected City & Connected Industry.” säger Erik Hallberg, VD på Netmore Group AB

Denna information är sådan som Netmore Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020 kl. 08:30 CET.

För ytterligare information,
Rolf Norberg, Styrelseordförande, Tel: 070 593 74 89

Erik Hallberg, VD Netmore Group AB, Tel: 0706-58 16 16

Netmore Group AB (publ)

Hälsingegatan 49,
113 31 Stockholm

Hemsida: www.netmoregroup.com

Netmore Group AB är en IoT-operatör som utvecklar heltäckande lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra och hållbara ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se