Netmore Group AB tecknar icke-bindande avsiktsförklaring att förvärva aktierna i ledande nordamerikanskt företag inom Iot-connectivity området

December 22, 2023

Netmore Group AB ("Netmore Group" eller "Bolaget") har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring att förvärva aktierna i ett ledande nordamerikanskt företag inom IoT connectivity-området ("Transaktionen") för att möjliggöra en potentiell expansion till den nordamerikanska marknaden, vilket är i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Bolaget kommer att inleda diskussioner med sina största aktieägare om finansieringen av Transaktionen.

FRE, DEC 22, 2023 08:15 CET

Netmore Group AB (“Netmore Group” eller “Bolaget”) har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring att förvärva aktierna i ett ledande nordamerikanskt företag inom IoT connectivity-området (“Transaktionen”) för att möjliggöra en potentiell expansion till den nordamerikanska marknaden, vilket är i linje med Bolagets tillväxtstrategi. Bolaget kommer att inleda diskussioner med sina största aktieägare om finansieringen av Transaktionen.

Netmore Groups långsiktiga strategi är att bli en ledande operatör inom IoT-kommunikation. Bolaget bedömer att det finns mycket goda utsikter för en sådan expansion och tillväxt. Netmore Group kommer att behöva ytterligare finansiering för denna tillväxtstrategi.

Netmore Group bedömer att ytterligare kapital om cirka 85 MSEK kommer att behövas för att finansiera Bolagets löpande verksamhet under de kommande 24 månaderna. European Connectivity Networks (ECN), ett dotterbolag som ägs till 50% av Netmore Group, kommer eventuellt att behöva ytterligare kapital. Bolaget utvärderar olika sätt att anskaffa de medel som behövs, med avsikten att säkra den kortfristiga finansieringen senast Q1 2024 och baserat på sådan kortfristig finansiering fortsätta diskussionerna om dess långsiktiga finansiering. Netmore Group har pågående diskussioner med dess större aktieägare, Polar Structure AB och Buildroid Invest AB, angående Bolagets kort- och långsiktiga finansieringsalternativ. De större aktieägarna har uttryckt ett starkt intresse för Netmore Groups tillväxtstrategi och bekräftat sitt förtroende för Bolaget.

I linje med Bolagets tillväxtstrategi har Netmore Group i november 2023 tecknat en icke-bindande avsiktsförklaring om att förvärva aktierna i ett ledande nordamerikanskt företag inom IoT connectivity-området. Ett förvärv av det nordamerikanska bolaget skulle ytterligare stärka Bolagets position. Målbolagets värde motsvarar ca 1/3 av Netmore Groups. Efter en första tillfredsställande ömsesidig utvärdering har Netmore Group och de nordamerikanska säljarna beslutat att fortsätta diskussionerna och förlänga löptiden för avsiktsförklaringen för att kunna komma överens om finansieringsstrukturen för Transaktionen. I en sådan diskussion anses det nödvändigt att involvera de större aktieägarna i Bolaget för att bedöma under vilka omständigheter och sammanhang det är möjligt att slutföra Transaktionen. Att finna en attraktiv finansieringsstruktur är ett kommersiellt villkor för både Netmore Group och säljarna för att gå vidare med Transaktionen.

För att kunna involvera de större aktieägarna har Netmore Group beslutat att offentliggöra undertecknandet av den förlängda avsiktsförklaringen. Den förlängda avsiktsförklaringen är icke-bindande och följaktligen är det fortfarande osäkert om Transaktionen överhuvudtaget kommer att genomföras och, om den genomförs, på vilka villkor. Netmore Group kommer att tillhandahålla ytterligare information om den möjliga Transaktionen i enlighet med tillämpliga regler för offentliggöranden.        

Denna information är sådan information som Netmore Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 december 2023 klockan 08:15 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:Netmore Group är en IoT-operatör som bygger ett ledande paneuropeiskt LoRaWAN-nät anpassat för att koppla upp miljontals mätare och sensorer. Vi erbjuder framtidssäkra lösningar och expertis inom segmenten utilities, properties, energy monitoring & tracking/tracing. Huvudägare är den nordiska infrastrukturinvesteraren Polar Structure.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige, och har sedan 2017 varit noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.