Netmore Group avser genomföra riktad nyemission till Polar Structure AB samt möjliggöra förtidsinlösen av konvertibel – föreslår extra bolagsstämma den 1 juni

May 11, 2021

Styrelsen i Netmore Group AB (Nasdaq First North Growth Market) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att dels föreslå att stämman beslutar om en riktad nyemission till Polar Structure AB. Dels föreslå att stämman beslutar om att ändra villkoren i Konvertibel 2020/2023 utställd till Polar Structure AB i syfte att möjliggöra förtidsinlösen av densamma.

Netmore Group avser genomföra riktad nyemission till Polar Structure AB samt möjliggöra förtidsinlösen av konvertibel – föreslår extra bolagsstämma den 1 juni

Styrelsen i Netmore Group AB (Nasdaq First North Growth Market) har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma för att dels föreslå att stämman beslutar om en riktad nyemission till Polar Structure AB. Dels föreslå att stämman beslutar om att ändra villkoren i Konvertibel 2020/2023 utställd till Polar Structure AB i syfte att möjliggöra förtidsinlösen av densamma.

Den planerade riktade emissionen, som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om 22 222 222 B-aktier till en teckningskurs om 1,35 kronor innebär att bolaget skulle tillföras 30 MSEK, före emissionskostnader. Rätten att teckna de nya aktierna ska tillkomma Polar Structure AB.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i bolaget och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara marknadsmässig och har bestämts genom förhandling på armlängds avstånd mellan bolaget och Polar Structure AB. Teckning och betalning föreslås ske den 1 juni 2021.

Vidare föreslås att den extra bolagsstämman tar ställning till en ändring avseende villkoren i konvertibel 2020/2023, emitterad i oktober 2020, som innebär att innehavaren Polar Structure AB ges möjlighet att påkalla konvertering av hela eller delar av sin fordran om 30 MSEK redan från och med den 4 juni 2021. Enligt villkoren sker konvertering till teckningskursen 3,00 kronor per aktie omfattande totalt 10 000 000 B-aktier.

”I september ingick Netmore ett långsiktigt partnerskap med Polar Structure som omfattar ett flertal samarbetsområden. Partnerskapet möjliggör Netmores ambition att skyndsamt kunna bygga ut ett landsomfattande IoT-nät, erbjuda fastighetsägare en nyckelfärdig 5G-lösning utan något behov av CAPEX investering (5G-as-a-service) samt utveckla bolagets flaggskeppsprodukt Netmore Property Node. Styrelsen i Netmore Group ser det som mycket positivt att skapa möjlighet för Polar Structure att bli en långsiktig ägare i, och partner till, bolaget”, säger Rolf Norberg, styrelseordförande Netmore Group.

”Vi ser verkligen fram emot att få fortsätta utveckla det goda samarbetet med Netmore. Bolaget passar väl in i vår strategi kopplat till mätbarhet och att digitalisera. För Polar är det en strategisk och långsiktig investering. Inom ramen för vår ESG plattform kommer de frågor och den utveckling som Netmore bedriver ge oss ytterligare fördelar i framtiden. Samarbetet fram till idag har övergått våra förväntningar och jag är övertygad om att vi bara har sett början”, säger Tobias Emanuelsson, VD Polar Structure

För ytterligare information, kontakta: Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Denna information är sådan som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e maj 2021 klockan 22:00.

Om Netmore Group
Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90