Netmore Group säkrar finansiering om 300 MSEK för storskalig expansion av bolagets fastighetserbjudande i Europa

February 24, 2021

Netmore Group säkerställer via det gemensamägda nätbolaget Netmore Polar AB 300 MSEK särskilt ämnade för storskalig expansion av erbjudandet inom det nya affärsområdet Netmore Property Network. Finansieringen medför att fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan ta del av hela Netmores fastighetserbjudande som en tjänst, vilket innebär att ingen CAPEX-investering krävs. Detta möjliggör för snabb utrullning och etablering av Netmore Proptech Node i både enskilda fastigheter och hela fastighetsbestånd i såväl Sverige som övriga Europa.

Netmore Group säkrar finansiering om 300 MSEK för storskalig expansion av bolagets fastighetserbjudande i Europa

Netmore Group säkerställer via det gemensamägda nätbolaget Netmore Polar AB 300 MSEK särskilt ämnade för storskalig expansion av erbjudandet inom det nya affärsområdet Netmore Property Network. Finansieringen medför att fastighetsägare och fastighetsförvaltare kan ta del av hela Netmores fastighetserbjudande som en tjänst, vilket innebär att ingen CAPEX-investering krävs. Detta möjliggör för snabb utrullning och etablering av Netmore Proptech Node i både enskilda fastigheter och hela fastighetsbestånd i såväl Sverige som övriga Europa.

Finansieringen består av en kreditfacilitet som löper till 2025 och tillskjuts av infrastrukturinvesteraren Polar Structure AB, med vilka Netmore Group samäger nätbolaget Netmore Polar AB, som bygger nätverk som Netmores kunder och samarbetspartners nyttjar. För Netmore Groups del möjliggör finansieringen att företaget kan accelerera den sedan tidigare kommunicerade pågående övergången till en affärsmodell som baseras på återkommande intäkter.

Netmore Proptech Node

Kärnan i affärsområdet Netmore Property Network är flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node som installeras i varje fastighet som ansluts. Väl installerad i en eller flera fastigheter möjliggör noden för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att dra nytta av ett antal olika digitaliseringsfördelar som erbjudandet medför.

Netmore Proptech Node möjliggör bland annat:

  • Full kontroll och visibilitet över hela fastighetsbeståndets digitala miljö i form av system och uppkopplade enheter, något som bland annat medför ett samlat och centraliserat grepp kring cybersäkerhet, fastighetsstyrning och fastighetsautomation.
  • Ökad effektivisering och möjlighet till reducerad energiförbrukning tack vare en framtidssäkrad digitaliseringsgrund som möjliggör för effektiv fastighetsförvaltning.
  • Ökat driftnetto till följd av att nya digitala intäktsströmmar introduceras för fastighetsägaren. Fastighetsägare kan exempelvis erbjuda internet och Wi-Fi direkt till hyresgäster, erhålla intäkter från IoT-enheter som kopplas upp med LoRaWAN och erbjuda öppen 5G-uppkoppling som kan nyttjas både av hyresgäster och mobiloperatörer.

Upplägget som tagits fram tillsammans med Polar Structure AB täcker en fastighetsägares samtliga kostnader som kan hänföras till utrullningen av infrastrukturen till fastigheter, så som exempelvis hårdvarukostnader och installationskostnader.

Läs mer om Netmores erbjudande till fastighetsägare här:
https://netmoregroup.com/property-network/

 

”Denna satsning tillsammans med Polar Structure i vårt gemensamt ägda nätbolag är skräddarsydd för att sänka trösklarna för digitalisering för både stora och små fastighetsägare. Med dessa finansiella förutsättningar kan vi nu rulla ut vårt attraktiva fastighetserbjudande i omfattande skala, vilket kommer skapa stor nytta för våra kunder och samarbetspartners. Vidare är Polar Structures utökade finansieringsåtagande ett bevis på gemensam tillit mellan parterna, och till den nya strategi som Netmore utvecklat med sikte på att vara en operatör som driver digitaliseringen inom fastighetssektorn,” säger Ove Anebygd, vd Netmore Group.

Sedan vi grundade Netmore Polar har vi byggt en stark grund tillsammans. För oss är det otroligt spännande att vara del av den transformation vi står inför. Netmores spetskompetens i kombination med bolagens samlade affärsmannaskap gör satsningen oerhört viktig och självklar för Polar Structure. Vår strävan att inom ramen för Polars ESG plattform öka mätbarheten på ett bredare plan är central för att veta vad vi skall förbättra, det är avgörande Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure.

 

Om nätbolaget Netmore Polar AB

Netmore Polar AB är ett samägt nätbolag som ägs till lika delar av Netmore Group och infrastrukturinvesteraren Polar Structure. Företagets uppgift är att bygga, förvalta och underhålla den nätinfrastruktur som Netmores kunder och samarbetspartners nyttjar. Utöver finansieringen av utrullningen av Netmore Property Networks erbjudande och huvudprodukten Netmore Proptech Node har Polar Structure under hösten bland annat tillskjutit en kreditfacilitet om 50 MSEK för byggandet av Netmores rikstäckande IoT-nät som baseras på LoRaWAN-teknologi.

Om samarbetet med Polar Structure AB

IoT-operatören Netmore och infrastrukturinvesteraren Polar Structure AB har ett långsiktigt partnerskap som berör ett flertal samarbetsområden. Polar Structure erbjuder finansiering av utbyggnaden av Netmores olika nät (Netmore Property Network och Netmore IoT Network). Netmore förser samtidigt Polar Structures portföljbolag med IoT- och konnektivitetstjänster.

För mer information, vänligen kontakta: 

Ove Anebygd, vd Netmore Group
Tel: +46 705 195 798
ove.anebygd@netmoregroup.com 

Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure
Tel: +46 738 391 810
tobias@polarstructure.se 

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90