Netmore Group upptar brygglån och föreslår nyemission

April 12, 2021

För att möta efterfrågan på företagets olika erbjudanden och samtidigt etablera den nya abonnemangsbaserade affärsmodellen i stor skala på flera marknader har styrelsen beslutat att ingå ett brygglåneavtal avseende en kreditfacilitet om totalt högst 40 MSEK från huvudägaren Buildroid. Samtidigt föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission.

Netmore Group upptar brygglån och föreslår nyemission

För att möta efterfrågan på företagets olika erbjudanden och samtidigt etablera den nya abonnemangsbaserade affärsmodellen i stor skala på flera marknader har styrelsen beslutat att ingå ett brygglåneavtal avseende en kreditfacilitet om totalt högst 40 MSEK från huvudägaren Buildroid. Samtidigt föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission.

Styrelsen beslutar om brygglån och föreslår nyemission

Netmore Group meddelande under första kvartalet 2021 att man antagit en ny verksamhetsstrategi och affärsmodell. Strategin bygger på att etablera återkommande intäkter inom de tre affärsområdena Netmore Property Network, Netmore Open Access 5G Network, och Netmore IoT Network (LoRaWAN). Implementationen av den nya strategin har fortlöpt väl, och övergången till den nya affärsmodellen sker successivt. För att möta efterfrågan på bolagets olika erbjudanden upptar Netmore ett brygglån om 40 MSEK från huvudägaren samtidigt som styrelsen föreslår att en nyemission genomförs under det andra kvartalet 2021.

Lånefaciliteten om högst 40 MSEK kan tas i anspråk från och med april 2021. Räntesatsen uppgår till 15 procent årligen och återbetalningsdagen för lånet är satt till första december 2021. Om beslut om genomförande av en företrädesemission fattas och likviddagen för denna infaller före återbetalningsdagen utgår ingen ränta. Istället erbjuds Buildroid återbetalning i form av nyemitterade aktier med 8 % rabatt.

Beslutet togs i syfte att ge tid för utformning av en för bolaget optimalt sammansatt nyemission, som planeras till det andra kvartalet 2021. Mer information om den föreslagna nyemissionen presenteras i samband med kallelsen till årsstämman, som planeras till den första juni 2021.

Investeringssamarbete med Infrastrukturinvesteraren Polar Structure

Parallellt med etableringen av den nya affärsmodellen sker löpande investeringar i utbyggnaden av den nätverksinfrastruktur som försörjer Netmores kunder och samarbetspartners med konnektivitet. Dessa investeringar sker i bolaget Netmore Polar AB, som samägs av Netmore och infrastrukturinvesteraren Polar Structure.

För mer information, vänligen kontakta

Rolf Norberg Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2021 kl 20:00 CET.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90