Netmore lanserar ny verksamhetsstrategi och ledningsgrupp – affärsmodell med fokus på återkommande intäkter

February 15, 2021

Netmore lanserar ny verksamhetsstrategi och ledningsgrupp – affärsmodell med fokus på återkommande intäkter

Styrelse och ledning i Netmore Group, en ledande IoT-operatör, har beslutat om den strategiska inriktningen för koncernen framöver. Strategin baseras i huvudsak på att etablera återkommande intäktsströmmar inom tre de affärsområdena “Netmore Property Network”, “Netmore Open Access 5G Network”, “Netmore IoT Network” (LoRaWAN). Områdena har identifierats med utgångspunkt i marknadsefterfrågan, tillväxtpotential och företagets expertis. Netmores produkter och tjänster utvecklas med en global marknad i åtanke över tid medan Norden, Storbritannien, Irland samt Tyskland är i fokus initialt.

Strategiarbetet har utgått från marknadsefterfrågan, tillväxtpotential och en kartläggning av företagets produkter, tjänster och expertis. Därtill har man tagit i beaktande de megatrender som driver digitaliseringen framåt, och hur dessa påverkar möjligheterna att etablera företaget som en ledande aktör i Norden samt över tid på en internationell marknad. Resultatet av strategiarbetet har utmynnat i ett beslut att fokusera på de tre affärsområdena “Netmore Property Network”, “Netmore Open Access 5G Network”, “Netmore IoT Network” (LoRaWAN), vilka det redogörs för nedan.

Vår nya strategi, med fokus på återkommande intäkter, är noga framtagen och anpassad för att möta den växande efterfrågan inom valda delar av den omfattande marknad som digitaliseringen skapar med IoT som verktyg. I och med att vi kan se och konstatera att IoT nu verkligen händer världen över ligger Netmore, våra tjänster och våra produkter precis rätt positionerade för att kunna hjälpa våra kunder med deras digitala transformation. Som renodlad IoT-operatör och möjliggörare gör vi stor skillnad för fastighetsägare och fastighetsförvaltare, för företag och industrier, och för applikationsutvecklare och sensorbolag i deras transformation och i att framtidsäkra deras verksamheter”, säger Netmore Groups vd Ove Anebygd.

 

Affärsmodell med återkommande intäktsströmmar i fokus

Gemensamt för affärsområdena är att de erbjuder stora möjligheter att etablera intäktsströmmar av återkommande natur, något som Netmore valt att fokusera på i syfte att skapa ekonomisk stabilitet, förutsägbarhet och ett starkt momentum samt långsiktiga kundrelationer. Samtliga tjänster, lösningar och produkter som företaget erbjuder är utvecklade med detta i åtanke, varför omställningen från den tidigare affärsmodellen som baserades på projektintäkter successivt fortgår.

De återkommande intäkterna som byggs upp över tid kanaliseras huvudsakligen från månatliga intäkter som kommer från flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node, abonnemangsintäkter från enheter som kopplas upp i IoT-nätet och från rollen som operatör för privata och öppna 5G-nätverk.

 

Netmore Property Network

Fastighetsägare och fastighetsförvaltare ser idag stora möjligheter med att digitalisera sina bestånd. Utöver behovet av säkra fastighetsnät och fastighetstyrning, så finns det även stor potential att med hjälp av IoT reducera energiförbrukning, och det blir dessutom allt viktigare för fastighetsägare att etablera nya digitala intäktsströmmar som ökar fastigheternas driftnetto. Inom detta område erbjuder Netmore fastighetsägare att ansluta sina fastigheter till Netmore Property Network med hjälp av Netmore Proptech Node, som på ett enkelt och säkert sätt både ger fastighetsägare och fastighetsförvaltare full kontroll över fastighetsnätverket och de system som nyttjar det, samt möjliggör ökat driftnetto genom att introducera nya digitala intäktsströmmar.

Läs mer här.

 

Netmore Open Access 5G Network

5G-teknologin spås tack vare den låga svarstiden kombinerat med den höga överföringshastigheten att möjliggöra för ett stort antal nya användningsområden och tillämpningar, inte minst inom IoT.

Tack vare 5G-teknikens särskilda egenskaper så skapas även helt nya möjligheter för att förse inomhusmiljöer med en trådlös uppkoppling som har potential att både komplettera och överträffa andra alternativ och standarder som normalt sett används inom samma område. Detta skapar både en marknad ett behov av dedikerade satsningar på att bygga nätverk inomhus, vilket tas fasta på i den nya strategin.

Netmore är pionjär inom både privata och öppna 5G-nätverk, och erbjuder lösningar som möjliggör även för mobiloperatörer att nyttja den infrastruktur som fastighetsägaren investerar i.

Läs mer här.

 

IoT Network (LoRaWAN)

Tjänsteutvecklare och sensorleverantörer inom IoT har många gånger lösningar och produkter som förutsätter både stor skalbarhet och pålitlig konnektivitet som kan integreras som en del av deras produkt. Att möjliggöra detta innebär en sänkt tröskel och vidgad marknad för många företag vars lösningar har potential att skapa stor samhällsnytta. Netmore bygger rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknologi, och möjliggör för både applikationsutvecklare och sensorbolag att nå den geografiska omfattning som krävs för att få volym i sin affär. Netmores nät och plattform är särskilt anpassade för dessa aktörers behov, och infrastrukturen är anpassad för att på sikt förse miljontals sensorer med abonnemang som genererar en stadigvarande uppkoppling.

Läs mer här.

 

5G & IoT – En internationell marknad

Netmore levererar tjänster på över 20 olika marknader där Sverige, Storbritannien, Irland och Tyskland är de mest betydande i dagsläget. Det är också på dessa marknader som företaget har en etablerad verksamhet på plats, och initialt kommer att fortsätta stärka sin närvaro, samtidigt som övriga länder bearbetas på distans.

”Netmore har en expertis och en mjukvarubaserad produktportfölj som är väl lämpad för att hjälpa företag på en internationell marknad där behoven kan variera från fall till fall. Vi har redan haft framgång i både Storbritannien, Irland och Tyskland bland annat genom ett 5G-relaterat partnerskap med Warth & Klein Grant Thornton, och genom att vi vunnit två betydelsefulla 5G-upphandlingar. Vi ser fram emot att kunna leverera även övriga delar av Netmores portfölj till den internationella marknaden framöver”, säger Arti Ots, ansvarig för strategi och internationell etablering på Netmore Group.

 

Organisationsförändringar

I samband med beslut om den nya strategin har Netmore Group valt att förändra organisationen i syfte att utveckla verksamheten inom de tre affärsområdena. Den nya organisationen och organisationsförändringarna sammanfattas nedan:

  • Ledningsgruppen koncentreras genom att reduceras från tolv till sju personer.
  • De tre affärsområdena samlas i en gemensam försäljning- och marknadsenhet i syfte att skapa affärsdrivande synergier.
  • Teknisk produktutveckling som är baserad i Sverige kompletteras med utländska utvecklingsresurser.

 

Ledningsgruppen kommer bestå av följande personer:

 

Ove Anebygd, CEO, anställd/kontrakterad sedan 2020

Innehav av aktier eller teckningsoptioner i Netmore: 3 076 923 aktier av serie B.

Thomas Plate, CFO, anställd/kontrakterad sedan 2017

Innehav av aktier eller teckningsoptioner i Netmore: 108 503 aktier av serie B och 77 000 teckningsoptioner.

Johan Jobér, CTO, anställd/kontrakterad sedan 2011

Innehav av Aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 1 365 284 aktier av serie A och 230 418 aktier av serie B privat samt 2 331 568 aktier av serie A och 2 279 028 aktier av serie B via bolag.

Andreas Stenhager, CCO, anställd/kontrakterad sedan 2019

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: Delägare i Kapitopia AB som innehar 2 361 422 aktier av serie A och 7 800 000 aktier av serie B via bolag.

Martin Edofsson, Head of Products, anställd/kontrakterad sedan 2019

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 77 000 teckningsoptioner och 15 000 aktier av serie B

Andreas Eriksson, COO, anställd/kontrakterad sedan 2020

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 539 289 aktier av serie B.

Arti Ots, CSO, anställd/kontrakterad sedan 2019

Innehav av aktier samt teckningsoptioner i Netmore: 77 000 teckningsoptioner.

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd CEO, +46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90