Netmore och Polar Structure ingår långsiktigt strategiskt partnerskap genom bildandet av Netmore Polar Networks

September 30, 2020

Netmore Group AB (publ), Sveriges ledande privatnätsoperatör, och Polar Structure AB, investerare och utvecklare av nordisk infrastruktur, har idag ingått ett långsiktigt partnerskap som omfattar ett flertal samarbetsområden. Polar Structures egna verksamhetsområden kommer utgöra ett betydande kundunderlag för det gemensamt ägda bolaget Netmore Polar Networks.

Netmore och Polar Structure ingår långsiktigt strategiskt partnerskap genom bildandet av Netmore Polar Networks

Netmore Group AB (publ), Sveriges ledande privatnätsoperatör, och Polar Structure AB, investerare och utvecklare av nordisk infrastruktur, har idag ingått ett långsiktigt partnerskap som omfattar ett flertal samarbetsområden. Polar Structures egna verksamhetsområden kommer utgöra ett betydande kundunderlag för det gemensamt ägda bolaget Netmore Polar Networks.

Uppgörelsen innehåller i korthet följande samarbetsområden:

  1. Polar Structure tillskjuter ett gemensamägt bolag, Netmore Polar Networks (NPN), en kreditfacilitet om 50 MSEK för möjliggörandet av en snabb uppbyggnad av ett nationellt IoT-nät (Internet of Things). Tillsammans med Netmores nuvarande operatörsverksamhet av 60 kommuners IoT-nät kommer denna utbyggnad skapa helt nya förutsättningar för kunder att kostnadseffektivt rulla ut sensor och tracking-lösningar som kräver stor geografisk täckning.
  1. Polar Structure har ingått ett avtal som ger Netmore exklusivitet för Polar Structures samtliga omfattande behov av IoT-tjänster. NPN har i gengäld åtagit sig att säkerställa den täckning som Polar Structures nationella och europeiska verksamhet kräver.
  1. Parterna har vidare avtalat om att ta fram och erbjuda finansieringslösningar till Netmores kunder för både nätutbyggnad och sensorer inom samtliga Netmores affärsområden. Ambitionen är att kunna erbjuda bl.a. fastighetsägare en attraktiv modell för att kunna digitalisera sina fastigheter, vilket inkluderar affärsmöjligheterna att äga egen 5G infrastruktur.
  1. För att accelerera Netmores möjligheter att skala upp sin verksamhet, har Polar Structure tecknat ett konvertibelt lån om 30 msek som kan konverteras till aktier i Netmore inom 3 år på konverteringskurs 3,00 kr/aktie. Styrelsen anser att Polar Structure utgör ett viktigt steg i bolagets strävan mot att utöka det institutionella ägandet i bolaget och säkerställa en trygg finansiell ägarstruktur för Netmores vidare internationella expansion.

”I byggandet av en internationell plattform inom infrastruktur som skall förändra och effektivisera måste vi bli medvetna om vad vi skall förbättra för framtida generationer. Med vår tydliga ESG profil (Environmental, Social, and Governance) blir det avgörande att vi kan mäta, styra och därmed positivt påverka samtliga av våra infrastruktur-investeringar. Vi i Polar Structure är stolta över att tillsammans med Netmore bygga rikstäckande IoT-nät i Sverige för både låg och höghastighetsapplikationer.” säger Tobias Emanuelsson, VD på Polar Structure AB och fortsätter: ”Genom att vara ägare kommer vi vara en stor beställare av sensorer, samt även tillse att vara delaktiga i att skapa innovativa och miljösmarta lösningar för nordisk, och på sikt, europeisk infrastruktur. Polar Structures kunder finns framför allt representerade i ett flertal europeiska länder. Att vi i Polar Structure delar ambitionen med Netmore att expandera i Europa känns oerhört inspirerande och i linje med vår affärsstrategi” säger Tobias Emanuelsson

”Vi uppnår genom partnerskapet med Polar Structure vår målsättning att kunna erbjuda ett rikstäckande IoT-nät tillgängligt för alla aktörer med behov att effektivisera och digitalisera sin verksamhet genom datainsamling från sensorer. säger Ove Anebygd VD på Netmore Group AB och fortsätter: ”Netmore som pionjär i uppbyggnaden och drift av privata 5G nät i Europa kan  tillsammans med Polar Structure gemensamt adressera det växande behovet av 5G i fastigheter och industrier. Samarbetet med Polar Structure inte bara bekräftar Netmores position som marknadens ledande privata nätoperatör utan accelererar även den nationella utbyggnaden och lägger grund för internationaliseringen av vår verksamhet.” säger Ove Anebygd

Information angående konvertibelvillkoren:

Styrelsen i Netmore har bedömt bolagets kapitalbehov samt möjligheten att ingå ett samarbete med Polar Structure AB och fattat beslut om att avvika från aktieägarnas företrädesrätt och genomföra en riktad emission i form av ett konvertibelt lån till Polar Structure AB om 30 000 000 SEK. Konvertibeln löper på 3 år med en årlig ränta om 5 procent. Konvertering till B-aktier i Netmore kan ske under perioden från och med den 1 oktober 2022 till och med den 11 september 2023 till en konverteringskurs om 3 SEK. Vid full konvertering kan aktiekapitalet i Netmore komma att öka med 1 000 000 SEK.

Bolagets största ägare, Buildroid Invest AB, har samtidigt ingått ett borgensåtagande med Polar Structure AB avseende fullgörande av återbetalning av konvertibeln för det fall Polar Structure väljer att inte konvertera till aktier. För borgensåtagandet har Netmore och Buildroid kommit överens om att en årlig ersättning om 2,5 procent på borgensbeloppet skall utgå. Styrelsen bedömer att ersättningen är marknadsmässig och har i samband med upptagandet av konvertibeln utvärderat flertalet finansieringsalternativ och säkerhetsmöjligheter men kommit fram till att den nu presenterade lösningen utgör den bästa för samtliga aktieägare i bolaget vid denna tidpunkt. Bedömning har gjorts att det totala belopp som kommer utgå för ersättning till Buildroid inte utgör sådant belopp som föranleder bolagsstämmans godkännande. Styrelseledamöter i Netmore som också företräder Buildroid har inte deltagit i beredningen eller beslutet avseende ersättning för borgensåtagandet.

För mer information,

Ove Anebygd, VD Netmore Group AB

+46705195798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl 21:00 CET.

Om Polar Structure AB

Polar Structure är en plattform för ägande och förvaltning av infrastrukturrelaterade tillgångar. Vi samlar kompetens och kapital för att skapa en effektiv förvaltningsorganisation där långsiktighet och hållbarhet står i fokus. Genom att vara initiativtagare och grundare till nya bolag inom infrastruktur kan vi redan från start skapa en kultur och ett förhållningssätt som ställer höga krav vad gäller affärsetik och ansvarstagande.

Utöver de bolag som vi är grundare av och majoritetsägare i gör vi även minoritetsinvesteringar i innovativa bolag som vi tror kan bidra till en bättre helhet inom Polar Structures plattform. Våra samarbetspartners består av bolag inom såväl offentlig som privat sektor.

Om Netmore Group AB

Netmore Group AB är en IoT-operatör som möjliggör heltäckande och dedikerade lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra, pålitliga och hållbara kommunikationsnät och utvecklar ett ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt.

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market.

G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se