Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN®-täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna

December 30, 2020

Netmore slutför förvärvet av tillgångar från IoT-aktören Talkpool och stärker därmed sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. I affären ingår Talkpools nätbolag Nordic IoT Networks AB och dess infrastrukturtillgångar, i form av ett 100-tal LoRaWAN-gateways, som förstärker befintlig täckning för Netmores nät. Affären ökar även de återkommande intäkterna i och med att aktiva abonnemang i det förvärvade nätbolaget tillfaller Netmores utökade nät. Abonnemangen baseras på pågående IoT-projekt med ett antal stora svenska företag som idag nyttjar nätet. Affären värderas till 7,5 MSEK bestående av en initial köpeskilling om 3,5 MSEK och en tilläggsköpeskilling om 4 MSEK.

Netmore slutför förvärvet av IoT-nät från Talkpool – utvidgar LoRaWAN ® -täckningen, förstärker kunderbjudandet och ökar de återkommande intäkterna

Netmore slutför förvärvet av tillgångar från IoT-aktören Talkpool och stärker därmed sin position som Sveriges ledande IoT-operatör. I affären ingår Talkpools nätbolag Nordic IoT Networks AB och dess infrastrukturtillgångar, i form av ett 100-tal LoRaWAN-gateways, som förstärker befintlig täckning för Netmores nät. Affären ökar även de återkommande intäkterna i och med att aktiva abonnemang i det förvärvade nätbolaget tillfaller Netmores utökade nät. Abonnemangen baseras på pågående IoT-projekt med ett antal stora svenska företag som idag nyttjar nätet. Affären värderas till 7,5 MSEK bestående av en initial köpeskilling om 3,5 MSEK och en tilläggsköpeskilling om 4 MSEK.

Netmore tillförs i och med affären infrastruktur i form av ett 100-tal gateways som utökar den geografiska LoRaWAN-täckningen i strategiskt viktiga områden som Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Lund, Eskilstuna och Södertälje. Därtill medför konsolideringen av bolagens nät en ökad nyttjandegrad och därmed högre intäkter tack vare att de sensorer och mätare som idag nyttjar Talkpools nät framöver tillfaller Netmores utökade nät.

Talkpool bedriver i det aktuella nätet flera digitaliseringsprojekt med större svenska företag. Tillgången till Netmores utökade LoRaWAN-nät får direkt positiv effekt för pågående och kommande samarbeten med exempelvis fastighets-, konstruktions- och försäkringsbolag, till vilka man erbjuder sensorer och som möjliggör effektivisering genom digitalisering. Även lösningarna som Talkpool utvecklar framgent kommer nyttja Netmores nätinfrastruktur, något som kommer att öka de återkommande intäkterna för Netmore. Affären värderas till 7,5 MSEK och regleras i två delar enligt följande:

3,5 MSEK i initial köpeskilling avser installerade samt lagerförda gateways, kundfordringar och kassa. Beloppet erläggs med aktier i Netmore Group AB till en värdering som motsvarar volymviktad genomsnittlig kurs de senaste tio börsdagarna, vilken beräknats till cirka 1,23 SEK. Bolagets aktiekapital kan härigenom komma att öka med högst 284 199 SEK.

4 MSEK i tilläggsköpeskilling i form av en räntefri revers. Tilläggsköpeskillingen skall erläggas tre år efter tillträdesdagen och kan konverteras till nyemitterade aktier till en fastställd emissionskurs om 3,0 SEK per aktie.

Talkpool erhåller därmed således starka incitament för att driva projekt och bidra med affärer som gynnar Netmore.

Tillträdet för affären sker den 15 februari 2021 och är villkorat av att samtycke kring väsentliga avtal kunnat inhämtas av motparten.

”Detta är en viktig affär för svenska IoT-aktörer. Dels utvidgar affären Netmores LoRaWAN-täckning, vilket medför att IoT-projekt får förbättrade förutsättningar när fler enheter kan kopplas upp. Dels är affären helt i linje med vår huvuduppgift att som operatör möjliggöra pålitlig, och storskalig IoT genom utrullning av kvalitativ IoT-infrastruktur i hela landet”, säger Ove Anebygd, vd Netmore.

”Talkpool startade Nordic IoT Networks för att säkerställa nättäckning och en fungerande marknad för våra lösningar och sensorer. Genom samarbetet med Netmore kan vi fokusera på våra IoT-baserade lösningar och sensorer för undermätning, miljöcertifiering och energieffektivisering över hela Sverige vilket har efterfrågats av våra kunder.

Samarbetet möjliggör också en snabbare och bredare utrullning av nya lösningar relaterade till fukt, vattenskador och radon där det finns ett behov av ett nationellt nät med bra täckning. Affären är en win-win för både Netmore och Talkpool, och vi ser stor potential i ett fortsatt samarbete.” kommenterar Stefan Lindgren, vd Talkpool AB.

 

Netmore bygger rikstäckande LoRaWAN-nät

Aktuell status för Netmores pågående arbete med att bygga ett landsomfattande IoT-nät baserat på LoRaWAN-teknik kan sammanfattas enligt följande:

  • Cirka 80 kommuner är anslutna, eller har tecknat avtal där Netmore kommer att leverera samt agera operatör för nätverket.
  • Netmore Polars förvärv av tolv master från Växjö Radiosystem utvidgar nätet ytterligare i samband med att fler gateways installeras.
  • Ytterligare cirka 100 gateways på strategiskt viktiga platser tillförs i och med förvärvet från Talkpool, något som utökar IoT-nätets geografiska täckning.
  • Netmores arbete att tillsammans med Polar Structure bygga det landsomfattande nätet pågår löpande, och följer en strategisk plan som baseras på geografi, efterfrågan på konnektivitet och framtida digitaliseringsbehov.
  • Tillväxten av uppkopplade enheter i Netmores IoT-nät löper parallellt med nätutbyggnaden, och innebär att företagets månatligen återkommande intäkter successivt växer i takt med att allt fler enheter kopplas upp.

För mer information, vänligen kontakta

Ove Anebygd CEO, +46 705 195 798, ove.anebygd@netmoregroup.com

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl 18:30 CET.

Netmore Group AB är en IoT-operatör som möjliggör heltäckande och dedikerade lösningar för städer, industrier, fastigheter och bostäder. Tillsammans med våra partners bygger vi säkra, pålitliga och hållbara kommunikationsnät och utvecklar ett ekosystem för Internet of Things, lokalt, nationellt och globalt. 

Netmore Group bildades 2010 och är sedan 2017 listade på Nasdaq First North Growth Market. G&W Fondkommission är företagets Certified Adviser för listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Tel: 08-503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se