Netmore tillsätter spetskompetens på nyckelposition inom fastighetsdigitalisering

September 14, 2021

Netmore inleder fjärde kvartalet med att tillsätta affärsdrivande spetskompetens inom fastighetsdigitalisering. Mattias Averup ansluter och axlar rollen som chef för digital fastighetsutveckling, och kommer att fokusera på att implementera värdeskapande tillämpningar för fastighetsägare och samarbetspartners. Mattias har en gedigen bakgrund inom fastighetssektorn där han drivit flertalet framgångsrika digitaliserings- och utvecklingsprojekt som skapat stor mätbar nytta för olika fastighetsbolag.

Netmore tillsätter spetskompetens på nyckelposition inom fastighetsdigitalisering

Netmore inleder fjärde kvartalet med att tillsätta affärsdrivande spetskompetens inom fastighetsdigitalisering. Mattias Averup ansluter och axlar rollen som chef för digital fastighetsutveckling, och kommer att fokusera på att implementera värdeskapande tillämpningar för fastighetsägare och samarbetspartners. Mattias har en gedigen bakgrund inom fastighetssektorn där han drivit flertalet framgångsrika digitaliserings- och utvecklingsprojekt som skapat stor mätbar nytta för olika fastighetsbolag.

Mattias ansluter till Netmore under oktober månad, och kommer omgående att påbörja kartläggning av de behov som finns hos företages kunder och samarbetspartners i fastighetssegmentet. Målsättningen är att inleda implementationsfasen av minst ett digitaliseringsprojekt under fjärde kvartalet 2021.

Nedan presenteras ett axplock av de tekniska utvecklingsprojekt som Mattias drivit och genomfört för olika fastighetsaktörer.

Digitalisering som möjliggör omfattande energibesparing

Mattias har genomfört ett stort antal projekt som åstadkommit mer än 10 % energibesparing på fyra år, och därtill pågår flera projekt som har potential att reducera energiförbrukningen i fastighetsbestånd med ytterligare 10-15 %. Projekten innebär konkreta besparingar, sänkta operativa kostnader och minskade klimatavtryck av betydande omfattning.

Öppet nät via fiber – Affärsutveckling som stärker driftnettot genom ökade intäkter

Med syftet att uppnå ett öppet nät som tillgodoser hyresgästernas tjänstebehov (bredband, IP-TV och IP-tele) genomfördes ett fiberinfrastrukturprojekt i KKB:s bestånd. Projektet resulterade i större valfrihet för hyresgäster, och ökade nettointäkter för fastighetsägaren.

Vattenbesparing i fastighetsbestånd

Utveckling och implementation av vattenbesparingsprojekt för som beräknas ge årlig besparing på mellan 500 SEK och 1000 SEK per lägenhet i ett KKB:s flerbostadsbestånd. Utöver vattenbesparing som beräknades till 460 SEK per lägenhet så tillkommer energibesparing som i ett högre scenario uppgår till 580 SEK per lägenhet.

 

”Netmores produktportfölj är unik i sitt slag, och lägger grunden för kraftfull fastighetsdigitalisering som har potential att skapa mycket stora värden för såväl stora som små fastighetsägare. Jag ser fram emot att omgående påbörja implementationen av värdeskapande digitala tillämpningar hos Netmores kunder och samarbetspartners i fastighetssektorn, och välkomnar dialog med svenska fastighetsförvaltare och fastighetsägare.”,
säger Mattias Averup, Chef Digital Fastighetsutveckling, Netmore

Nyckelposition inom den kommersiella organisationen

Rollen som chef för digital fastighetsutveckling innebär att Mattias uppdrag blir att identifiera och initiera affärs- och förbättringsmöjligheter hos Netmores kunder. Fokus hamnar på att öka driftnetto genom implementering av digitala processer och tjänster, samt på att bygga och etablera relationer med nyckelpersoner i de olika kundorganisationerna.

 

”Den kommersiella organisationen som nu tar form är mycket väl rustad för att fördjupa relationer och etablera intäktsströmmar på en marknad där digitalisering blir en allt viktigare framgångsfaktor, inte minst för fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Mattias utgör ett viktigt tillskott som tack vare sin unika förmåga att kombinera fastighetsdigitalisering och affärsutveckling medför att både vi och våra kunder kan skapa direkta värden med hjälp av våra lösningar”,
Andreas Stenhager, Chief Commercial Officer, Netmore

Kontaktuppgifter:

 

Mattias Averup, Head of Digital Property Development, Netmore

Tel: +46 70 856 57 85

E-post: mattias.averup@netmoregroup.com

Andreas Stenhager, Chief Commercial Officer, Netmore

Tel: +46 70 080 88 25

E-post: andreas.stenhager@netmoregroup.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90