Netmores företrädesemission tecknades till ca 80 procent

June 28, 2018

Netmore Group AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Netmores företrädesemission tecknades till ca 80 procent

Stockholm, 28 juni 2018.

Netmore Group AB (publ) har i maj/juni 2018 genomfört en företrädesemission vilket tillför bolaget ca 9,8 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen i Netmore Group AB:s (publ) företrädesemission att totalt 9 298 521units tecknades, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 80 procent. 4 133 062 units, ca 4,3 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av erbjudandet tecknades med stöd av uniträtter. 5 165 459 units tecknades utan företräde, motsvarande cirka 44 procent av erbjudna units. Utfästa teckningar från ingivarna av teckningsförbindelser ingår i ovanstående.

Kvittningar kommer att genomföras om totalt ca 1 MSEK, dels kvittningar till styrelseledamoten Johan Jobér med närstående bolag om ca 0,8 MSEK, dels till Advanced Research AB, närstående bolag till huvudägare Arnfinn Röste, med ca 0,2 MSEK.

Aktiekapitalet ökar genom emissionen med 929 852,10 kronor till 2 093 541,90 kronor. Utestående antal aktier kommer därmed att uppgå till 20 935 419 stycken efter emissionens registrering vid Bolagsverket, fördelat på 3 682 000 A-aktier och 17 253 419 B-aktier. Smärre justeringar av ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen vid Bolagsverket. De i emitterade units medföljande teckningsoptionerna av serie TO 4 B kommer att uppgå till 9 298 521 st och medför rätt att teckna ytterligare 4 649 260 B-aktier under utnyttjandeperioden under augusti 2019.

Avräkningsnotor skickas ut idag och samtliga tecknare utan företräde har erhållit full tilldelning. G&W Fondkommission är finansiell rådgivare i transaktionen och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

Bolagets VD Rikard Slunga kommenterar: ”Det är glädjande att vi kunnat genomföra emissionen som nu ger oss möjlighet att realisera planen att nå lönsamhet. Behovet och intressetför lokala mobilnät är stort och kommer att öka ytterligare snart när 5G och Internet of Things, IoT, introduceras då kravet på bra täckning ökar för att kunna ansluta alla enheter trådlöst. NETMORE – med unika produkter och lösningar inom lokala nät – är väl positionerat att bli en ledande leverantör av mobiltjänster på framtidens mobilmarknad. Målet är inställt på att nå minst 5 000 abonnenter under år 2018 och därefter en fortsatt ökande abonnemangstillväxt under 2019. Tillsammans med försäljningen av lokala nät kommer det att vara tillräckligt för att göra bolaget kassaflödespositivt under det första halvåret 2019. Fokus ligger nupå att fortsätta marknadsföra och driva försäljning av de lokala näten, sälja abonnemang som fyller näten med trafik samt komplettera med IT-integration så att kunderna får sina olika IT-lösningar att fungera trådlöst. Med den nu avslutade emissionen har vi förutsättningar för att kunna nå fram till lönsamhet. Vi ser nu med tillförsikt och stora förhoppningar fram mot resten av 2018. ”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD netmore, +46 73 172 30 02, rikard.slunga@netmore.net

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 klockan 12:30 (CET).

Om Netmore Group AB (publ)

Netmore är en mobiloperatör som når hela Sverige och genom eget

mobilnät ger sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris.

Till kunden marknadsför och levererar Netmore utöver mobiltjänster och eget mobilnät (med mobil accesspunkt), högkvalitativa WiFi-nät samt IT -integration in i kundens kritiska process- och affärssystem. Kundens behov styr den helhetslösning som erbjuds och som framtidssäkrar kundens kommunikation. Netmore erbjuder specialister inom nätkonstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll.

Produkter och tjänster säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser, främst på den svenska marknaden – men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden och Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.