Netmores nätbolag ECN förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna

June 3, 2022

Nätbolaget European Connectivity Networks (ECN), som samägs av Netmore Group och infrastrukturbolaget Polar Structure förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna. Affären omfattar både nätverksinfrastruktur och befintliga kundavtal med tillhörande abonnemang, och förväntas bidra till signifikant sensortillväxt i IoT-nätet de kommande åren.

Netmores nätbolag ECN förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna

Nätbolaget European Connectivity Networks (ECN), som samägs av Netmore Group och infrastrukturbolaget Polar Structure förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna. Affären omfattar både nätverksinfrastruktur och befintliga kundavtal med tillhörande abonnemang, och förväntas bidra till signifikant sensortillväxt i IoT-nätet de kommande åren.

“Förvärvet av Techtenna är ett viktigt steg för vår europeiska IoT expansion. Vi möjliggör genom detta förutsättningar att enkelt och kostnadseffektivt koppla upp smarta mätare och sensorer som ger förutsättningar för mätbarhet och spårbarhet. Affären innebär även att det goda samarbetet mellan Polar Structure och Netmore tar nästa steg och att vårt gemensamma bolag European Connectivity Networks utvecklas i linje med den uttalade målbilden.”
säger Tobias Emanuelsson, VD, Polar Structure

”Tack vare Netmore och ECN får Techtenna de förutsättningar som krävs för att kunna accelerera affären och fokusera på att driftsätta storskaliga IoT-projekt. Vi får även en partner vars mycket tydliga vision och målbild för LoRaWAN i Europa på både kort och lång sikt gynnar våra befintliga kunder och samarbetspartners med anledning av den ökade skalbarhet som det växande nätet medför.”
säger Marco Sprenkels, VD & Grundare, Techtenna

Kundavtal och nätverksinfrastruktur ingår i affären

Förvärvet av nederländska Techtenna är av stor betydelse för både Netmore och ECN. Netmore kommer tack vare förvärvet, i egenskap av att vara operatör för LoRaWAN, markant att utöka sin adresserbara marknad.

För nätbolaget ECN innebär förvärvet att man omgående kan ansluta Techtennas LoRaWAN-gateways till det redan växande IoT-nätet, vilket medför att den geografiska täckningen utökas till att omfatta merparten av Nederländerna på ett kostnadseffektivt sätt. ECN kommer även fortsätta investera i nätet med en målbild att nå full nationell täckning.

Både Netmore och ECN gagnas även av att man tar över Techtennas befintliga kundstock samt de presumtiva kunder vilka bearbetas idag. Techtennas nät försörjer idag ett betydande antal IoT-projekt. Dessa projekt, som görs tillsammans med erkända aktörer, beräknas bidra signifikant till sensortillväxten i nätet.

”I och med förvärvet av Techtenna förstärker vi vår redan starka position och organisation i den växande europeiska IoT marknaden. Techtennas två grundare Marco Sprenkels och Jeroen Goos är mycket viktiga tillskott till vår organisation med den kunskap och lokala marknadsnärvaro de för med sig. Vi befäster nu positionen som en av Europas snabbast växande IoT-operatörer, både när det kommer till geografisk täckning och antalet sensorer som löpande kopplas upp i vårt nät. Samarbetet med Polar Structure skapar en unik förutsättning för en fortsatt europeisk utbyggnad ”
säger Ove Anebygd, VD, Netmore Group

Netmores LoRaWAN-erbjudande stärker Techtenna

I samband med att Techtenna förvärvas av ECN får Techtenna ett antal konkurrensfördelar och förbättrade möjligheter att bearbeta marknaden samt sjösätta större IoT-projekt. Techtenna kan accelerera affären tack vare att man i Netmore och ECN får en partner som möjliggör för ökad skalbarhet, och därtill kan man ytterligare utöka fokuset på innovation tack vare att nätet drivs och förvaltas av Netmore och ECN.

Vidare kan Techtenna, som tills vidare fortsätter verka under befintligt varumärke, med hjälp av det förstärkta täckningserbjudandet inleda dialog med kunder som har europeiska ambitioner för sina lösningar. Netmore och ECN öppnar därmed dörren till en större marknad för Techtenna och dess kunder.

Starka drivkrafter på den nederländska IoT-marknaden

Den nederländska IoT-marknaden kännetecknas av en hög mottaglighet för IoT-lösningar och tjänster. Man har inom flera segment tagit viktiga steg inom digitalisering vilket medför att storskaliga IoT-projekt nu kan rullas ut i en allt snabbare takt.

Marknaden för smart mätning inom bland annat vatten och gas är ett område där IoT-lösningarna har stor potential att förbättra förvaltningen av befintliga system och infrastruktur för distribution av bland annat vatten och gas. Detta har skapat ett accelererande behov av utökad LoRaWAN-täckning, en marknadsefterfrågan Netmore och ECN möter genom att erbjuda både ’coverage on demand’ och ’coverage guarantee’ i hela Nederländerna.

Andra områden som driver marknaden för LoRaWAN-tjänster i Nederländerna finns bland annat inom logistik och smarta byggnader. Vidare har man från regulatoriskt håll presenterat krav på bland annat övervakning av luftkvalité i skolor, vilket också är ett område där det finns många välbeprövade lösningar som bygger på LoRaWAN.

Kontaktuppgifter:

Ove Anebygd, vd Netmore Group
Tel: +46 705 195 798
ove.anebygd@netmoregroup.com 

Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure
Tel: +46 738 391 810
tobias@polarstructure.se 

Marco Sprenkels, vd Techtenna
Tel: +31 6 43027143
m.sprenkels@techtenna.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Om Polar Structure

Polar Structure utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett mer uthålligt och hållbart samhälle. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon. Polar Structure har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet och är verksamma inom järnväg, logistik, batterilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.

Mer information om Polar Structure finns på www.polarstructure.se