Netmores nätbolag ECN förvärvar spanska LoRaWAN-operatören Redexia

June 14, 2022

Netmores nätbolag European Connectivity Networks (ECN), som samägs med infrastrukturbolaget Polar Structure, förvärvar den spanska LoRaWAN-operatören Redexia. Förvärvet innebär att Netmore och ECN tar över kundavtal, befintlig nätinfrasturktur och Redexias kommersiella samt tekniska organisation. Den spanska marknaden för IoT präglas av stora investeringar inom mätning av vatten och gas, vilket förväntas bidra till betydande sensortillväxt i IoT-nätet de kommande åren.

Netmores nätbolag ECN förvärvar spanska LoRaWAN-operatören Redexia

Netmores nätbolag European Connectivity Networks (ECN), som samägs med infrastrukturbolaget Polar Structure, förvärvar den spanska LoRaWAN-operatören Redexia. Förvärvet innebär att Netmore och ECN tar över kundavtal, befintlig nätinfrasturktur och Redexias kommersiella samt tekniska organisation. Den spanska marknaden för IoT präglas av stora investeringar inom mätning av vatten och gas, vilket förväntas bidra till betydande sensortillväxt i IoT-nätet de kommande åren.

“Genom förvärvet av Redexia fortsätter vi vår europeiska IoT expansion och får geografisk täckning i ytterligare en viktig marknad. Affären visar på det goda samarbetet mellan Polar Structure och Netmore och befäster ECNs position som ett av de snabbast växande nätbolagen i Europa”.
säger Tobias Emanuelsson, VD, Polar Structure

”Tack vare Netmore och ECN kommer vi att kunna erbjuda LoRaWAN i de 20 största städerna i Spanien, vilket innebär att vi kan ta nästa steg för att driftsätta stora projekt tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vidare kommer Netmores tekniska expertis medföra att våra befintliga kunder får ett ökat stöd i sina projekt. Vi har nu stora möjligheter att bli en ännu tydligare ledare på den spanska LoRaWAN-marknaden”
säger Alex Bryszkowski, VD & Grundare, Redexia

Affären i korthet – synergier och stärkta kommersiella förutsättningar

Förvärvet av LoRaWAN-operatören Redexia innebär att Netmore och ECN omgående etableras på den viktiga spanska marknaden för IoT.

I affären ingår LoRaWAN-infrastruktur som direkt kommer att anslutas till Netmores och ECNs IoT-nät, vilket medför att Netmores ekosystem av kunder och samarbetspartners omgående får åtkomst till den växande spanska marknaden.

I affären ingår även befintliga kundavtal och den orderingång som bedöms följa av de påbörjade kunddialoger som Redexia för.

Slutligen erhåller man i och med förvärvet både teknisk expertis och ett kommersiellt momentum i samband med att Redexias organisation ansluter till bolaget, och kommer att fortsätta den framgångsrika bearbetningen av den spanska marknaden.

”Förvärvet av Redexia visar återigen varför vårt välutvecklade samarbete med Polar Structure ger både Netmore och ECN unika förutsättningar att agera på den snabbt växande marknaden för LoRaWAN i Europa.Tack vare Redexias starka lokala marknadsnärvaro tar vi steget in på den spanska marknaden med goda kommersiella förutsättningar som över tid kommer rendera i fler uppkopplade enheter och ökade månatliga intäkter”
säger Ove Anebygd, VD, Netmore Group

Spaniens 20 största städer får LoRaWAN när Netmore och ECN bygger ut nätet

Efterfrågan på LoRaWAN i Spanien ökar till följd av de investeringar som görs när system för mätning av gas, vatten och el digitaliseras. Netmore och ECN kommer initialt att ansluta Redexias befintliga nät till det egna nätet, och därefter påbörja utbyggnad av LoRaWAN i Spaniens 20 största städer.

Därmed skapas förbättrade förutsättningar att driftsätta stora samhällsnyttiga IoT-projekt runt om i Spanien, samtidigt som Netmores och dess samarbetspartners adresserbara marknad växer med uppskattningsvis 19 miljoner hushåll och ett antal miljoner företag

Stora investeringar inom smart mätning av vatten och gas driver den spanska marknaden för LoRaWAN

Den spanska regeringen har uttalat ett mål om att uppnå 13,5 miljoner uppkopplade smarta mätare till 2025, vilket är en målsättning som understöds av flera drivkrafter. Dels handlar det om de samhälls- och effektivitetsvinster som finns att hämta till följd av att nätet för distribution av vatten och gas blir ’smart’, dels påverkas marknaden av att europeiska investeringsfonder bidrar till projekten. Detta skapar sammantaget goda förutsättningar för en betydande sensortillväxt inom Netmores LoRaWAN-nät.

Netmore LoRaWAN växer i Europa

Netmore och ECN har under 2022 initierat en omfattande expansion av LoRaWAN i Europa. Man erbjuder nu LoRaWAN i Sverige, Storbritannien, Irland, Nederländerna och Spanien. Därtill finns roamingavtal som ger täckning även i Finland.

Nätutbyggnaden, som kombineras med Netmores europeiska ’coverage guarantee’ och ’coverage on demand’ möjliggör för driftsättning av rikstäckande IoT-projekt inom respektive land. Vidare öppnar Netmore, ECN och Polar Structure även dörrar för storskalig samhällsnyttig IoT som spänner över flera länder i Europa.

Kontaktuppgifter:

Ove Anebygd, CEO Netmore Group
Tel: +46 705 195 798
ove.anebygd@netmoregroup.com 

Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure
Tel: +46 738 391 810
tobias@polarstructure.se 

Alex Bryszkowski, CEO and Co-founder, Redexia
Tel: +34 653829104
alex@redexia.com

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Om Polar Structure
Polar Structure utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett mer uthålligt och hållbart samhälle. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon. Polar Structure har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet och är verksamma inom järnväg, logistik, batterilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.
Mer information om Polar Structure finns på www.polarstructure.se