north net connect AB genomför riktad kvittningsemission

November 29, 2017

north net connect AB genomför riktad kvittningsemission

Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB har valt att utnyttja sin avtalsenliga rätt att teckna 164 952 units genom kvittning av fordringar om 569 084 kr avseende konsultarvode.

Styrelsen i north net connect har den 28 nov. 2017 beslutat att betalning erläggs i form av 164 952 tecknade units à 3,45 kr/st (samma villkor som emissionen per 2017-11-08) genom kvittning, vilket följer den valmöjlighet som stipulerats i ingånget avtal avseende rådgivarens ersättning för nyligen genomförd riktad emission.

Rikard Slunga, VD north net connect kommenterar:

”Vi ser positivt på G&W ́s beslut att kvitta emissionsarvodet, samtidigt som vi konstaterar att kvittningsförfarandet innebär ökat utrymme för fortsatt uppskalning av försäljningsorganisationen”.

Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 7 954 898 st.

Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 16 495,20 SEK till 1 163 689,8 SEK.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 klockan 08:30 (CET).