north net connect AB genomför riktad kvittningsemission

November 29, 2017

Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB har valt att utnyttja sin avtalsenliga rätt att teckna 164 952 units genom kvittning av fordringar om 569 084 kr avseende konsultarvode.

north net connect AB genomför riktad kvittningsemission

Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB har valt att utnyttja sin avtalsenliga rätt att teckna 164 952 units genom kvittning av fordringar om 569 084 kr avseende konsultarvode.

Styrelsen i north net connect har den 28 nov. 2017 beslutat att betalning erläggs i form av 164 952 tecknade units à 3,45 kr/st (samma villkor som emissionen per 2017-11-08) genom kvittning, vilket följer den valmöjlighet som stipulerats i ingånget avtal avseende rådgivarens ersättning för nyligen genomförd riktad emission.

Rikard Slunga, VD north net connect kommenterar:

”Vi ser positivt på G&W ́s beslut att kvitta emissionsarvodet, samtidigt som vi konstaterar att kvittningsförfarandet innebär ökat utrymme för fortsatt uppskalning av försäljningsorganisationen”.

Nytt antal utestående B-aktier kommer efter denna emission att vara 7 954 898 st.

Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 16 495,20 SEK till 1 163 689,8 SEK.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rikard Slunga, VD north net connect AB, +46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

North net connects aktie (NORNET B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2017 klockan 08:30 (CET).