north net connect AB tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission

November 8, 2017

Styrelsen i north net connect AB (publ) har idag beslutat att, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017, genomföra en emission av Units, dvs aktier samt teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare, och omfattar cirka 7,1 MSEK.

north net connect AB tillförs drygt 7 Mkr i riktad emission

Styrelsen i north net connect AB (publ) har idag beslutat att, i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 20 mars 2017, genomföra en emission av Units, dvs aktier samt teckningsoptioner. Emissionen görs utan företräde för befintliga aktieägare, och omfattar cirka 7,1 MSEK. 

Emissionen omfattar 2 061 900 Units och görs på villkor om 3,45 SEK per Unit. Varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen motsvarar cirka 10 % rabatt på genomsnittskursen för aktien under 20 dagar närmast föregående dagen för emissionsbeslutet. Teckningsoptionerna, som biläggs utan vederlag, har motsvarande villkor som de listade optionerna av serie TO1 B (två teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en B- aktie under utnyttjandeperioden 1 – 31 december 2018 för 11 kr per aktie).

Tilldelning i denna emission har i huvudsak skett till institutionella/strategiska investerare, där den största posten om 3,45 MSEK tecknats av LMK Forward AB och resterande är spritt på ett drygt tiotal investerare.

Emissionen genomförs mot bakgrund av det kapitalbehov Bolaget fortsatt har för att skala upp framför allt försäljningsorganisationen inför det försäljningsmässiga genombrott Bolaget har som målsättning. Detta kapitalbehov fanns med som en del i planen i samband med IPO-emissionen men blev då inte tillgodosett.

Rikard Slunga, VD north net connect kommenterar:

”Vi har för närvarande en strid ström med förfrågningar på våra kommersiella trådlösa nätverkslösningar och ser behov att snabbare skala upp vår organisation för att kunna möta dessa kunders önskemål. Samtidigt ska man vara medveten om att det tar tid för ett genomslag och vi måste ha resurser för att kunna driva Bolaget framåt tills dess de kommande ordrar vi siktar mot realiseras.”

De nya aktierna berättigar till utdelning från första avstämningsdatum för utdelning efter det att emissionen registrerats i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Efter genomförd emission kommer det totala antalet utestående B-aktier att vara 7 789 946 st. Emissionen av aktier innebär en ökning av aktiekapitalet med 206 190 SEK till 1 147 194,6 SEK.

I det fall de i denna emission utgivna teckningsoptionerna tecknas fullt ut ökas aktiekapitalet med ytterligare 103 095 SEK.

Den riktade emissionen innebär en utspädning om 18,0 % vad avser aktierna och 8,2 % vad avser nu emitterade teckningsoptioner, i det fall dessa leder till teckning av aktier full ut. Motsvarande utspädning vad avser rösterna är 4,6 % respektive 2,2 %.

Smärre avvikelser från ovanstående kan komma att ske i samband med registreringen hos Bolagsverket.

G&W Fondkommission har agerat som bolagets finansiella rådgivare vid denna transaktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Rikard Slunga, VD north net connect AB,

+46 735 272 486, rikard.slunga@nor.net

 

Om north net connect

North net connect marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2017 klockan 08:30 (CET).