Polar Structure påkallar konvertering av konvertibellån

June 10, 2021

Styrelsen för Netmore Group AB (publ), org.nr. 556830-1351 (”Netmore Group” eller ”Bolaget”), beslutade den 30 september 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2020, att ställa ut ett konvertibelt lån av serie 2020/2023 uppgående till ett nominellt belopp om 30 000 000 kronor till Polar Structure AB (”Polar Structure”). 

Polar Structure påkallar konvertering av konvertibellån

Styrelsen för Netmore Group AB (publ), org.nr. 556830-1351 (”Netmore Group” eller ”Bolaget”), beslutade den 30 september 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2020, att ställa ut ett konvertibelt lån av serie 2020/2023 uppgående till ett nominellt belopp om 30 000 000 kronor till Polar Structure AB (”Polar Structure”).

Den extra bolagsstämman den 1 juni 2021 beslutade att ändra villkoren för Bolagets konvertibel 2020/2023 på så sätt att konvertering kan påkallas under perioden från och med 4 juni 2021 till och med den 11 september 2023. Polar Structure har påkallat konvertering av konvertibellånet till aktier av serie B i enlighet med villkoren. Den utestående skulden uppgår till totalt 30 295 833 kronor inklusive ränta. I enlighet med villkoren för konvertibellånet är konverteringskursen 3 kronor per aktie av serie B och 10 098 611 nya aktier av serie B kommer att ställas ut till Polar Structure.

Konverteringen kommer att innebära en utspädning om cirka 4,04 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och en utspädning om cirka 2,52 procent av det totala antalet röster i Bolaget. Efter konvertering av hela konvertibellånet av serie 2020/2023 kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till totalt 24 966 405,40 kronor, fördelat på sammanlagt 249 664 054 aktier, varav 16 715 601 aktier av serie A och 232 948 453 aktier av serie B, och det totala antalet röster i Bolaget kommer uppgå till 400 104 463.

_

För mer information, vänligen kontakta: 
Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, +46 705 937 489
Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB, +46 768 949 239, Thomas.plate@netmore.se

Denna information är sådan information som Netmore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2021 kl 19:00 CEST.

_

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se 
+46 (0)8 121 576 90