Prospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om ca 37,5 MSEK offentliggjort

October 11, 2019

Prospekt avseende Netmore Groups företrädesemission om ca 37,5 MSEK offentliggjort

EU-tillväxtprospektet avseende den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutats av styrelsen i Netmore Group AB (publ), utifrån bemyndigandet från årsstämman den 9 maj 2019, är nu offentliggjort och hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.netmoregroup.com, emissionsinstitutet Aktieinvest FK ABs hemsida www.aktieinvest.se, samt på finansiella rådgivaren G&W Fondkommissions hemsida www.gwkapital.se. Prospektet har upprättats som ett EU-tillväxtprospekt i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) 2017/1129. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen, som behörig myndighet enligt förordningen (EU) 2017/1129. Finansinspektionen godkänner detta Prospekt enbart i så måtto att det uppfyller de krav på fullständighet, begriplighet och konsekvens som anges i förordning (EU) 2017/1129. Detta godkännande bör inte betraktas som något slags stöd för den emittent eller kvaliteten på de värdepapper som avses i Prospektet. Investerare bör göra sin egen bedömning av huruvida det är lämpligt att investera i dessa värdepapper.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Netmore Group och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Netmore Groups har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

För ytterligare information, kontakta: Erik Hallberg, VD Tel: 0706-58 16 16 E-post:

Erik.hallberg@netmoregroup.com

Netmore Group AB (publ)
Hälsingegatan 49,
113 31 StockholmHemsida: www.netmoregroup.com

Om Netmore Group
Netmore Group AB är en småskalig operatör med huvudfokus på IoT som erbjuder dagens och
morgondagens trådlösa tjänster lokalt såväl som nationellt och globalt. Netmore Group är en komplett
operatör som erbjuder sina kunder möjlighet att påverka täckning, kapacitet och pris, och med lägre
energiförbrukning. Genom de olika dotterbolagen knyts ett flertal tillämpningar inom IoT samman i
Netmores nät och bidrar till framtidens smarta företag, smarta hem, smarta städer och samhällen.
Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08 -503 000 50