Randviken Fastigheter väljer Netmore för omfattande digitaliseringsprojekt – skapar förutsättningar för värdeökning av fastighetsbeståndet

November 15, 2021

Netmore och fastighetsbolaget Randviken Fastigheter har idag tecknat ett sju år långt ramavtal avseende storskalig digitalisering inom Randvikens växande fastighetsbestånd. Netmore blir Randvikens digitaliseringspartner, med målbilden att Netmores produkter och tjänster ska etableras i hela Randvikens fastighetsbestånd. Netmores digitaliseringsexpert Mattias Averup anlitas samtidigt som teknisk chef för Randviken, och kommer att projektleda arbetet med start under fjärde kvartalet 2021.

Randviken Fastigheter väljer Netmore för omfattande digitaliseringsprojekt – skapar förutsättningar för värdeökning av fastighetsbeståndet

Netmore och fastighetsbolaget Randviken Fastigheter har idag tecknat ett sju år långt ramavtal avseende storskalig digitalisering inom Randvikens växande fastighetsbestånd. Netmore blir Randvikens digitaliseringspartner, med målbilden att Netmores produkter och tjänster ska etableras i hela Randvikens fastighetsbestånd. Netmores digitaliseringsexpert Mattias Averup anlitas samtidigt som teknisk chef för Randviken, och kommer att projektleda arbetet med start under fjärde kvartalet 2021.

Netmores plattform och partnernätverk avgörande när Randviken ska bli en ledande aktör inom fastighetsoptimering genom disruptiv och intelligent teknologi

Randviken Fastigheter har en uttalad vision om att bli en ledande aktör inom den digitala omställningen av fastighetsbranschen. Vägen dit går via att arbeta aktivt med intelligent teknik för att uppnå mer hållbara och energieffektiva fastigheter.

Netmores lösningar är utvecklade för att möjliggöra kraftfulla digitaliseringsprojekt i såväl stora som små fastighetsbestånd. Med hjälp av flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node läggs grunden för en framtidssäker digitalisering som öppnar dörrar för ett stort antal tillämpningar inom exempelvis fastighetsautomation, smarta och intelligenta fastighetssystem och nya digitala intäktsströmmar.

De olika tillämpningarna och lösningarna som driver värdeutvecklingen i fastighetsbeståndet kommer från Netmores omfattande partnernätverk av tjänsteutvecklare inom IoT och smarta fastigheter (läs mer här). På så sätt säkerställs att Randviken tar del av lösningar som bygger på marknadsledande innovation i absolut framkant.

”Randvikens tydliga målbild, vision och drivkraft kommer med hjälp av vår expertis samt produkt- och tjänsteportfölj bilda ett fundament för ett långsiktigt samarbete som driver en tydlig värdeutveckling för båda parterna. Vi är glada och stolta att få inleda denna resa tillsammans med ett av marknadens mest spännande fastighetsbolag”,
säger Ove Anebygd, CEO, Netmore Group

”Efter en noggrann utvärdering av olika alternativ på marknaden har vi identifierat Netmore som den bästa helhetslösningen för Randviken i vår ambition att bli en ledande aktör inom hållbar fastighetsförvaltning med hjälp av digitalisering. Vi ser mycket fram emot ett långsiktigt samarbete som kommer gynna både våra hyresgäster och aktieägare”,
säger Gustaf Segerborg, CEO, Randviken Fastigheter

 

Netmores digitaliseringsexpert Mattias Averup anlitas som teknisk chef på Randviken – projektleder arbetet med initialt fokus på tillämpningar som leder till minskad energi- och elförbrukning och förstärkt hållbarhetsarbete

Netmore rekryterade under oktober Mattias Averup som chef för digital fastighetsutveckling. Mattias kommer omgående att anlitas som teknisk chef av Randviken Fastigheter, vilket innebär att han kommer att driva och projektleda arbetet med att implementera Netmores produkt- och tjänsteutbud i hela Randvikens växande fastighetsbestånd.

”Vi påbörjar nu ett omfattande projekt som tack vare Netmores digitaliseringsinfrastruktur kombinerat med kraftfulla digitala tillämpningar och applikationer lägger grunden för en effektiv fastighetsförvaltning i absolut teknologisk framkant. Lösningarna kommer initialt resultera i minskad energi- och elförbrukning, och på sikt även att bidra med ökade intäkter. På så sätt skapar vi förutsättningar för ett förstärkt driftnetto, som i sin tur driver betydande värdeutveckling i Randvikens fastighetsbestånd.”,
säger Mattias Averup, Chef för Digital Fastighetsutveckling, Netmore Group

Initialt fokus ligger på tillämpningar som leder till minskad energi- och elförbrukning, och därigenom ett förstärkt hållbarhetsarbete och förbättrat driftnetto. Mattias kommer även arbeta för att introducera nya intäktsströmmar och identifiera andra kostnadsreducerande aktiviteter som kan uppnås genom digitalisering. Uppdragets målsättning är att säkerställa en effektiv drift och utveckling av Randvikens fastigheter med hjälp av digitalisering, och i längden bidra till en positiv värdeutveckling inom fastighetsbeståndet

 

Netmores uppdrag växer i takt med att Randviken expanderar

Randviken Fastigheter förvaltar idag cirka 200 000 kvadratmeter fördelat över 46 fastigheter runt om i Sverige. Hela det befintliga beståndet kommer att ingå i den översyn som görs i samband med att den långsiktiga digitaliseringsplanen tas fram.

Inom ramarna för Netmore och Randvikens samarbete tas omgående ett helhetsgrepp kring det aktuella beståndet, samtidigt som uppdraget växer i takt med att Randvikens fastighetsportfölj expanderar. Varje ny fastighet som tillkommer genomgår en utvärderingsprocess innan den adderas till det långsiktiga digitaliseringsplanen och förses Netmores fastighetsdigitaliseringsplattform.

Skalbarheten i Netmores produkt- och tjänsteerbjudande innebär att Randviken får en kostnadseffektiv och följsam digitalisering som löper harmoniskt som en integrerad del av Randvikens långsiktiga förvaltningsfilosofi och förädlingsprocess.

Flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node möjliggör för Randviken att stärka värdeutvecklingen i portföljen

Netmores flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node (länk) installeras i utvalda fastigheter i det växande beståndet. Väl installerad i en eller flera fastigheter möjliggör noden för fastighetsägare och fastighetsförvaltare att dra nytta av de olika digitaliseringsfördelar som tekniken medför.

  • Full kontroll och visibilitet över hela fastighetsbeståndets befintliga digitala miljö i form av system och uppkopplade enheter, något som bland annat medför ett samlat och centraliserat grepp kring cybersäkerhet, fastighetsstyrning och fastighetsautomation.
  • Ökat driftnetto genom effektivisering och möjlighet till reducerad energiförbrukning tack vare en framtidssäkrad digitaliseringsgrund som möjliggör för effektiv fastighetsförvaltning.
  • Ökat driftnetto till följd av att nya digitala intäktsströmmar introduceras för fastighetsägaren. Fastighetsägare kan exempelvis erbjuda internet och Wi-Fi direkt till hyresgäster, erhålla intäkter från IoT-enheter som kopplas upp med LoRaWAN och erbjuda öppen 5G-uppkoppling som kan nyttjas både av hyresgäster och mobiloperatörer.

 

Allt fler fastighetsbolag utför en digital renovering av beståndet – stora möjligheter att påverka driftnettot

Fastighetsdigitalisering och fastighetsteknologi (Proptech) har kommit att bli centrala delar i den långsiktiga utvecklingen och förädlingsprocessen hos allt fler fastighetsbolag. Dagens tekniska lösningar bjuder in till stora möjligheter att påverka såväl hyresgästernas standard som hållbarhetsarbetet och även fastighetens driftnetto.

Netmore har inom fastighetsdigitaliseringen identifierat en tydlig marknadspotential och adresserar med sin kostnadseffektiva och kraftfulla plattform både stora och små fastighetsägare och fastighetsförvaltare för vilka man har möjlighet att skapa tydlig nytta och värdeutveckling.

Netmores plattform med tillhörande tjänster hamnar i fokus när efterfrågan på ’digital renovering’ ökar samtidigt som antalet nyckelfärdiga värdeskapande tillämpningar blir allt fler.

Kontaktuppgifter:

Ove Anebygd, CEO, Netmore Group

Tel: +46 705 195 798

E-post: ove.anebygd@netmoregroup.com

LinkedIn

Gustaf Segerborg

Tel: +46 702 768 889

E-post: gustaf.segerborg@randviken.se

LinkedIn

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90