SBB ny storägare i Netmore – Deltar tillsammans med Polar Structure i riktad nyemission om totalt 70 MSEK till teckningskurs om 1,90 SEK per aktie

September 28, 2021

Styrelsen i Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 70 MSEK till en teckningskurs om 1,90 SEK per B-aktie. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs av fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och infrastrukturinvesteraren Polar Structure AB med vardera halva beloppet, vilket medför att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir en av Netmore Group AB:s nya storägare, samtidigt som Polar Structure AB befäster sin position som en av Bolagets tre huvudägare Buildroid Invest AB, Polar Structure AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

SBB ny storägare i Netmore – Deltar tillsammans med Polar Structure i riktad nyemission om totalt 70 MSEK till teckningskurs om 1,90 SEK per aktie

Styrelsen i Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 70 MSEK till en teckningskurs om 1,90 SEK per B-aktie. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs av fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och infrastrukturinvesteraren Polar Structure AB med vardera halva beloppet, vilket medför att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir en av Netmore Group AB:s nya storägare, samtidigt som Polar Structure AB befäster sin position som en av Bolagets tre huvudägare Buildroid Invest AB, Polar Structure AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Information om nyemissionen

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 1 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av 36 842 104 B-aktier. Teckningskursen uppgick till 1,90 SEK per B-aktie vilket motsvarar en premie om 42 procent jämfört med stängningskursen den 27:e september 2021. Det är därför styrelsens bedömning att villkoren för den riktade nyemissionen och teckningskursen är marknadsmässiga. Genom den riktade nyemissionen tillförs Netmore 70 MSEK före emissionskostnader.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget en ny långsiktig ägare av strategisk betydelse samt utnyttja möjligheten att anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Efter nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 286 506 158, fördelat på 16 715 601 A-aktier och 269 790 557 B-aktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om 12,86 procent baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen.

Polar Structure AB intensifierar arbetet med att etablera Netmore Group AB:s tjänster inom sina portföljbolag

Netmore Group AB och Polar Structure AB har sedan tidigare ett etablerat samarbete genom det gemensamt ägda nätbolaget Netmore Polar AB, i vilket investeringar i nätverksinfrastruktur görs. Utrullningen av det landsomfattande svenska IoT-nätet (LoRaWAN) beräknas under slutet av fjärde kvartalet 2021 täcka 80 procent av Sveriges befolkning. Satsningarna på motsvarande nät i Storbritannien och på Irland befinner sig i ett tidigare skede, och beräknas ta fart under 2022.

Att Polar Structure är en av investerarna i den riktade emissionen innebär att man stärker sitt inflytande i Netmore, vars olika produkter och tjänster bidrar till digitaliseringsprocessen inom Polar Structures olika infrastrukturinvesteringar, vilka i sig gynnas av att den gemensamt ägda LoRaWAN-infrastrukturen växer.

Det gemensamma arbetet med att implementera Netmores tjänsteutbud inom Polar Structures portföljbolag intensifieras nu, samtidigt som nätverksinfrastruktursatsningarna fortlöper enligt plan i det gemensamt ägda bolaget.

”Att vi nu stärker vårt inflytande i Netmore är en logisk följd av vårt framgångsrika samarbete inom utrullningen av nätverksinfrastruktur som sker inom ramarna för de rikstäckande IoT-nät som vi tillsammans bygger i flera europeiska länder. Vi ser i och med denna utökade satsning fram emot att bidra ytterligare till Netmores pågående expansion i Europa, vilket ligger helt i linje med vår affärsstrategi”,
Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure AB

Kapitaltillskottet medför att Netmore Group AB fortsätter sin expansion i Sverige och Europa

Netmores produkter och lösningar är skräddarsydda för att vara skalbara på en internationell marknad. Arbetet med att etablera Netmore som en betydelsefull spelare i Europa bygger på lokal närvaro och partnerskap med både fastighetsägare, tjänsteutvecklare, operatörer och andra aktörer på den växande IoT-marknaden.

Kapitaltillskottet från Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och Polar Structure AB medför att Netmore Group AB kan bygga en organisation som stärker både närvaro och konkurrenskraft på de utvalda marknaderna, samtidigt som förädlingen av affärsområdena Property Networks, IoT Networks och Open Access 5G Networks fortsätter i oförminskad takt.

”Att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB tillkommer som storägare samtidigt som Polar Structure AB ökar sitt ägande är en stark förtroendesignal, och utgör dessutom ett kvitto på att vår strategiska position är värdefull för både fastighetsbolag och infrastrukturinvesterare. Det förbättrar även våra förutsättningar att etablera våra tjänster på de marknader som de nya ägarna är verksamma inom, samtidigt som vi med ökad kraft kan stärka vår närvaro på övriga europeiska nyckelmarknader”,
Ove Anebygd, vd Netmore Group AB

Netmore Group AB styrelseordförande Rolf Norberg kommenterar den stärkta ägarsammansättningen

Den riktade emissionen medför att Netmore Group AB:s tre största ägare utgörs av Stronghold Invest AB och Vincero AB:s gemensamt ägda investeringsbolag Buildroid Invest AB, infrastrukturinvesteraren Polar Structure AB och fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Det är med stor tillfredsställelse vi i Netmore Group AB:s styrelse ser Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ta plats som ny storägare, och att Polar Structure AB samtidigt visar ökat förtroende för vår verksamhet. Kapitaltillskottet och den nya ägarkonstellationen förstärker Netmore Group AB:s möjligheter att fortsätta arbetet att bli en ledande aktör inom fastighetsdigitalisering, privata och öppna 5G-nätverk och infrastruktur för storskalig IoT i Sverige, Norden och Europa.

säger Rolf Norberg, styrelseordförande i Netmore Group AB

Uppdaterad information gällande tidigare kommunicerad företrädesemission

Netmore Group AB kommer inom kort att återkomma med information om den tidigare aviserade företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att bli mindre än vad som tidigare kommunicerats.

 

Kontaktuppgifter:

Rolf Norberg, Styrelseordförande, Netmore Group AB

Tel: +46 705 937 489

Ove Anebygd, CEO, Netmore Group AB

Tel: +46 705 195 798

E-post: ove.anebygd@netmoregroup.com

Thomas Plate, CFO, Netmore Group AB

Tel: +46 768 949 239

E-post: thomas.plate@netmore.se

Netmore Group AB är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group AB grundandes 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.

Certifiedadviser@redeye.se
+46 (0)8 121 576 90

Denna information är sådan som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl 23:00 CET.