Vinnova beviljar Netmore 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning.

April 27, 2018

Netmore deltar i två projekt som Vinnova - inom programmet Utmaningsdriven innovation - beviljat anslag till den 25 april 2018. Det första projektet syftar till att införa energi- och kostnadseffektiv täckning i flerbostadshus och det andra projektet metoder att för bättre täckning och tjänster i glesbygd m h a rural hotspotsoch paraplyceller. Projektdeltagare förutom Netmore är bland annat SABO, JM, RISE, Ericsson, LRF, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Universitet, Visita, Region Norrbotten ochRegion Västerbotten. Beloppet 5.6 MSEK inkluderar totalt beviljad och reserverad finansiering för Netmore.

Vinnova beviljar Netmore 5,6 MSEK för utveckling av trådlös täckning inomhus samt för glesbygdstäckning.

Netmore deltar i två projekt som Vinnova – inom programmet Utmaningsdriven innovation – beviljat anslag till den 25 april 2018. Det första projektet syftar till att införa energi- och kostnadseffektiv täckning i flerbostadshus och det andra projektet metoder att för bättre täckning och tjänster i glesbygd m h a rural hotspotsoch paraplyceller.  Projektdeltagare förutom Netmore är bland annat SABO, JM, RISE, Ericsson, LRF, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Universitet, Visita, Region Norrbotten ochRegion Västerbotten. Beloppet 5.6 MSEK inkluderar totalt beviljad och reserverad finansiering för Netmore.

”Det är roligt men framförallt mycket spännande att i hård konkurrens bli beviljad anslag av Vinnova och dess mycket brett sammansatta granskningsrupper för dessa strategiska projekt som visar vikten av nya lösningar för effektiv trådlös kommunkation överallt.

Vi är ledande på lokala mobilnät och att koppla dem samman med olika publika nät. Dessa så kallade heterogena nät som är möjliga redan idag blir även en nyckel för att framgångrikt leva upp till förväntningarna på 5G, IoT mm. som även behöver fungera i lägenheter och i glesbygd. Dessa mycket strategiska projektkonstellationer speglar inte bara spjutspetskompetens och behoven väl, utan det ger även förutsättningarna att ge lösningen en mycket god spridning över hela landet inom många nyckelsegment. Vi hoppas och tror därför att dessa projekt snabbt ska kunna omsättas i tekniskt och kommersiellt väl fungerande lösningar även för de nya tillämpningar som dessa projekt addresserar, säger Johan Jobér, CTO Netmore.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Jober, CTO netmore, +46 73 172 30 01, johan.jober@netmore.se

 

Om Netmore

Netmore (north net connect AB (publ)) marknadsför och levererar lokala mobilnät och carrier-grade WiFi-nät samt, mobiltjänster och integration av affärs- och processystem. Företagets erbjudanden utgörs av kundanpassade helhetslösningar enligt kundens behov. Organisationen består av specialister och ingenjörer inom konstruktion/design, installation, projektledning, driftsättning, utbildning och support/underhåll. Produkter och lösningar säljs genom såväl återförsäljare som genom egna säljresurser främst på den svenska marknaden men också med enstaka projekt utanför Sverige, då främst i Norden eller Europa. Företagets huvudkontor ligger i Stockholm.

G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser vid Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som north net connect AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 klockan 08:30 (CET).