Yorkshire Water väljer Netmores lösningar för smart mätning av vatten – uppskattningsvis 360 000 hushåll omfattas i genombrottsorder med uppskattat ordervärde om 583 MSEK

September 28, 2022

Yorkshire Water väljer Netmores lösningar för smart mätning av vatten – uppskattningsvis 360 000 hushåll omfattas i genombrottsorder med uppskattat ordervärde om 583 MSEK

Netmore Group har vunnit en upphandling avseende leverans, installation och uppkoppling av smarta vattenmätare till brittiska Yorkshire Water Services. Den vunna upphandlingen resulterar i två ramavtal som avser nybyggnation respektive byte av befintliga mätare i regionen. Avtalens totala omfattning uppgår till uppskattningsvis 360 000 hushåll och har ett uppskattat ordervärde om upp till 583 MSEK. Ramavtalen löper inledningsvis under en treårsperiod med möjlig förlängning om ytterligare två år med därefter efterföljande drift. Affären befäster Netmores starka position inom både LoRaWAN och smart vattenmätning i Europa. Utrullning av mätare och nätverksinfrastruktur påbörjas omgående.

Netmore Group offentliggjorde ett pressmeddelande den 23 augusti 2022 om pågående förhandlingar, och i ytterligare ett pressmeddelande den 6 september 2022 att dessa förhandlingar fortsatt pågår. Dessa förhandlingar har nu resulterat i två ramavtal.

Yorkshire Water väljer Netmore – Affären i korthet

Netmore Group har som ensam leverantör tilldelats uppdraget att leverera smart mätning av vatten till alla nybyggnationer i området, och som en av två leverantörer tilldelats uppdraget att förse befintliga hushåll i regionen med smarta mätare.

Avtalen är ett resultat av Yorkshire Water Services upphandlingsprocess som pågått det senaste året, och den totala omfattningen uppgår till cirka 360 000 hushåll till vilka man ska leverera, installera och koppla upp smarta vattenmätare. Detta möjliggörs genom att Netmore bygger LoRaWAN-infrastruktur i det avsedda området.

De två vunna ramavtalen sammanfattas enligt följande:

  1. Netmore tilldelas som enda leverantör uppdraget att tillhandahålla avancerad mätinfrastruktur (AMI), smarta mätare och LoRaWAN-nätverk med tillhörande Data-as-a-Service till Yorkshire Water Services avseende samtliga nyetablerade fastigheter.
  2. Det andra ramavtalet avser utrullning av avancerad mätinfrastruktur till befintliga fastigheter som idag antingen saknar smart mätning, eller behöver uppgradera befintlig mätteknik till AMI. Netmore utgör i detta fall en av två valda aktörer som äger rätt att tillhandahålla tjänster inom ramavtalet.

De båda avtalen inkluderar leverans, installation, driftsättning och underhåll av uppkopplade smarta mätare till uppskattningsvis 360 000 hushåll i Yorkshire, samt utbyggnad av LoRaWAN-infrastruktur som förser mätarna med konnektivitet som genererar löpande intäkter för Netmore över tid.

Netmore säkerställer därmed att Yorkshire Water Services tillgodoses med säkra, pålitliga och exakta data som möjliggör för detektering av läckage, effektivisering av vattenförbrukning, förbättrad kundupplevelse och minskade koldioxidutsläpp.

Det totala uppskattade ordervärdet uppgår till upp till 583 MSEK, och arbetet inleds omgående.

 

”Affären utgör vår första internationella milstolpe inom LoRaWAN. Vi är väldigt stolta över att Yorkshire Water, som är ett av Storbritanniens ledande vattenbolag, väljer Netmores lösningar. Vi blir därmed en ännu viktigare spelare i samband med att städer och kommuner runt om i Europa byter till smarta lösningar inom försörjning av vatten, elektricitet, gas och fjärrvärme med mera.”,
säger Ove Anebygd, CEO, Netmore Group

”Valet av Netmore är resultatet av en noggrann utvärdering av kapacitet och servicenivåer. Netmores teknik och lösningar ger Yorkshire Water möjligheten att ta nästa steg i utvecklingen av våra tjänster, med fokus på att förbättra kapaciteten inom Water Demand Management och kundservice. Netmores lösning kommer ge oss både långsiktiga och kortsiktiga förutsättningar att implementera smart mätning av vatten i Yorskshire.”,
säger Adam Smith, Manager of Smart Networks and Metering Transformation, YWS

Netmore får en viktig roll när Yorkshire ska reducera vattenkonsumtion och minska driftkostnader med hjälp av smarta mätare

Utrullning av smarta mätare är betydelsefullt när man i Storbritannien ska detektera läckor, spara vatten och på bästa sätt nyttja den begränsade resurs som vattnet utgör, samtidigt som man eftersträvar att minska klimatavtrycket.

Netmore, som sedan tidigare besitter erfarenhet av stora IoT-projekt inom smart vattenmätning, levererar en lösning som har blivit noga utvärderad av Yorkshire Water som nu påbörjar övergången till smart mätning av vatten för hushåll.

Netmores LoRaWAN-lösningar baseras på beprövad kunskap inom storskalig konnektivitet för smarta mätare, djup förståelse för marknadens olika aktörer och drivkrafter, samt möjligheten att skapa förutsättningar för att realisera de stora samhällsvinster som utgör den huvudsakliga drivkraften när man i allt fler områden ställer om till smart mätning av vatten.

Affären en milstolpe för Netmore LoRaWAN i Storbritannien – öppnar dörrar för fler samhällsnyttiga IoT-tillämpningar

I augusti 2021 initierade Netmore satsningen på ett rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN i Storbritannien. Organisationen har sedan starten arbetat dedikerat med både projektering och utrullning av nätverksinfrastruktur samt etablering av strategiska samarbeten och kundrelationer.

Affären med Yorkshire Water utgör en milstolpe för både Netmores satsning i Storbritannien och det pågående arbetet med att etablera ett europeiskt LoRaWAN avsett för uppkoppling av miljontals smarta mätare och sensorer.

”Nu påbörjar vi ett omfattande arbete med att leverera detta viktiga och ambitiösa projekt. Projektet innebär även att vi tar ett stort steg när det handlar om att etablera LoRaWAN som den föredragna accessteknologin för uppkopplade mätare och sensorer, och Netmore som nationell LoRaWAN-operatör i Storbritannien.  Affären skapar dessutom förutsättningar för att etablera ännu fler IoT-lösningar som har stor potential att skapa både samhällelig och kommersiell nytta, där mätbarhet och strävan efter nettonollutsläpp står högst på agendan.”,
Vadim Lyu, Managing Director UK, Netmore Group

Netmore LoRaWAN växer i Europa

Netmore och ECN har under 2022 initierat en omfattande expansion av LoRaWAN i Europa. Man erbjuder nu LoRaWAN i Sverige, Storbritannien, Irland, Nederländerna, Spanien och Danmark. Därtill finns roamingavtal som ger täckning även i Finland och Schweiz.

Nätutbyggnaden, som kombineras med Netmores europeiska ’coverage guarantee’ och ’coverage on demand’ möjliggör för driftsättning av både lokala och rikstäckande IoT-projekt inom respektive land. Vidare öppnar Netmore, ECN och Polar Structure även dörrar för storskalig samhällsnyttig IoT som spänner över flera länder i Europa.

 

Kontaktuppgifter:

Ove Anebygd, CEO, Netmore Group

Tel: +46 705 195 798

E-post: ove.anebygd@netmoregroup.com 

Vadim Lyu, Managing Director UK, Netmore Group

Tel: +44 7957 020077

E-post: vadim.lyu@netmoregroup.com

Adam Smith, Manager of Smart Networks and Metering Transformation, Yorkshire Water Services

Tel: +44 7790 617005

E-post: adam.smith@yorkshirewater.co.uk

Denna information är sådan information som Netmore Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2022 klockan 07:50 CEST.

Netmore Group är en ledande IoT-operatör. Vi kopplar upp fastigheter, erbjuder privata och öppna 5G-nätverk, och möjliggör för storskalig IoT genom LoRaWAN.

Tillsammans med fastighetsägare, tjänsteleverantörer inom IoT och andra samarbetspartners bygger vi säkra, pålitliga och öppna IoT-ekosystem som möjliggör för digitalisering inom branscher och industrier på alla geografiska marknader.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige och är sedan 2017 listat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är företagets certified adviser.