Netmore Group AB (publ) offentliggör utfall av genomförd företrädesemission

Teckningsperiod: 22 november - 6 december 2021 (avslutad)

Handlingar

 

 

Netmore Group är en ledande europeisk IoT-operatör (Internet of Things) baserad i Stockholm. Företaget möjliggör kraftfull värdeskapande digitalisering genom att förse fastigheter, städer, kommuner, företag och industrier med nätverksinfrastruktur anpassad för att koppla upp miljontals enheter.

Affärsmodellen bygger på att ackumulera växande återkommande intäktsströmmar som kommer från abonnemangs- och serviceintäkter vilka kanaliseras från operatörsrollen och de uppkopplade enheterna inom tre huvudsakliga affärsområden:

  • Netmore Property Network
  • Netmore Open Access 5G Network
  • Netmore IoT Network

Företagets försäljning och marknadsbearbetning sker genom att knyta strategiska partnerskap med relevanta aktörer, så som fastighetsbolag, infrastrukturinvesterarare samt lösningsutvecklare inom IoT. Gruppen består av ett antal dotterbolag som bedriver verksamhet i Tyskland, Storbritannien och Irland utöver verksamheten i Norden, där majoriteten av Bolagets verksamhet idag finns.

Vd Ove Anebygd presenterar Netmore

 

 

Netmore Investment Case

Fyra anledningar att delta i emissionen
Kraftfull ägarstruktur med substantiell finansiell bakgrund inom fastigheter, digitalisering och infrastruktur

Huvudägaren Buildroid (Vincero och Stronghold) med särskilt fokus på digitalisering inom fastigheter kompletteras av fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) och infrastrukturinvesteraren Polar Structure. Netmore skapar tillsammans med dessa finansiella och strategiska förutsättningar för storskalig utrullning av nätverksinfrastruktur ämnad för att driva digitalisering och för att koppla upp tusentals fastigheter och miljontals IoT-enheter.

Aktiv på en marknad som drivs av flera globala megatrender

IoT som ett medel för ökad digitalisering drivs på av strävan efter ett resurseffektivt samhälle med ökande livskvalitet. Initiativ för klimatneutrala verksamheter, accelererande utveckling av fastighetsteknologi (proptech) samt framväxten av smarta byggnader, städer och industrier är krafter som bekräftar Netmores val av strategi.

Tar operatörsroll inom både fastigheter, 5G och IoT

Med etableringen av IoT går samhället in i en era som ställer krav på nät som är byggda och anpassade för ändamålet att koppla upp miljontals enheter. Detta skapar ett behov av en ny typ av roll i operatörslandskapet, där Netmore tar tätposition som möjliggörare av uppkopplade fastigheter, öppna 5G-nät och storskalig IoT.

Affärsmodell som bygger på återkommande intäktsströmmar

Netmores affärsmodell bygger på att ackumulera successivt växande återkommande intäktsströmmar som kommer från de abonnemangs- och serviceintäkter vilka växer fram inom affärsområdena fastighetsnätverk, 5G och storskalig IoT.

Vd Ove Anebygd kommenterar emissionen

”Företrädesemissionen utgör, tillsammans med den nyligen genomförda riktade emissionen om 70 MSEK, den avslutande etappen i en finansiering som ger oss möjligheter att i ännu högre takt bygga kommersiellt momentum inom våra strategiskt utvalda affärsområden fastighetsdigitalisering, 5G och IoT. Kombinerat med våra kraftfulla investeringssamarbeten medför kapitalet dessutom att vi kan expandera geografiskt genom att etablera vår infrastruktur på fler europeiska marknader. 

Avslutningsvis är det särskilt glädjande att se att emissionen tack vare befintliga huvudägares förtroende är fullt säkerställd. Jag hoppas alla övriga nuvarande aktieägare fortsatt vill vara med på denna spännande resa.” 

 

Affärer och samarbeten

2021 summerat

 

Netmores nätbolag ECN förvärvar spanska LoRaWAN-operatören Redexia

June 14, 2022
Netmores nätbolag European Connectivity Networks (ECN), som samägs med infrastrukturbolaget Polar Structure, förvärvar den spanska LoRaWAN-operatören Redexia. Förvärvet innebär att Netmore och ECN tar över kundavtal, befintlig nätinfrasturktur och Redexias kommersiella samt tekniska organisation. Den spanska marknaden för IoT präglas av stora investeringar inom mätning av vatten och gas, vilket förväntas bidra till betydande sensortillväxt i IoT-nätet de kommande åren.

Netmores nätbolag ECN förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna

June 3, 2022
Nätbolaget European Connectivity Networks (ECN), som samägs av Netmore Group och infrastrukturbolaget Polar Structure förvärvar nederländska LoRaWAN-operatören Techtenna. Affären omfattar både nätverksinfrastruktur och befintliga kundavtal med tillhörande abonnemang, och förväntas bidra till signifikant sensortillväxt i IoT-nätet de kommande åren.

DS Energy väljer Netmore som LoRaWAN-operatör i Danmark

May 25, 2022
Danska tjänsteleverantören DS Energy, med över 10 000 aktiva uppkopplade sensorer, väljer Netmore som LoRaWAN-operatör i Danmark. DS Energy är en etablerad expert inom ‘energy management’, och har med över sex års erfarenhet av LoRaWAN-baserade lösningar en ledande position inom det växande danska industrisegmentet. Samtliga befintliga sensorer och mätare kommer migreras till Netmores nät under innevarande kvartal.

Newsec väljer Netmore för uppkoppling av fastigheter – Netmore Proptech Node ingår i Newsecs digitaliseringserbjudande som når 9000 fastigheter

May 18, 2022
Netmore och Newsec inleder ett strategiskt samarbete och tecknar samtidigt ett femårigt ramavtal avseende Netmores erbjudande inom fastighetsdigitalisering. Netmore erhåller 6 MSEK per år i 3 år för fortsatt utveckling av Netmore Proptech Node, och därutöver en månatlig intäkt per installerad nod. Noderna, som säljs ”as-a-Service” och inkluderar drifttjänst av säkert nät, utgör en grund när Newsec erbjuder ett cybersäkert tekniskt nät för uppkoppling av bland annat fastighetssystem. Noderna, som även är utrustade med LoRaWAN, möjliggör både för uppkoppling av sensorer, mätare och givare, samt för leverans av bredbandstjänster till hyresgäster. Arbetet inleds omgående.

Netmore och finska Digita inleder samarbete inom LoRaWAN® – erbjuder roaming mellan operatörernas nät

March 15, 2022
Netmore och finska operatören Digita har tecknat ett samarbetsavtal som avser roaming mellan operatörernas respektive IoT-nät (LoRaWAN). Netmores svenska och internationella kunder får full tillgång till Digitas rikstäckande nät i Finland, och Digita har möjlighet att erbjuda Netmores geografiska LoRaWAN-täckning i Sverige, Storbritannien och Irland.

Netmore får uppföljningsorder från Norrvatten – levererar 4G-förstärkning och förbereder för 5G

March 7, 2022
Netmore får uppföljningsorder från kommunalförbundet Norrvatten. Uppgraderingsordern innehåller bland annat förberedelser av lokalt mobilnät för 5G.

Käppala väljer Netmore för uppgradering av mobilnät – förbereder för 5G

March 7, 2022
Netmore får uppföljningsorder när kommunalförbundet Käppalaförbundet moderniserar. Uppgraderingsordern innehåller bland annat förberedelser av lokalt mobilnät för 5G.

Netmore och MW Group ingår samarbetsavtal – stärker erbjudandet inom cybersäker fastighetsdigitalisering

December 8, 2021
Netmore Group och försvars- och säkerhetskoncernen MW Group har ingått ett kommersiellt samarbetsavtal med syfte att stärka de båda företagens erbjudande och räckvidd inom cybersäkra, smarta och uppkopplade fastigheter. Avtalet skapar förutsättningar för parterna att ta sig an gemensamma projekt inom digitalisering och automation av fastigheter.

Randviken Fastigheter väljer Netmore för omfattande digitaliseringsprojekt – skapar förutsättningar för värdeökning av fastighetsbeståndet

November 15, 2021
Netmore och fastighetsbolaget Randviken Fastigheter har idag tecknat ett sju år långt ramavtal avseende storskalig digitalisering inom Randvikens växande fastighetsbestånd. Netmore blir Randvikens digitaliseringspartner, med målbilden att Netmores produkter och tjänster ska etableras i hela Randvikens fastighetsbestånd. Netmores digitaliseringsexpert Mattias Averup anlitas samtidigt som teknisk chef för Randviken, och kommer att projektleda arbetet med start under fjärde kvartalet 2021.

Diös väljer Netmores flaggskeppsprodukt – femårigt avtal inleds med projekt inom individuell mätning och debitering

November 5, 2021
Netmore och fastighetsägaren Diös, med stark närvaro i norra Sverige, har ingått ett femårigt avtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Samarbetet inleds med en order där Netmore ska leverera flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node till en fastighet i Östersund. Därefter påbörjas ett projekt inom individuell mätning och debitering av elektricitet. Arbetet inleds under fjärde kvartalet 2021.

CapMan väljer Netmore för digitaliseringsprojekt i Sollentuna

October 18, 2021
Netmore Group och CapMan har tecknat ett sjuårigt avtal avseende Netmores fastighetsdigitaliseringserbjudande. Installation av Netmores flaggskeppsprodukt Netmore Proptech Node genomförs under fjärde kvartalet 2021, och samarbetet inleds genom implementering av Netmores IoT-nätverk (LoRaWAN®) samt smart ventilationssystem från Sally R. Den långsiktiga målbilden är att CapMan med hjälp av Netmores digitala lösningar ska utveckla fastigheten Städet till att bli en av norra Stockholms mest attraktiva fastigheter.

SBB ny storägare i Netmore – Deltar tillsammans med Polar Structure i riktad nyemission om totalt 70 MSEK till teckningskurs om 1,90 SEK per aktie

September 28, 2021
Styrelsen i Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om totalt 70 MSEK till en teckningskurs om 1,90 SEK per B-aktie. Investerarna i den riktade nyemissionen utgörs av fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och infrastrukturinvesteraren Polar Structure AB med vardera halva beloppet, vilket medför att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB blir en av Netmore Group AB:s nya storägare, samtidigt som Polar Structure AB befäster sin position som en av Bolagets tre huvudägare Buildroid Invest AB, Polar Structure AB och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN®) i Storbritannien

August 11, 2021
IoT-operatören Netmore påbörjar en omfattande satsning på att bygga ett rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN) i Storbritannien. Lanseringen är en del av en internationell utrullningsplan för Netmores nätverksinfrastruktur, där även Irland och Sverige ingår. Det strategiska beslutet att utöka det befintliga nätverket med landsomfattande täckning i Storbritannien bygger på ökad efterfrågan på storskalig kostnadseffektiv IoT-konnektivitet.

Netmore får order på 45 000 IoT-abonnemang när smarta vattenmätare installeras i nordvästra Skåne

July 7, 2021
Netmore vinner ytterligare en omfattande affär inom IoT när man tillsammans med Dahl och Ambiductor ingår i projekt där man på uppdrag av NSVA ska installera och koppla upp smarta vattenmätare i nordvästra Skåne. Netmores rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN®) kommer att användas för att förse cirka 45 000 mätare med IoT-uppkoppling, vilket resulterar i att Netmore över en längre period kommer att kunna tillgodoräkna sig växande återkommande abonnemangsintäkter av betydande omfattning.

Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire – levererar 5G och wi-fi till innovationscentrum som inhyser 50 tillväxtbolag

June 30, 2021
Netmore får uppföljningsorder från Nottinghamshire City Council när uppdragsgivaren förser det lokala innovationscentrumet Workshp Turbine med 5G, wi-fi, och telefoni. Kontraktet löper initialt på tre år med option på förlängning, och affären beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK.

Netmore och Niam utökar samarbetet – 50 fastigheter förses med flaggskepsprodukten Netmore Proptech Node

April 27, 2021
Netmore och Niam breddar och fördjupar samarbetet inom fastighetsdigitalisering. Satsningen innebär att Niam ansluter ett 50-tal fastigheter till Netmore Property Network, vilket sker genom att de aktuella fastigheterna utrustas med flaggskeppsprodukten Netmore Proptech Node. Planeringen av driftsättningen inleds under andra kvartalet 2021, och ytterligare information om utrullningen kommer att kommuniceras löpande.

Netmore bygger rikstäckande IoT-nät (LoRaWAN) på Irland – Inleder i Dublin

March 25, 2021
Netmore inleder arbetet med att bygga ett rikstäckande IoT-nät baserat på LoRaWAN på Irland. Satsningen är en del utav en internationell utrullningsplan för affärsområdet Netmore IoT Network, och det strategiska beslutet att utöka det befintliga nätet med landsomfattande täckning på Irland baseras på lokal efterfrågan på storskalig IoT-konnektivitet.

Kraftig tillväxt för Netmores IoT-nät i Sverige – 20 nya kommuner ansluter sig samtidigt som ytterligare samarbetsavtal förstärker erbjudandet

March 25, 2021
Netmores IoT-nät som baseras på LoRaWAN®-teknologi växer i stadig takt. Hittills under 2021 har cirka 20 nya kommuner eller kommunala bolag ingått avtal om att bygga nät, vilket gör nätutbyggnaden under det inledande kvartalet till den starkaste sedan Netmore utannonserade att man bygger ett rikstäckande nät.

Videomaterial

Ytterligare videomaterial presenteras inom kort